IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
7

Ukuzila okuyikho

71Kwathi ngomnyaka wesine wenkosi uDariyu izwi likaJehova lafika kuZakariya ngolwesine lwenyanga eyisishiyagalolunye, ekaKhisilevi. 2IBethele lalithume oSareseri noRegemi Meleki namadoda abo ukunxusa kuJehova 3

7:3
Jer. 52:12
nokukhuluma kubapristi abasendlini kaJehova Sebawoti nakubaprofethi ngokuthi: “Ngikhale ngenyanga yesihlanu, ngizile, njengalokho ngenzile le minyaka eminingi, na?”

4Lase lifika izwi likaJehova Sebawoti kimi, lathi: 5

7:5
2 AmaKh. 25:25
Isaya 58:3
Jer. 41:1
“Khuluma kubo bonke abantu bezwe nakubo abapristi, uthi: ‘Ekuzileni kwenu nasekulileni ngenyanga yesihlanu nangeyesikhombisa le minyaka engamashumi ayisikhombisa nangizilela nokungizilela mina na? 6Lapho nidlayo nalapho niphuzayo, anizidleli, niziphuzela nina, na? 7
7:7
Josh. 15:20
Jer. 17:26
Akusiwo lawa mazwi uJehova awamemezayo ngesandla sabaprofethi bokuqala, lapho iJerusalema lalakhiwe lisabusa, nalapho imizi yalo nxazonke zalo nelaseningizimu nehlanze kwakwakhiwe, na?’ ”

8Izwi likaJehova lafika kuZakariya, lathi: 9

7:9
Isaya 1:17
Jer. 7:5
21:12
Hos. 6:6
Zak. 8:16
“Washo kanje uJehova Sebawoti, wathi: ‘Yahlulelani izahlulelo eziqinisileyo, nenze umusa nobubele, kube yilowo nalowo kumfowabo, 10
7:10
Eks. 22:21
ningacindezeli abafelokazi, nezintandane, nabafokazi, nabampofu, kungabi ngoceba okubi ngomfowabo enhliziyweni yakhe.’

11

7:11
Hos. 4:16
“Kepha bala ukulalela, baphekula ihlombe, benza izindlebe zabo zaba buthuntu ukuba bangezwa. 12
7:12
Isaya 48:4
Hez. 11:19
Benza izinhliziyo zabo zaba yidayimani,* funa bezwe umthetho namazwi ayewathume uJehova Sebawoti ngoMoya wakhe ngesandla sabaprofethi bokuqala; ngalokho kwavela intukuthelo enkulu ivela kuJehova Sebawoti.

13

7:13
Jer. 11:11
14:12
“ ‘Kwathi njengalokho wamemeza, bona bengezwanga, kanjalo,’ usho uJehova Sebawoti, ‘bayakumemeza bona, ngingezwa mina. 14
7:14
AmaH. 79:1
Hez. 33:28
Ngiyakubahlakazela phakathi kwezizwe zonke abangazazanga. Izwe selichithekile emva kwabo, ukuze kungabikho muntu odlulayo nobuyayo, ngokuba benza izwe elihle laba yincithakalo.’ ”