IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
8

Isithembiso sokubuyiswa

81Izwi likaJehova Sebawoti lafika lathi: 2

8:2
Zak. 1:14
Usho kanje uJehova Sebawoti, uthi: “Ngihawukela iJerusalema ngokuhawukela okukhulu, yebo, ngilihawukela ngokufutheka okukhulu.”

3

8:3
Isaya 1:21,26
Usho kanje uJehova, uthi: “Ngiyakubuyela eSiyoni, ngihlale phakathi kweJerusalema; iJerusalema liyakuthiwa uMuzi Weqiniso nentaba kaJehova Sebawoti iNtaba Engcwele.”

4Usho kanje uJehova Sebawoti, uthi: “Kusazakuhlala amaxhegu nezalukazi ezitaladini zaseJerusalema, yilowo nalowo abe nodondolo esandleni sakhe ngenxa yobuningi bezinsuku zakhe. 5Izitaladi zasemzini ziyakugcwala abafana namantombazana bedlala ezitaladini zawo.”

6Usho kanje uJehova Sebawoti, uthi: “Uma kuyisimangaliso emehlweni ensali yalaba bantu ngalezo zinsuku, kuyakuba yisimangaliso emehlweni ami na?” usho uJehova Sebawoti.

7

8:7
Isaya 43:6
Jer. 30:10
Usho kanje uJehova Sebawoti, uthi: “Bhekani, ngiyakusindisa abantu bami ezweni lasempumalanga nasezweni lasentshonalanga, 8
8:8
Jer. 30:22
ngibahambise, bakhe phakathi kweJerusalema, babe ngabantu bami, mina ngibe nguNkulunkulu wabo ngeqiniso nangokulunga.”

9Usho kanje uJehova Sebawoti, uthi: “Maziqine izandla zenu nina enizwa kulezi zinsuku lawa mazwi avela emlonyeni wabaprofethi ababe khona mhla sibekwa isisekelo sendlu kaJehova Sebawoti, ithempeli, ukuba yakhiwe. 10

8:10
Hag. 1:6,9
Zak. 11:6
Ngokuba ngaphambi kwalezo zinsuku kwakungekho nkokhelo yomuntu nanzuzo yenkomo, nakophumayo nakongenayo kwakungekho ukuthula ngenxa yesitha, ngokuba ngakhulula bonke abantu, kwaba yilowo nalowo wamelana nomfowabo. 11Kepha angisayikuba njalo kuyo insali yalaba bantu njengasezinsukwini zakuqala,” usho uJehova Sebawoti.

12“Ngokuba kuyakuba khona imbewu yokuthula; umvini uyakuthela izithelo zawo, umhlabathi uveze ukudla kwawo, amazulu anike amazolo awo, ngenze ukuba insali yalaba bantu idle ifa lazo zonke lezi zinto. 13Kuyakuthi, njengalokho wawuyisiqalekiso phakathi kwabezizwe wena ndlu yakwaJuda nawe ndlu yakwa-Israyeli, kanjalo nginisindise, nibe yisibusiso; ningesabi, kepha maziqine izandla zenu.”

14Ngokuba usho kanje uJehova Sebawoti, uthi: “Njengalokho ngahlosa ukwenza okubi kini, lapho oyihlo babengithukuthelisa,” usho uJehova Sebawoti, “ngingazisolanga, 15kanjalo ngibuye ngahlosa kulezi zinsuku ukwenzela iJerusalema nendlu yakwaJuda okuhle; ningesabi. 16

8:16
Isaya 1:17
Zak. 7:9
Ef. 4:25
Yilezi zinto eniyakuzenza: khulumani iqiniso, kube yilowo nalowo nomfowabo, nahlulele izahlulelo zeqiniso nezokuthula emasangweni enu, 17ningacebi okubi ezinhliziyweni zenu, kube yilowo nalowo ngomakhelwane wakhe, ningathandi izifungo zamanga, ngokuba lezo zinto yilezo engizizondayo,” usho uJehova.

18Izwi likaJehova Sebawoti lafika kimi, lathi: 19

8:19
2 AmaKh. 25:1,25
Jer. 39:2
41:1
52:12
Zak. 7:3
Usho kanje uJehova Sebawoti, uthi: “Ukuzila kwenyanga yesine, nokuzila kweyesihlanu, nokuzila kweyesikhombisa, nokuzila kweyeshumi kuyakuba ngukujabula nokuthokoza nemikhosi emihle kuyo indlu yakwaJuda; thandani iqiniso nokuthula.”

20

8:20
AmaH. 102:22
Isaya 2:2
Mika 4:1
Zak. 6:15
Usho kanje uJehova Sebawoti, uthi: “Kusazakufika izizwe nabakhe emizini eminingi, 21bahambe abakhileyo komunye, baye komunye, bathi: ‘Masiye impela ukunxusa ebusweni bukaJehova, simfune uJehova Sebawoti; nami ngiyakuhamba.’ 22Kuyakufika abantu abaningi nezizwe ezinamandla ukufuna uJehova Sebawoti eJerusalema nokunxusa ebusweni bukaJehova.”

23Usho kanje uJehova Sebawoti, uthi: “Ngalezo zinsuku amadoda ayishumi azo zonke izilimi zabezizwe ayakubamba umphetho womuntu wakwaJuda ngokuthi: ‘Siyakuhamba nani, ngokuba sizwile ukuthi uNkulunkulu unani.’ ”

9

Ukuchithwa kwezitha zakwa-Israyeli

91

9:1
Isaya 17:1
Jer. 32:19
Isiprofetho sezwi likaJehova phezu kwezwe lakwaHadiraki; nalo iDamaseku liyakuba yindawo yokuhlala kwaso, ngokuba uJehova uneso kubantu, ikakhulu kuzo zonke izizwe zakwa-Israyeli, 2
9:2
Hez. 26:2
28:3
kanye neHamati elikhawula kulo, neTire neSidoni, ngokuba kuhlakaniphile kakhulu.

3ITire lazakhela inqaba,

lanqwabela isiliva njengothuli,

negolide elicwengekileyo njengodaka lwasezitaladini.

4Bheka, iNkosi iyakulaphuca,

iphonse imfuyo yalo elwandle,

lona lidliwe ngumlilo.

5

9:5
Isaya 14:29
Jer. 47:1
Hez. 25:15
I-Ashikeloni liyakukubona, lesabe,

neGaza futhi, bese lithuthumela kakhulu,

kanye ne-Ekroni, ngokuba ukwethemba kwalo kuyakujabha;

inkosi iyakubhubha eGaza,

ne-Ashikeloni aliyikuhlalwa.

6E-Ashidodi kuyakuhlala umntwana wesihlahla;

ngiyakunquma ukuziphakamisa kwamaFilisti.

7

9:7
1 Sam. 14:32
Hez. 33:25
Zak. 6:15
8:22
Ngiyakukhipha igazi labo emlonyeni wabo,

nezinengiso zabo phakathi kwamazinyo abo,

nabo uqobo babe yinsali kuNkulunkulu wethu,

babe ngababusi kwaJuda nase-Ekroni njengamaJebusi.

8

9:8
Zak. 2:5
Ngiyakumisa ngibe yinqaba yendlu yami,

ukuze kungabikho odlulayo nobuyayo;

akusayikudlula mcindezeli kubo,

ngokuba sengibonile ngawami amehlo.

INkosi yaseSiyoni

9

9:9
Isaya 12:6
62:11
Zef. 3:14
Zak. 2:10
Math. 21:5
Joh. 12:15
Thokoza kakhulu,

ndodakazi yaseSiyoni;

jabula nokujabula,

ndodakazi yaseJerusalema;

bheka, iNkosi yakho iza kuwe,

ilungile, inensindiso,

ithobekile, ikhwele imbongolo,

ithole, inkonyane yembongolokazi.

10

9:10
AmaH. 72:8
Isaya 2:4
9:5
31:1
Mika 4:3
5:10
7:12
Ngiyakunquma inqola kwa-Efrayimi nehhashi eJerusalema,

nomnsalo wokulwa uyakunqunywa;

iyakukhuluma ukuthula kwabezizwe,

nokubusa kwayo kuyakusukela elwandle kuze kufike elwandle,

kusukela eMfuleni* kuze kufike emajukujukwini omhlaba.

11

9:11
Eks. 24:8
Jer. 31:32
Heb. 9:19
Nawe, ngenxa yegazi lesivumelwano sakho,

ngikhiphile iziboshwa zakho emgodini okungekho kuwo amanzi.

12

9:12
Isaya 40:2
61:7
Buyelani enqabeni, ziboshwa esezinethemba;

namuhla ngiyanitshela ukuthi ngiyakubuyisela kini okuphindwe kabili.

13Ngokuba ngizigobela uJuda njengomnsalo,

ngibeka u-Efrayimi kuwo,

ngivusela amadodana akho, Siyoni,

kumadodana akho, Javani,

ngikwenze inkemba yeqhawe.

14UJehova abesebonakala phezu kwabo,

umcibisholo wakhe uphume njengonyazi;

iNkosi uJehova iyakubetha icilongo,

ihambe ngezivunguvungu zaseningizimu.

15

9:15
Eks. 24:6
UJehova Sebawoti uyakubavikela,

badle, banyathele phansi amatshe endwayimana;

bayakuphuza igazi labo njengewayini,

bagcwale njengemikhele,

njengamagumbi e-altare.

16

9:16
AmaH. 100:3
Joh. 10:11
UJehova uNkulunkulu wabo uyakubasindisa ngalolo suku

njengomhlambi wabantu bakhe,

ngokuba bangamatshe omqhele abengezela phezu kwezwe lakhe.

17

9:17
Dut. 33:28
Yeka ubuhle balo!

Yeka ukubukeka kwalo!

Amabele abo ayakuhlumisa izinsizwa zalo,

newayini elisha izintombi zalo.

10

UJehova ungumsizi oqinisileyo

101

10:1
Dut. 11:14
Celani kuJehova imvula ngesikhathi semvula yamuva,

uJehova owenza imibani,

abesebanika izihlambi zemvula,

yilowo nalowo aphiwe utshani ezweni lakhe.

2

10:2
Isaya 8:19
53:6
IsiLilo 2:14
Math. 9:36
Ngokuba amatherafi* akhulumile okuyize,

nababhuli babone okungamanga;

bakhuluma amaphupho angelutho,

baduduza ngeze;

ngalokho bayasuka njengezimvu,

bathotshisiwe,

ngokuba kungekho umalusi.

3

10:3
Jer. 23:1
Hez. 34:17
“Intukuthelo yami ivuthele abelusi;

ngiyakujezisa izimpongo,

ngokuba uJehova Sebawoti uyakuhambela umhlambi wakhe,

indlu yakwaJuda,

abenze babe njengehhashi elinobukhosi ekulweni.

4

10:4
Jer. 30:21
Kuyena kuyakuphuma itshe legumbi,

kuyena isikhonkwane,

kuyena umnsalo wempi,

kuyena bonke ababusi kanyekanye.

5

10:5
Mika 7:10
Bayakuba njengamaqhawe

anyathela udaka ezitaladini ekulweni;

bayakulwa, ngokuba uJehova unabo,

nezinkweli zamahhashi ziyakujabha.

6

10:6
Zak. 13:9
“Ngiyakuqinisa indlu yakwaJuda,

ngisindise indlu yakwaJosefa,

ngibabuyise, ngokuba nginomusa kubo,

babe kungathi angizange ngibalahle,

ngokuba nginguJehova uNkulunkulu wabo;

ngiyakubezwa.

7U-Efrayimi uyakuba njengeqhawe;

inhliziyo yabo iyakuthokoza njengangewayini;

abantwana babo bayakukubona, bathokoze;

inhliziyo yabo iyakujabula kuJehova.

8Ngiyakubahlabela ikhwelo,

ngibabuthe,

ngokuba ngibahlengile;

bayakwanda njengalokho kade banda.

9

10:9
Hos. 2:23
Nalapho ngibahlwanyela phakathi kwabantu,

bayakungikhumbula ezindaweni ezikude,

baphile kanye nabantwana babo,

babuye.

10

10:10
Isaya 27:12
Mika 7:12,14
Ngiyakubabuyisa ezweni laseGibithe,

ngibabuthe e-Asiriya,

ngibangenise ezweni lakwaGileyadi naseLebanoni,

abayikutholelwa indawo.

11

10:11
Eks. 14:16
AmaH. 114:3
Bayakudabula elwandle lokuhlupheka,

kushaywe amaza olwandle,

nezintwa zonke zeNayile ziyakoma,

kwehliswe ukuziphakamisa kwe-Asiriya,

isuke intonga yaseGibithe.

12

10:12
Mika 4:5
Ngiyakubaqinisa kuJehova,

bahambe egameni lakhe,” usho uJehova.