IBHAYIBHELI ELINGCWELE: ISIHUMUSHO SOWE-2020 - nezincwadi zeDetherokhanonikhali.
Inhloso yalesi sihumusho seBhayibheli lesiZulu ukuba kuqondakale kahle ukuthi isihumusho seBhayibheli lesiZulu sisuselwe emithonjeni yezilimi zasemandulo, ngakho-ke sikulungele ukufundisa ezikhungweni zemfundo, ukusetshenziswa ezinkonzweni, ukufundisa emabandleni, ukufunda ngeBhayibheli nokuthi umuntu azifundele sona yena luqobo.