IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
9

Ukuchithwa kwezitha zakwa-Israyeli

91

9:1
Isaya 17:1
Jer. 32:19
Isiprofetho sezwi likaJehova phezu kwezwe lakwaHadiraki; nalo iDamaseku liyakuba yindawo yokuhlala kwaso, ngokuba uJehova uneso kubantu, ikakhulu kuzo zonke izizwe zakwa-Israyeli, 2
9:2
Hez. 26:2
28:3
kanye neHamati elikhawula kulo, neTire neSidoni, ngokuba kuhlakaniphile kakhulu.

3ITire lazakhela inqaba,

lanqwabela isiliva njengothuli,

negolide elicwengekileyo njengodaka lwasezitaladini.

4Bheka, iNkosi iyakulaphuca,

iphonse imfuyo yalo elwandle,

lona lidliwe ngumlilo.

5

9:5
Isaya 14:29
Jer. 47:1
Hez. 25:15
I-Ashikeloni liyakukubona, lesabe,

neGaza futhi, bese lithuthumela kakhulu,

kanye ne-Ekroni, ngokuba ukwethemba kwalo kuyakujabha;

inkosi iyakubhubha eGaza,

ne-Ashikeloni aliyikuhlalwa.

6E-Ashidodi kuyakuhlala umntwana wesihlahla;

ngiyakunquma ukuziphakamisa kwamaFilisti.

7

9:7
1 Sam. 14:32
Hez. 33:25
Zak. 6:15
8:22
Ngiyakukhipha igazi labo emlonyeni wabo,

nezinengiso zabo phakathi kwamazinyo abo,

nabo uqobo babe yinsali kuNkulunkulu wethu,

babe ngababusi kwaJuda nase-Ekroni njengamaJebusi.

8

9:8
Zak. 2:5
Ngiyakumisa ngibe yinqaba yendlu yami,

ukuze kungabikho odlulayo nobuyayo;

akusayikudlula mcindezeli kubo,

ngokuba sengibonile ngawami amehlo.

INkosi yaseSiyoni

9

9:9
Isaya 12:6
62:11
Zef. 3:14
Zak. 2:10
Math. 21:5
Joh. 12:15
Thokoza kakhulu,

ndodakazi yaseSiyoni;

jabula nokujabula,

ndodakazi yaseJerusalema;

bheka, iNkosi yakho iza kuwe,

ilungile, inensindiso,

ithobekile, ikhwele imbongolo,

ithole, inkonyane yembongolokazi.

10

9:10
AmaH. 72:8
Isaya 2:4
9:5
31:1
Mika 4:3
5:10
7:12
Ngiyakunquma inqola kwa-Efrayimi nehhashi eJerusalema,

nomnsalo wokulwa uyakunqunywa;

iyakukhuluma ukuthula kwabezizwe,

nokubusa kwayo kuyakusukela elwandle kuze kufike elwandle,

kusukela eMfuleni* kuze kufike emajukujukwini omhlaba.

11

9:11
Eks. 24:8
Jer. 31:32
Heb. 9:19
Nawe, ngenxa yegazi lesivumelwano sakho,

ngikhiphile iziboshwa zakho emgodini okungekho kuwo amanzi.

12

9:12
Isaya 40:2
61:7
Buyelani enqabeni, ziboshwa esezinethemba;

namuhla ngiyanitshela ukuthi ngiyakubuyisela kini okuphindwe kabili.

13Ngokuba ngizigobela uJuda njengomnsalo,

ngibeka u-Efrayimi kuwo,

ngivusela amadodana akho, Siyoni,

kumadodana akho, Javani,

ngikwenze inkemba yeqhawe.

14UJehova abesebonakala phezu kwabo,

umcibisholo wakhe uphume njengonyazi;

iNkosi uJehova iyakubetha icilongo,

ihambe ngezivunguvungu zaseningizimu.

15

9:15
Eks. 24:6
UJehova Sebawoti uyakubavikela,

badle, banyathele phansi amatshe endwayimana;

bayakuphuza igazi labo njengewayini,

bagcwale njengemikhele,

njengamagumbi e-altare.

16

9:16
AmaH. 100:3
Joh. 10:11
UJehova uNkulunkulu wabo uyakubasindisa ngalolo suku

njengomhlambi wabantu bakhe,

ngokuba bangamatshe omqhele abengezela phezu kwezwe lakhe.

17

9:17
Dut. 33:28
Yeka ubuhle balo!

Yeka ukubukeka kwalo!

Amabele abo ayakuhlumisa izinsizwa zalo,

newayini elisha izintombi zalo.