IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
3

IJerusalema elikhona nelizayo

31Wo kohlubukileyo nongcolileyo,

muzi ocindezelayo!

2

3:2
Jer. 7:28
Awuzwa zwi,

awamukeli ukulaywa,

awumethembi uJehova,

awusondelanga kuNkulunkulu wawo.

3

3:3
IzA. 28:15
Hez. 22:6,27
Hab. 1:8
Izikhulu zawo phakathi kwawo ziyizingonyama ezibhongayo;

abahluleli bawo bayizimpisi zokuhlwa;

abashiyeli lutho ingomuso.

4

3:4
Jer. 23:11,32
Hez. 22:26
Mika 3:11
Abaprofethi bawo bangamayiyane nabakhohlisi;

abapristi bawo bayingcolisile indlu engcwele,

bawudlovulile umthetho.

5

3:5
Dut. 32:4
Jer. 8:12
UJehova ulungile phakathi kwawo,

akenzi okubi;

ekuseni njalo uveza ukwahlulela kwakhe ekukhanyeni,

akuphuthi;

kepha abangalungile abazi amahloni.

6“Nginqumile izizwe,

imibhoshongo yazo yasezingosini ichithekile;

ngichithile izitaladi zazo ukuze kungadluli muntu;

imizi yazo iqothuliwe ukuze kungabikho muntu,

kungabikho ohlala kuyo.

7Ngathi: ‘Nokho uyakungesaba,

wamukele ukulaywa.’

Indawo yawo yokuhlala ayiyikunqunywa,

kungenzeki konke engiwumisele khona;

kepha bavuka ekuseni, benza okubi.

8

3:8
Zef. 1:18
Ngalokho, ngilindeleni,” usho uJehova,

“kuze kube lusuku engivuka ngalo ukuba ngiphange,

ngokuba kuyisinqumo sami ukubutha izizwe ukuba ngiqoqe imibuso,

ukuze ngithulule phezu kwabo intukuthelo yami,

lonke ulaka lwami oluvuthayo,

ngokuba wonke umhlaba uyakudliwa ngumlilo womhawu wami.

9

3:9
Isaya 6:5
“Ngokuba lapho ngiyakunika abantu izindebe ezihlanzekileyo,

ukuze bonke babize igama likaJehova,

bamkhonze nganhliziyonye.

10Kusukela phesheya kwemifula yaseKushe

abanxusa kimi, indodakazi yabahlakazekileyo bami,

bayakuletha umnikelo wami.

11Ngalolo suku awusayikuba namahloni ngazo zonke izenzo zakho

ophambuke ngazo kimi,

ngokuba khona ngiyakususa phakathi kwakho

abazidla ngokujabula,

awusayikuziphakamisa entabeni yami engcwele.

12

3:12
Math. 5:3
Kepha ngiyakushiya phakathi kwakho abantu abahluphekayo nabampofu;

bayakwethemba igama likaJehova.

13

3:13
Jobe 11:19
1 Joh. 5:18
Insali yakwa-Israyeli ayisayikwenza okubi,

ingakhulumi amanga,

kungafunyanwa emlonyeni wabo ulimi olukhohlisayo;

yebo, bayakwaluka, babuthise,

kungekho obesabisayo.”

14

3:14
Isaya 12:6
Zak. 9:9
Hlabelela ngokujabula, ndodakazi yaseSiyoni,

umemeze, Israyeli,

uthokoze, wethabe ngenhliziyo yonke,

ndodakazi yaseJerusalema.

15

3:15
AmaH. 23:4
UJehova ususile ukwahlulelwa kwakho,

uxoshile izitha zakho.

INkosi yakwa-Israyeli, uJehova,

iphakathi kwakho;

awusayikwesaba okubi.

16Ngalolo suku kuyakuthiwa kulo iJerusalema:

“Ungesabi, Siyoni!

Izandla zakho mazingadangali.

17

3:17
Isaya 62:5
65:19
UJehova uNkulunkulu wakho uphakathi kwakho,

iqhawe eliyakukusindisa;

uyakujabula ngawe ngentokozo,

athule othandweni lwakhe,

ethabe ngawe ngokuhlabelela.”

18“Abadabuka ngemikhosi ngiyakubabutha,

ababahlukene nawe,

usathwele ihlazo.

19

3:19
Mika 4:6
Bhekani, ngaleso sikhathi ngiyakuphatha bonke abakuhluphayo,

ngisindise abaqhugayo,

ngibuthe abaxoshiweyo,

ngibenze indumiso negama

abahlazo labo lalisemhlabeni wonke.

20

3:20
Dut. 30:3
Ngaleso sikhathi ngiyakuningenisa,

ngaleso sikhathi ngiyakunibutha,

ngokuba ngiyakunenza igama nendumiso

phakathi kwabantu bonke bomhlaba,

lapho ngibuyisa ukuthunjwa kwenu

phambi kwamehlo enu,” usho uJehova.