IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
6

Izinqola ezine

61Ngabuye ngaphakamisa amehlo ami, ngabona; bheka, kwaphuma izinqola ezine phakathi kwezintaba ezimbili; izintaba zaziyizintaba zethusi. 2

6:2
IsAmb. 6:2
Enqoleni yokuqala kwakukhona amahhashi abomvu, nasenqoleni yesibili amahhashi amnyama, 3nasenqoleni yesithathu amahhashi amhlophe, nasenqoleni yesine amahhashi anala alufipha. 4Ngase ngithatha, ngithi kuyo ingelosi eyayikhuluma nami: “Ayini lana, nkosi?”

5

6:5
AmaH. 103:20
104:4
Jer. 49:36
Dan. 7:2
IsAmb. 7:1
Ingelosi yaphendula, yathi kimi: “Lana ayimimoya yomine yezulu ephuma ekumeni phambi kweNkosi yomhlaba wonke. 6Enamahhashi amnyama iphumela ezweni lasenyakatho; amhlophe ayawalandela; anala aphumela ezweni laseningizimu.”

7

6:7
Zak. 1:10
Alufipha aphuma, afuna ukuhambahamba emhlabeni; yathi: “Hambani, nihambahambe emhlabeni.” Ayesehambahamba emhlabeni.

8Yayisimemeza kimi, yakhuluma kimi, yathi: “Bheka, aphumela ezweni lasenyakatho, ayakuthulisa uMoya wami ezweni lasenyakatho.”

Ukugcotshwa kukaJoshuwa umpristi omkhulu

9Lase lifika izwi likaJehova, lathi; 10“Yamukela kubathunjwa, kuHelidayi, nakuThobiya, nakuJedaya izipho, uhambe wena ngalona lolo suku, ungene endlini kaJosiya indodana kaZefaniya, lapho befike khona bevela eBabele. 11Lapho wamukele isiliva negolide, yenza umqhele, uwubeke ekhanda likaJoshuwa indodana kaJehosadaki, umpristi omkhulu, 12

6:12
Isaya 11:1
Jer. 23:5
33:15
Zak. 3:8
usho kuye, uthi: ‘Usho kanje uJehova Sebawoti, uthi: Bheka, kukhona indoda egama layo linguHlumela; uyakumila endaweni yakhe, akhe ithempeli likaJehova. 13Yebo, yena uyakulakha ithempeli likaJehova, athwale ubukhosi, ahlale, abuse esihlalweni sakhe sobukhosi, kube khona nompristi esihlalweni sakhe sobukhosi, kube khona ukululekana ngokuthula phakathi kwabo bobabili.’ 14Imiqhele iyakuba yisikhumbuzo sikaHelemi, nesikaThobiya, nesikaJedaya, nesikaHeni, indodana kaZefaniya, ethempelini likaJehova. 15
6:15
Zak. 2:9
Abakude bayakufika, bakhe ithempeli likaJehova, nazi ukuthi nguJehova Sebawoti ongithumile kini. Kuyakwenzeka, uma nilalela nokulalela izwi likaJehova uNkulunkulu wenu.”