IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
1

Ukuchithwa kweJerusalema

11Yeka ukuhlala kodwa komuzi owawunabantu abaningi!

Usungumfelokazi owawunezizwe eziningi.

Owawuyinkosikazi phakathi kwezifunda usungobuswayo.

2

1:2
AmaH. 38:11
Jer. 13:17
Uyakhala nokukhala ebusuku,

izinyembezi zawo zisezihlathini zawo;

kawunamduduzi phakathi kwazo zonke izithandwa zawo;

bonke abangane bawo bawuphathe ngenkohliso,

sebe yizitha zawo.

3UJuda uthunjiwe ngenxa

yokuhlupheka nobugqila obuningi;

uhlala phakathi kwabezizwe,

katholi ukuphumula;

bonke abamzingelayo bamfica ephakathi kobuhlungu.

4Izindlela zaseSiyoni ziyalila

ngokuba kungeziwa emikhosini emisiweyo;

onke amasango achithekile,

abapristi balo bayabubula;

izintombi zalo ziyahlupheka,

nalo linomunyu.

5Abamelene nalo sebe yinhloko,

izitha zalo zinokuthula,

ngokuba uJehova ulihluphile

ngenxa yobuningi beziphambeko zalo;

izingane zalo ziye ekuthunjweni ebusweni bezitha.

6Bonke ubukhosi bumukile

endodakazini yaseSiyoni;

izikhulu zalo sezinjengezindluzele ezingafumani idlelo,

zihambile zingenamandla ebusweni babaxoshayo.

7

1:7
Isaya 64:11
IJerusalema liyakhumbula ezinsukwini

zokuhlupheka kwalo nezinsizi zalo

konke okuhle okwakukhona ezinsukwini zasendulo;

lapho abantu balo bewela esandleni sezitha,

kungekho olisizayo,

abamelene nalo balibona,

bahleka ukuchithwa kwalo.

8

1:8
Isaya 47:3
Jer. 13:22,26
Nah. 3:5
IJerusalema lalonile kakhulu;

ngalokho seliyisinengiso;

bonke ababelidumisa sebelidelela

ngokuba bebone ubunqunu balo;

seliyabubula nalo, libuyela emuva.

9

1:9
Isaya 47:7
Ukungcola kwalo

kwakusemaphethelweni alo,

alikhumbulanga ukuphela kwalo;

lehlile ngokumangalisayo, alinamduduzi.

Bheka, Jehova, ukuhlupheka kwami,

ngokuba isitha sizikhulisile.

10

1:10
Dut. 23:3
Neh. 13:1
AmaH. 79:1
Hez. 44:9
Isitha selulile isandla saso

phezu kwakho konke okumnandi kwalo,

ngokuba sibonile ukuthi abezizwe

bangene endlini yalo engcwele,

owabayala ukuthi abayikungena ebandleni lakho.

11Bonke abantu balo bayabubula,

befuna isinkwa sabo;

banika okumnandi kwabo ngokudla

ukuba babuyise umphefumulo.

Bheka, Jehova, ubhekisise,

ngokuba ngiyadelelwa.

12

1:12
Isaya 13:13
“Akulutho kinina nonke enidlula

ngendlela na?

Bhekani, nibone

ukuba kukhona yini ubuhlungu

obunjengobuhlungu bami engehlelwe yibo,

uJehova angihluphe ngabo ngosuku lokufutheka kwentukuthelo yakhe.

13“Ephezulu ungithumele umlilo

emathanjeni ami, wawahlula;

wenekele izinyawo zami inetha,

wangibuyisela emuva.

Ungenze incithakalo,

ngiphele amandla usuku lonke.

14

1:14
AmaH. 31:11
“Iziphambeko zami zaboshwa ngesandla sakhe,

zaba yijoka;

zalukwa, sezisentanyeni yami;

wakhubekisa amandla ami.

INkosi inginikele esandleni sabo engingenakumelana nabo.

15

1:15
Isaya 63:3
IsiLilo 2:22
“INkosi ilahlile onke amaqhawe ami phakathi kwami;

ingibizele umhlangano ukuphahlaza izinsizwa zami;

iNkosi inyathele njengasesikhamweni sewayini

intombi eyindodakazi yakwaJuda.

16

1:16
Jer. 14:17
“Ngiyakhala ngalokhu;

iso lami, iso lami liyamululeka izinyembezi,

ngokuba umduduzi wami obeyakubuyisa umphefumulo wami ukude nami.

Abantwana bami bachithekile,

ngokuba isitha sahlulile.”

17ISiyoni liyelula izandla zalo,

akakho oliduduzayo.

UJehova uyalile ngoJakobe ukuba abamzungezayo babe yizitha zakhe.

IJerusalema linjengesinengiso phakathi kwabo.

18

1:18
Dan. 9:7
“UJehova ulungile,

ngokuba ngihlubukile izwi lakhe.

Ake nizwe, bantu bonke,

nibone ubuhlungu bami.

Izintombi zami nezinsizwa zami ziye ekuthunjweni.

19“Ngazibiza izithandwa zami, zangikhohlisa.

Abapristi bami namalunga ami bafela emzini,

besafuna ukudla ukuba babuyise umphefumulo wabo.

20

1:20
Dut. 32:25
Isaya 16:11
IsiLilo 2:11
Hez. 7:15
“Bheka, Jehova, ngokuba nginosizi;

izibilini zami ziyaxhaphazela.

Inhliziyo yami iphendukile phakathi kwami,

ngokuba ngihlubukile nokuhlubuka.

Endle yinkemba eyaphucayo,

ekhaya ngukufa.

21

1:21
Jer. 50:10,29
51:24
“Bezwile ukuthi ngiyabubula,

kepha anginamduduzi.

Zonke izitha zami zizwile ukuhlupheka kwami;

ziyathokoza ukuthi nguwe okwenzileyo.

Ululethile usuku olumemezileyo,

kepha ziyakuba njengami.

22

1:22
Jer. 8:18
“Mabufike bonke ububi bazo ebusweni bakho,

wenze kuzo njengokwenza kwakho kimi

ngenxa yazo zonke iziphambeko zami,

ngokuba ukububula kwami kukhulu,

nenhliziyo idangele.”