Bybelse Persone

item.title
Aäron
onderwerp
 • basiese
Aäron is Moses se broer. Hy is die eerste hoëpriester van die volk Israel. Toe Moses ʼn lang tyd in die woestyn wegbly, raak die Israeliete ongeduldig en maak Aäron vir hulle ʼn goue beeld van ʼn bulkalf. Die naam Aäron Die naam Aäron beteken “verligte”. Aäron is die broer van Moses en Mirjam. Hulle ...
item.title
Abel
onderwerp
 • basiese
Abel is die tweede seun van Adam en Eva en die broer van Kain. Abel word deur sy broer Kain vermoor, maar God merk die bloed van Abel op. Die bloed van Abel verwys in die Nuwe Testament na regverdige mense wat gesterf het alhoewel hulle onskuldig is. Die naam Abel Die naam Abel beteken “ligte ...
item.title
Abimelek (koning van Gerar)
onderwerp
 • basiese
Abimelek is die koning van die stad Gerar, in die gebied van die Filistyne op die grens met die land Kanaän. Beide Abraham en Sara, sowel as Isak en Rebekka bring as vreemdelinge tyd in hierdie stad deur. Die naam Abimelek Die naam Abimelek beteken “my vader is koning”. Dit is moontlik dat hierdie ...
Abner
onderwerp
 • basiese
Abner is aan Saul verwant en is die bevelvoerder van sy leër. Ná Saul se dood voer hy bevel oor die leër van Saul se seun Isboset. Abner word deur Joab, Dawid se leëraanvoerder, doodgemaak, nadat hy met Dawid oor vrede gaan onderhandel het. Die naam Abner Die naam Abner beteken “my vader is Ner”. ...
item.title
Abraham
onderwerp
 • basiese
Abraham is een van die aartsvaders van die volk Israel. God beveel hom om sy familie te verlaat en na die land Kanaän te gaan. Toe Abraham al baie oud is, het hy ʼn seun met die naam Isak, in Kanaän. Hierdie seun is die vervulling van God se belofte dat Abraham die voorvader van ʼn groot nasie sou ...
item.title
Adam
onderwerp
 • basiese
Adam is die man wat saam met Eva die eerste mensepaar vorm wat in die Bybel genoem word. Adam is die voorvader van die mensdom. Adam en Eva leef in die tuin van Eden totdat God hulle wegstuur. Saam is hulle die ouers van Kain, Abel en Set. Die naam Adam Die naam Adam beteken “mens” of “man”. Sy ...
item.title
Agrippa
onderwerp
 • basiese
Koning Agrippa II is die seun van Herodes Agrippa I en ʼn agterkleinkind van Herodes die Grote. Hy het vanaf 48 tot ongeveer 93 n.C. regeer. Koning Agrippa II Agrippa II erf die koningstitel van sy vader Herodes Agrippa I. Die Romeine gee hom die reg om die hoëpriester aan te stel. Vanaf 48 tot 52 ...
item.title
Ahab
onderwerp
 • basiese
Agab was koning oor die noordelike ryk Israel van ongeveer 871 tot 852 v.C. Hy het in die voetspore van sy vader Omri gevolg en het gesorg vir ekonomiese welvaart. Volgens die Bybel was Agab ʼn slegte koning omdat hy die vrugbaarheidsgod Baäl gedien het. Die naam Agab Die naam Agab beteken “die ...
item.title
Ahasveros
onderwerp
 • basiese
Ahasveros is die koning van die Persiese Ryk. Hy verleen toestemming aan sy belangrikste minister, Haman, om al die Jode in sy koninkryk te vermoor. Maar toe ontdek Ahasveros dat sy gunstelingvrou, Ester, ook deel van die volk is. Die naam Ahasveros Ahasveros is die Hebreeuse vorm van die Persiese ...
item.title
Amos
onderwerp
 • basiese
Amos was ʼn boer uit Tekoa in die suidelike ryk van Juda. Hy het omstreeks 750 v.C. as ʼn profeet opgetree in die noordelike ryk van Israel in die tyd van koning Jerobeam II. Die boek van die profeet Amos, een van die twaalf “kleiner profete”, is na hom vernoem. Die naam Amos Die naam Amos beteken ...
Amram
onderwerp
 • basiese
Amram is die vader van Moses, Aäron en Mirjam. Soos sy vrou Jogebed, behoort hy tot die stam van Levi. Die naam Amram Die naam Amram beteken “verhewe volk” en verwys na die volk Israel wat in Egipte gebly het. Amram behoort tot die stam van Levi soos sy vrou Jogebed, wat ook sy tante is (Eksodus ...
item.title
Argelaos
onderwerp
 • basiese
Argelaos is een van Herodes die Grote se seuns. Na die dood van sy vader ontvang Argelaos die beheer oor Judea, Samaria en Idumea. Argelaos is vanaf 4 v.C. tot 6 n.C. heerser oor hierdie gebiede. Afgesit en verban Argelaos was besonder ongewild omdat hy met ʼn ysterhand regeer het. ʼn Afvaardiging ...
item.title
Aser
onderwerp
 • basiese
Aser is die tweede seun van Jakob en Silpa, en die broer van Gad. Hy is een van die stamvaders van die volk Israel. Sy moeder is Silpa, maar hy word as ʼn kind van Lea beskou. Aser speel nie ʼn spesifieke rol in die verhale oor Jakob se kinders nie. Die naam Aser Die naam Aser beteken “gelukkige”. ...
item.title
Atalia
onderwerp
 • basiese
Atalia was koningin van die suidelike ryk van Juda van ongeveer 845 tot 840 v.C. Haar regering het gevolg op ʼn bloedige staatsgreep. Die bybelse skrywers skets ʼn negatiewe prentjie van Atalia; sy was gewelddadig en het die Baälaanbidding aangemoedig. Die naam Atalia Die naam Atalia beteken “die ...
item.title
Augustus
onderwerp
 • basiese
Augustus was die eerste keiser van die Romeinse Ryk. Hy is by sy geboorte Gaius Octavianus genoem, maar as keiser het hy die naam Augustus (die “verhoogde”) ontvang. Hy was vanaf 27 v.C. tot 14 n.C. keiser. Augustus in die Nuwe Testament Augustus word in die Bybel vermeld. Volgens Lukas 2:1 het hy ...
item.title
Barak
onderwerp
 • basiese
Barak is die leëraanvoerder gedurende die tyd toe die profetes Debora ʼn rigter oor Israel was. Sy gee aan hom die opdrag om teen die Kanaäniete te veg. Barak verslaan die leër van die Kanaäniete en hulle bevelvoerder vlug. Hy skuil in ʼn tent, maar word deur ʼn vrou doodgemaak. Ná afloop van die ...
item.title
Bartimeus
onderwerp
 • basiese
Bartimeus is ʼn blinde bedelaar wat deur Jesus in die stad Jerigo gesond gemaak word. Nadat hy genees is, word Bartimeus een van Jesus se volgelinge. Die naam Bartimeus Die naam Bartimeus beteken “seun van Timeus” in Aramees. Dit is nie bekend of Bartimeus regtig sy voornaam was nie, en of dit bloot ...
Batseba
onderwerp
 • basiese
Batseba was een van die vroue van koning Dawid en die moeder van sy opvolger, Salomo. Dawid misbruik sy mag as koning op ʼn skaamtelose manier om met haar te kan trou. As koninginmoeder het sy baie politieke invloed.
item.title
Benjamin
onderwerp
 • basiese
Benjamin is die jongste seun van Jakob en Ragel. Hy is een van die stamvaders van Israel. Saam met sy broer Josef, is hy sy pa Jakob se lieflingseun. Die naam Benjamin Die naam Benjamin beteken “seun van die regterhand” of “seun van geluk”. Wanneer sy moeder Ragel besef dat sy nie die geboorte gaan ...
item.title
Bilha en Silpa
onderwerp
 • basiese
Bilha en Silpa is byvroue van Jakob. Ragel gee haar slavin Bilha aan Jakob as sy vrou, om kinders vir haar in die wêreld te bring. Lea doen dieselfde met haar slavin Silpa. Bilha Die naam Bilha beteken “beskeidenheid”. Bilha is ook ʼn naam van ʼn plek wat ons in 1 Kronieke 4:29 aantref. Bilha is ...
item.title
Boas
onderwerp
 • basiese
Boas is ʼn ryk boer uit Betlehem. Hy trou met Rut, wat as ʼn weduwee uit Moab daarheen kom. Boas en Rut het ʼn seun met die naam Obed, wat die oupa van koning Dawid is. Die naam Boas Die naam Boas beteken “in hom is krag”, wat na hom verwys as ʼn ryk en belangrike man (Rut 2:1). Boas is die kleinseun ...
item.title
Dan
onderwerp
 • basiese
Dan is die oudste seun van Jakob en Bilha, en die broer van Naftali. Hy is een van die stamvaders van die volk Israel. Sy moeder is Bilha, maar hy word beskou as Ragel se seun. Dan speel nie ʼn spesifieke rol in die verhale oor Jakob se kinders nie. Die naam Dan Die naam Dan kom van die Hebreeuse ...
item.title
Dawid
onderwerp
 • basiese
Dawid is die tweede koning van Israel. Die verhaal van sy geveg met die Filistyn Goliat is een van die bekendste gedeeltes in die Bybel (1 Samuel 17). Die huis van Dawid sit vanaf die tiende tot die sesde eeu voor Christus op die troon in Jerusalem. God belowe aan Dawid dat hy vir altyd koning sal ...
item.title
Debora
onderwerp
 • basiese
Debora is die enigste vroulike rigter in die boek Rigters. Sy word ook ʼn profetes genoem. Onder Debora en Barak se leiding verslaan die leër van Israel die leër van die Kanaäniete (Rigters 4). Hierdie oorwinning word ook gevier in die oorwinningslied van Debora en Barak in Rigters 5. Die naam ...
item.title
Dina
onderwerp
 • basiese
Dina is die dogter van Jakob en Lea. Op ʼn dag word sy verkrag deur iemand wat later met haar wil trou. Wanneer Dina se broers hoor wat gebeur het, bedink hulle ʼn plan om hulle suster se verkragting te wreek. Die naam Dina Die naam Dina beteken “oordeel”. Vir al die seuns van Jakob is daar ʼn ...
item.title
Efraim
onderwerp
 • basiese
Efraim is die jongste seun van Josef en sy Egiptiese vrou Asenat, met ʼn ouer broer met die naam Manasse. Hulle grootvader Jakob beskou hulle as net so belangrik as sy eie seuns, en daarom gee hy hulle ʼn spesiale seën aan die einde van sy lewe. Die naam Efraim  Die naam Efraim beteken “dubbel ...
Elia
onderwerp
 • basiese
Elia was ʼn profeet in die noordelike ryk van Israel in die tyd van koning Agab en sy seun Ahasia. Elia wou hê dat die volk die God van Israel moes aanbid, en nie die vrugbaarheidsgod Baäl nie. Die naam Elia Die naam Elia beteken “my God is JHWH (HERE)”. Elia was afkomstig uit Tisbe in die gebied ...
Elimelek
onderwerp
 • basiese
Elimelek is die man van Naomi en kom uit Betlehem. Gedurende ʼn droogte neem hy sy gesin om tydelik in die land Maob te gaan bly. Terwyl hulle daar is, sterf Elimelek en albei sy seuns. Die naam Elimelek Die naam Elimelek beteken “my God is koning”. Elimelek behoort tot die stam van Juda. Hy is ʼn ...
item.title
Elisa
onderwerp
 • basiese
Elisa is die leerling en die opvolger van die profeet Elia. Hy begin sy optrede as profeet in die noordelike ryk van Israel op ʼn tydstip toe die koningskap van die familie van Agab naby aan sy einde kom. Soos sy leermeester doen Elisa wonderwerke en maak mense gesond. Die naam Elisa Die naam Elisa ...
item.title
Elkana
onderwerp
 • basiese
Elkana is met twee vroue, Hanna en Peninna, getroud. Elkana het Hanna lief, alhoewel sy nie vir hom enige kinders kon kry nie. Uiteindelik word Hanna swanger en bring ʼn seun, wat sy Samuel noem, in die wêreld. Die naam Elkana Die naam Elkana beteken “God het geskep”. Volgens 1 Samuel 1:1 woon ...
item.title
Esau
onderwerp
 • basiese
Esau is die seun van Isak en Rebekka en die tweelingbroer van Jakob. Hoewel hy die oudste broer is, ontvang hy nie die seën vir die eersgeborene nie. Esau is die stamvader van die Edomiete, met wie die Israeliete gereeld konflik gehad het. Die naam Esau Esau word ook “Edom” genoem. Albei name ...
item.title
Esra
onderwerp
 • basiese
Esra is ʼn priester en skrifgeleerde wat aan die Judese ballinge wat teruggekom het, verduidelik hoe om aan die wet van God getrou te wees. Die boek Esra is na hom vernoem. Die boek het te make met die situasie van die Jode in die Persiese provinsie Juda in die eerste eeue ná die Babiloniese ...
item.title
Eva
onderwerp
 • basiese
Eva is die vrou wat saam met Adam die eerste mensepaar in die Bybel vorm. As die moeder van alles wat lewe, word sy die naam Eva gegee. Eva en Adam is saam die ouers van Kain, Abel en Set. Die naam Eva Die Hebreeuse naam Eva beteken “lewe”. Aan die begin het Eva nie ʼn naam nie. Sy is uit die ...
item.title
Filippus (die seun van Herodes)
onderwerp
 • basiese
Filippus is een van die seuns van Herodes die Grote. Ná die dood van sy vader, word Filippus vanaf 4 v.C. tot 34 n.C. heerser van die noordelike deel van sy vader se koninkryk. Hierdie Filippus word drie keer in die Nuwe Testament vermeld. Tetrarg van Iturea en Tragonitis Ná die dood van Herodes ...
item.title
Gad
onderwerp
 • basiese
Gad is die oudste seun van Jakob en Silpa, en die broer van Aser. Hy is een van die stamvaders van die volk Israel. Sy moeder is Silpa, maar hy word beskou as een van Lea se kinders. Gad speel nie ʼn spesifieke rol in die verhale omtrent Jakob se kinders nie. Die naam Gad Die naam Gad beteken ...
item.title
Gam
onderwerp
 • basiese
Gam is die jongste seun van Noag. Hy oorleef die groot vloed in die ark saam met sy ouers en sy broers Sem en Jafet. Ná die vloed word Gam die voorvader van verskillende nasies, insluitende die Kanaäniete. Die naam Gam Die naam Gam beteken “hitte” of “warm”. Die Bybel gee nie enige verduideliking ...
item.title
Gideon
onderwerp
 • basiese
Gideon word deur God geroep om Israel van die Midianiete te bevry. Met ʼn groep van 300 soldate val hy die Midianiete aan en verdryf hulle. Die Israeliete vra hom dan om oor hulle te regeer, maar hy wys dit van die hand. Maar hoewel Gideon nie amptelik ʼn koning van Israel is nie, tree hy in ...
item.title
Hagar
onderwerp
 • basiese
Hagar is ʼn Egiptiese slavin in Abraham se huis. Sy is die moeder van Abraham se oudste seun Ismael, die stamvader van die Arabiese stamme (Genesis 25:12-18). In Paulus se brief aan die Galasiërs beliggaam die slavin Hagar die ou verbond met Moses, terwyl Abraham se vrou Sara die nuwe verbond, wat ...
item.title
Haggai
onderwerp
 • basiese
Haggai is ʼn profeet wat sy optrede omstreeks 520 v.C. in die Persiese provinsie Juda begin. Hy roep die volk op om die tempel van God te herbou. Die boek Haggai is na hom vernoem. Die naam Haggai Die naam Haggai beteken “feeskind”. Haggai is ʼn tydgenoot van die profeet Sagaria (Esra 5:1; Esra ...
item.title
Haman
onderwerp
 • basiese
Haman is die belangrikste man aan die hof van die Persiese koning Ahasveros. Hy wil al die Jode in die koninkryk van Persië en Medië laat doodmaak. Sy plan misluk as gevolg van die ingrype van koningin Ester en haar pleegvader, Mordegai. Die Jode word toestemming gegee om hulself te verdedig, en ...
item.title
Hanna
onderwerp
 • basiese
Hanna is die vrou van Elkana en die moeder van Samuel. Sy was vir ʼn lang tyd kinderloos, maar smeek God vir ʼn seun. Sy belowe dat die kind God lewenslank sal dien. Die naam Hanna Die Hebreeuse naam Hannah beteken “begenadigde”. In die Evangelie volgens Lukas kom nog ʼn vrou voor met hierdie naam ...
Henog
onderwerp
 • basiese
Henog is ʼn nakomeling van Adam. Hy leef in so ʼn noue verbondenheid met God dat hy nie op die normale manier sterf nie, maar deur God weggeneem word. Die naam Henog Die naam Henog beteken “die toegewyde”, wat afgelei is van die Hebreeuse woord vir “toewyding”. Henog is ʼn sewende geslag nakomeling ...
item.title
Herodes Agrippa I
onderwerp
 • basiese
Herodes Agrippa I is die kleinseun van Herodes die Grote. Danksy ʼn goeie verhouding met die Romeinse keisers tussen 37 en 44 n.C. kry hy beheer oor die hele gebied waaroor sy oupa geheers het. Die boek Handelinge noem Herodes Agrippa in verband met die vervolging van die eerste Christene. ...
item.title
Herodes Antipas
onderwerp
 • basiese
Herodes Antipas is ʼn seun van Herodes die Grote. Ná die dood van sy vader word hy van 4 v.C. tot 39 n.C regeerder van Galilea en Perea. Herodes Antipas het Johannes die Doper laat onthoof. Volgens die Evangelie volgens Lukas was hy ook betrokke by Jesus se teregstelling. Tetrarg van Galilea en ...
item.title
Herodes die Grote
onderwerp
 • basiese
Herodes die Grote was vanaf 37 tot 4 v.C. koning van die Romeinse provinsie Judea. Hy was ʼn bekwame regeerder wat groot bouprojekte uitgevoer het. Hy was egter ook baie gewelddadig en wraaksugtig. Volgens Matteus 2:1-22 het Herodes al die pasgebore seuntjies in Betlehem laat doodmaak uit vrees vir ...
Hiram die vakman (in bronswerk)
onderwerp
 • basiese
Hiram was ʼn vakman in bronswerk wat baie bronsvoorwerpe vir die tempel van Salomo gemaak het. Die naam Huram In Hebreeus word Huram soms Hiram genoem, wat ʼn verkorte vorm van Ahiram is, ʼn naam wat “my broer is verhewe” beteken. In Hebreeus kom die naam voor as Huram, en Hiram in 1 Konings 7 en in ...
item.title
Hiskia
onderwerp
 • basiese
Hiskia was vanaf ongeveer 725 tot 697 v.C. koning oor die suidelike ryk van Juda. Sy opstand teen die Assiriese onderdrukkers lei tot die verwoesting van groot dele van die land. Tog sien die Bybelskrywers Hiskia as ʼn goeie koning omdat hy toegesien het dat afgode nie langer aanbid is nie. Die naam ...
Hoofstuk 1 [video]
onderwerp
 • basiese
Afrikaans | Matteus 1:1–2:23
Hoofstuk 1 [video]
onderwerp
 • basiese
Afrikaans | Johannes 1:1–34 Afrikaans | Johannes 1:35–2:22
Hoofstuk 1 [video]
onderwerp
 • basiese
Afrikaans | Markus 1:1–45