IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
1

Ukuchithwa kweJerusalema

11Yeka ukuhlala kodwa komuzi owawunabantu abaningi!

Usungumfelokazi owawunezizwe eziningi.

Owawuyinkosikazi phakathi kwezifunda usungobuswayo.

2

1:2
AmaH. 38:11
Jer. 13:17
Uyakhala nokukhala ebusuku,

izinyembezi zawo zisezihlathini zawo;

kawunamduduzi phakathi kwazo zonke izithandwa zawo;

bonke abangane bawo bawuphathe ngenkohliso,

sebe yizitha zawo.

3UJuda uthunjiwe ngenxa

yokuhlupheka nobugqila obuningi;

uhlala phakathi kwabezizwe,

katholi ukuphumula;

bonke abamzingelayo bamfica ephakathi kobuhlungu.

4Izindlela zaseSiyoni ziyalila

ngokuba kungeziwa emikhosini emisiweyo;

onke amasango achithekile,

abapristi balo bayabubula;

izintombi zalo ziyahlupheka,

nalo linomunyu.

5Abamelene nalo sebe yinhloko,

izitha zalo zinokuthula,

ngokuba uJehova ulihluphile

ngenxa yobuningi beziphambeko zalo;

izingane zalo ziye ekuthunjweni ebusweni bezitha.

6Bonke ubukhosi bumukile

endodakazini yaseSiyoni;

izikhulu zalo sezinjengezindluzele ezingafumani idlelo,

zihambile zingenamandla ebusweni babaxoshayo.

7

1:7
Isaya 64:11
IJerusalema liyakhumbula ezinsukwini

zokuhlupheka kwalo nezinsizi zalo

konke okuhle okwakukhona ezinsukwini zasendulo;

lapho abantu balo bewela esandleni sezitha,

kungekho olisizayo,

abamelene nalo balibona,

bahleka ukuchithwa kwalo.

8

1:8
Isaya 47:3
Jer. 13:22,26
Nah. 3:5
IJerusalema lalonile kakhulu;

ngalokho seliyisinengiso;

bonke ababelidumisa sebelidelela

ngokuba bebone ubunqunu balo;

seliyabubula nalo, libuyela emuva.

9

1:9
Isaya 47:7
Ukungcola kwalo

kwakusemaphethelweni alo,

alikhumbulanga ukuphela kwalo;

lehlile ngokumangalisayo, alinamduduzi.

Bheka, Jehova, ukuhlupheka kwami,

ngokuba isitha sizikhulisile.

10

1:10
Dut. 23:3
Neh. 13:1
AmaH. 79:1
Hez. 44:9
Isitha selulile isandla saso

phezu kwakho konke okumnandi kwalo,

ngokuba sibonile ukuthi abezizwe

bangene endlini yalo engcwele,

owabayala ukuthi abayikungena ebandleni lakho.

11Bonke abantu balo bayabubula,

befuna isinkwa sabo;

banika okumnandi kwabo ngokudla

ukuba babuyise umphefumulo.

Bheka, Jehova, ubhekisise,

ngokuba ngiyadelelwa.

12

1:12
Isaya 13:13
“Akulutho kinina nonke enidlula

ngendlela na?

Bhekani, nibone

ukuba kukhona yini ubuhlungu

obunjengobuhlungu bami engehlelwe yibo,

uJehova angihluphe ngabo ngosuku lokufutheka kwentukuthelo yakhe.

13“Ephezulu ungithumele umlilo

emathanjeni ami, wawahlula;

wenekele izinyawo zami inetha,

wangibuyisela emuva.

Ungenze incithakalo,

ngiphele amandla usuku lonke.

14

1:14
AmaH. 31:11
“Iziphambeko zami zaboshwa ngesandla sakhe,

zaba yijoka;

zalukwa, sezisentanyeni yami;

wakhubekisa amandla ami.

INkosi inginikele esandleni sabo engingenakumelana nabo.

15

1:15
Isaya 63:3
IsiLilo 2:22
“INkosi ilahlile onke amaqhawe ami phakathi kwami;

ingibizele umhlangano ukuphahlaza izinsizwa zami;

iNkosi inyathele njengasesikhamweni sewayini

intombi eyindodakazi yakwaJuda.

16

1:16
Jer. 14:17
“Ngiyakhala ngalokhu;

iso lami, iso lami liyamululeka izinyembezi,

ngokuba umduduzi wami obeyakubuyisa umphefumulo wami ukude nami.

Abantwana bami bachithekile,

ngokuba isitha sahlulile.”

17ISiyoni liyelula izandla zalo,

akakho oliduduzayo.

UJehova uyalile ngoJakobe ukuba abamzungezayo babe yizitha zakhe.

IJerusalema linjengesinengiso phakathi kwabo.

18

1:18
Dan. 9:7
“UJehova ulungile,

ngokuba ngihlubukile izwi lakhe.

Ake nizwe, bantu bonke,

nibone ubuhlungu bami.

Izintombi zami nezinsizwa zami ziye ekuthunjweni.

19“Ngazibiza izithandwa zami, zangikhohlisa.

Abapristi bami namalunga ami bafela emzini,

besafuna ukudla ukuba babuyise umphefumulo wabo.

20

1:20
Dut. 32:25
Isaya 16:11
IsiLilo 2:11
Hez. 7:15
“Bheka, Jehova, ngokuba nginosizi;

izibilini zami ziyaxhaphazela.

Inhliziyo yami iphendukile phakathi kwami,

ngokuba ngihlubukile nokuhlubuka.

Endle yinkemba eyaphucayo,

ekhaya ngukufa.

21

1:21
Jer. 50:10,29
51:24
“Bezwile ukuthi ngiyabubula,

kepha anginamduduzi.

Zonke izitha zami zizwile ukuhlupheka kwami;

ziyathokoza ukuthi nguwe okwenzileyo.

Ululethile usuku olumemezileyo,

kepha ziyakuba njengami.

22

1:22
Jer. 8:18
“Mabufike bonke ububi bazo ebusweni bakho,

wenze kuzo njengokwenza kwakho kimi

ngenxa yazo zonke iziphambeko zami,

ngokuba ukububula kwami kukhulu,

nenhliziyo idangele.”

2

Ukwahlulelwa kweJerusalema

21

2:1
1 IziKr. 28:2
AmaH. 132:7
Yeka ukwembesa kweNkosi indodakazi yaseSiyoni

amafu ngentukuthelo yayo.

Uphonsile ubuhle buka-Israyeli emhlabeni busuke ezulwini,

angasikhumbulanga isenabelo sezinyawo zayo

ngosuku lwentukuthelo yayo.

2INkosi igwinyile onke amakhaya

kaJakobe ingahawukelanga.

Ngentukuthelo yayo, ibhidlizile izinqaba zendodakazi yakwaJuda,

yazidilizela emhlabathini,

yangcolisa umbuso nezikhulu zawo.

3Yanquma ngokufutheka kolaka lwayo

zonke izimpondo zakwa-Israyeli,

yabuyisela emuva isandla sayo sokunene ebusweni bezitha,

yashisa uJakobe ngomlilo wamalangabi odla nxazonke.

4

2:4
AmaH. 7:12
Yansala umnsalo wayo njengesitha,

yema njengomelene nathi ngesokunene sayo,

yabulala konke okwakumnandi emehlweni ethu.

Etendeni lendodakazi yaseSiyoni yathulula ukufutheka kwayo njengomlilo.

5INkosi isinjengesitha,

imgwinyile u-Israyeli;

yagwinya zonke izindlu zakhe zobukhosi,

yachitha izinqaba zakhe;

yandisile endodakazini yakwaJuda ukukhala nokulila.

6Yachitha idokodo layo njengelensimu,

yaqeda indawo yayo yokuhlangana.

UJehova wenza ukuba kukhohlakale

imikhosi emisiweyo namasabatha eSiyoni,

wadelela ngokufutheka kolaka lwakhe inkosi nompristi.

7INkosi yalilahla i-altare layo,

yanengwa yindlu yayo engcwele,

yanikela izingange zezindlu zayo zamakhosi esandleni sesitha.

Ziphakamise izwi endlini kaJehova njengasosukwini lomkhosi omisiweyo.

8

2:8
2 AmaKh. 21:13
Isaya 34:11
Zak. 1:16
UJehova wayecebile ukuchitha ugange

lwendodakazi yaseSiyoni;

wawelula umucu wokulinganisa,

akabuyisanga isandla sakhe ekuchitheni;

wenza ukuba kukhale ugange nodonga,

kudangale kanyekanye.

9

2:9
AmaH. 74:9
Amasango alo ashona emhlabathini;

wachitha, wayaphula imigoqo yalo.

Inkosi nezikhulu zalo baphakathi kwezizwe,

lapho kungekho khona umthetho.

Nabaprofethi balo abatholi mbono kuJehova.

10Amalunga endodakazi yaseSiyoni

ahlezi emhlabathini, athule;

athele uthuli emakhanda awo,

abhince indwangu yamasaka.

Izintombi zaseJerusalema zithobisela phansi amakhanda azo.

11

2:11
IsiLilo 1:20
Amehlo ami ayaphela izinyembezi,

izibilini zami ziyaxhaphazela;

isibindi sami sithululelwe emhlabathini

ngenxa yokuchitheka kwendodakazi yabantu bami,

ngokuba izingane nabancelayo bayadangala ezigcawini zomuzi.

12Bathi konina: “Aphi amabele newayini?”

lapho bedangala njengababulawayo ezigcawini zomuzi,

imiphefumulo yabo ithululelwe ezifubeni zawonina.

13Ngingafakaza ngokuthini ngawe,

ngikufanise nani,

ndodakazi yaseSiyoni, na?

Ngingakulinganisa nani ukuba ngikududuze,

ntombi eyindodakazi yaseSiyoni na?

Ngokuba ukuchitheka kwakho kukhulu njengolwandle.

Ngubani ongakuphulukisa na?

14

2:14
Jer. 2:8
5:31
14:14
23:16
27:14
29:9
Hez. 13:2
Abaprofethi bakho bakubonele imibono eyize nobuwula;

abambulanga ukona kwakho ukuba babuyise ukuthunjwa kwakho.

Kepha bakubonele iziprofetho eziyize nezikhohlisayo.

15

2:15
Jobe 27:13
AmaH. 48:2
50:2
Bonke abadlula ngendlela bakushayela ihlombe,

bancimfe, banikine amakhanda abo ngenxa yendodakazi yaseJerusalema ngokuthi:

“Yiwo lo muzi owawubizwa ngokuthi

ubuhle obupheleleyo nentokozo yomhlaba wonke na?”

16

2:16
AmaH. 22:13
IsiLilo 3:46
Zonke izitha zikukhamisela umlomo wazo,

zincimfa, zigedla amazinyo, zithi:

“Siwugwinyile.

Impela yilo usuku esilulindele;

sesilufumene, silubonile.”

17

2:17
Lev. 26:14
Dut. 28:15
UJehova wenzile lokhu abekucebile;

uligcwalisile izwi lakhe,

ayeyale ngalo ezinsukwini zasendulo;

ubhidlizile engenasihawu,

wenza ukuba isitha sithokoze phezu kwakho,

waphakamisa uphondo lwabamelene nawe.

18Izinhliziyo zabo zikhala eNkosini;

wena lugange lwendodakazi yaseSiyoni,

izinyembezi mazehle njengemifula imini nobusuku.

Mawungazivumeli ukuphumula,

inhlamvu yeso lakho ingayeki.

19

2:19
AmaH. 62:8
Vuka ukhale ebusuku ekuqaleni kwemilindo,

uthulule inhliziyo yakho njengamanzi phambi kobuso beNkosi;

phakamisa izandla zakho kuyo ngenxa yokuphila kwezingane

ezidangala ngendlala ezingosini zezitaladi zonke.

20

2:20
Lev. 26:29
Dut. 28:53
Jer. 19:9
IsiLilo 4:10
“Bheka, Jehova,

ubone ukuthi wenzile kanjalo kubani.

Abesifazane bayakudla yini izithelo zabo,

izingane eziphathiweyo kahle, na?

Abaprofethi nabapristi bayakubulawa endlini engcwele yeNkosi, na?

21“Balele phansi ezitaladini,

abasha nabadala.

Izintombi zami nezinsizwa zami ziwile ngenkemba.

Wababulala ngosuku lwentukuthelo yakho,

wabulala ungahawukelanga.

22

2:22
IsiLilo 1:15
“Wabiza njengasosukwini lomhlangano

izesabiso zami nxazonke;

akubangakho ngosuku lwentukuthelo

kaJehova owasindayo nowasalayo.

Labo engangibaphathile, ngabondla,

izitha zami zibaqedile.”