Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero TM / The Word of God in Contemporary Chichewa TM Mwini © 2002, 2016 ndi Biblica, Inc. / Copyright © 2002, 2016 by Biblica, Inc. Kugwiritsa ntchito mwachilolezo. / Used with permission of Biblica, Inc. Umwini ndi otetezedwa pa dziko lonse. / All rights reserved worldwide.