IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
13

Ukuhlanjululwa kweJerusalema

131

13:1
Isaya 55:1
Hez. 36:25
“Ngalolo suku kuyakuba khona umthombo ovulelwa izono nokungcola kwendlu kaDavide nabakhileyo eJerusalema.

2

13:2
Hez. 30:13
Hos. 2:17
1 Joh. 4:1
“Kuyakuthi ngalolo suku,” usho uJehova Sebawoti, “nginqume amagama ezithombe ezweni, zingabe zisakhunjulwa, ngidlulise abaprofethi nawomoya abangcolileyo ezweni. 3
13:3
Dut. 13:1
18:20
Jer. 14:15
Kuyakuthi uma kusaprofetha umuntu, uyise nonina abamzalayo basho kuye ukuthi: ‘Awuyikuphila, ngokuba ukhuluma amanga egameni likaJehova,’ uyise nonina abamzalayo bamgwaze esaprofetha.

4

13:4
2 AmaKh. 1:8
Math. 3:4
“Kuyakuthi ngalolo suku abaprofethi babe namahloni, kube yilowo nalowo ngombono wakhe ekuprofetheni kwakhe, bangembathi ingubo yoboya ukuyokhohlisa; 5
13:5
Am. 7:14
kepha uyakuthi: ‘Angisiye umprofethi, ngingumlimi womhlabathi, ngokuba umuntu wangithenga ebusheni bami.’ 6Uma sekuthiwa kuye: ‘Iyini leyo mivimbo esezandleni zakho na?’ uyakuthi: ‘Engashaywa ngayo endlini yabathandiweyo bami.’

Umalusi wamanga

7

13:7
Zak. 11:17
Math. 26:31
Mark. 14:27
“Vuka, nkemba, uvukele umalusi wami,

uvukele umuntu ongumngane wami,” usho uJehova Sebawoti.

“Shaya umalusi, zize zihlakazeke izimvu,

bese ngiphendulela abancane isandla sami.

8Kuyakuthi ezweni lonke,” usho uJehova,

“kunqunywe izinxenye ezimbili kulo,

zibhubhe,

kusale eyesithathu kulo.

9

13:9
AmaH. 50:15
91:15
Isaya 1:25
6:13
48:10
Hos. 2:21
Mal. 3:3
Joh. 20:28
1 Pet. 1:6
Ngiyakungenisa inxenye yesithathu emlilweni,

ngibacwengisise njengokucwengisiswa kwesiliva,

ngibavivinye njengokuvivinywa kwegolide;

bayakubiza igama lami,

ngibaphendule,

ngithi: ‘Bangabantu bami;’

base bethi: ‘UJehova unguNkulunkulu wami.’ ”

14

Usuku lukaJehova

141Bheka, luyeza usuku lukaJehova, lapho impango yakho iyakwahlukaniswa phakathi kwakho.

2

14:2
Isaya 13:16
Ngiyakubuthela iJerusalema bonke abezizwe ukuba balwe nalo; umuzi uyakuthathwa, izindlu ziphangwe, kuphoqwe abesifazane; inxenye yomuzi iyakumuka, iye ekuthunjweni, kepha abantu abaseleyo abayikunqunywa emzini.

3

14:3
Isaya 42:13
UJehova uyakuphuma, alwe nalabo bezizwe njengasosukwini lwempi yakhe ngosuku lokulwa. 4Izinyawo zakhe ziyakuma ngalolo suku eNtabeni Yeminqumo ephambi kweJerusalema ngasempumalanga, iNtaba Yeminqumo iqhekezeke phakathi ngasempumalanga nangasentshonalanga, kube yisigodi esikhulu kakhulu; inxenye yentaba iyakuqhekezekela ngasenyakatho nenxenye ngaseningizimu. 5
14:5
Am. 1:1
Niyakubalekela esigodini sezintaba zami, ngokuba isigodi sezintaba siyakufinyelela e-Aseli, yebo, niyakubaleka njengalokho nabalekela ukuzamazama komhlaba ngezinsuku zika-Uziya inkosi yakwaJuda; lapho kuzakufika uJehova uNkulunkulu wami nabo bonke abangcwele kanye nawe.

6Kuyakuthi ngalolo suku kungabikho ukukhanya, amakhaza nesithwathwa kuphela. 7

14:7
IsAmb. 21:25
Kuyakuba lusuku ngokwalo olwaziwa nguJehova, kungabi yimini, kungabi ngubusuku, kepha kube ngukukhanya ngesikhathi sokuhlwa.

8

14:8
Dut. 11:24
Hez. 47:1
Joweli 3:18
Joh. 4:14
IsAmb. 22:1
Kuyakuthi ngalolo suku kuphume amanzi aphilayo eJerusalema, inxenye yawo ngaselwandle lwasempumalanga, inxenye yawo ngaselwandle lwasentshonalanga, kube sehlobo nasebusika.

9

14:9
Mal. 1:1
Joh. 10:16
UJehova uyakuba yiNkosi emhlabeni wonke; ngalolo suku uJehova uyakuba munye, negama lakhe libe linye.

10

14:10
Josh. 15:32
19:17
2 AmaKh. 14:13
Neh. 3:1,6
Isaya 2:2
Jer. 31:38
Mika 4:1
Zak. 12:6
Lonke izwe liyakuphenduka ithafa kusukela eGeba kuze kube seRimoni ngaseningizimu kwaseJerusalema; liyakuphakanyiswa, lihlale endaweni yalo, kusukela eSangweni likaBenjamini kuze kube sendaweni yesango lakuqala, kuze kube seSangweni Lasegumbini, kusukela eMbhoshongweni kaHananeli kuze kube sesikhamweni sewayini senkosi. 11
14:11
Mal. 4:6
Kuyakuhlalwa kulo, kungabe kusabakho siqalekiso, kepha iJerusalema liyakuhlala ngokulondeka.

12Yikho okuyakuba ngukushaya uJehova ayakushaya ngakho bonke abantu abalwe neJerusalema: inyama yabo iyakudleka besemi ngezinyawo zabo, namehlo abo ayakuphelela ezikhoxeni zawo, ulimi lwabo ludleke emlonyeni wabo.

13Kuyakuthi ngalolo suku kube phakathi kwabo isidumo esikhulu esivela kuJehova, babambe, kube yilowo nalowo isandla somakhelwane wakhe, isandla sakhe sivukele isandla somakhelwane wakhe. 14NoJuda uyakulwa eJerusalema, kubuthwe ingcebo yazo zonke izizwe ezizungezileyo, igolide, nesiliva, nezambatho, kube kuningi kakhulu. 15Kuyakuba njalo ukushaywa kwamahhashi, neminyuzi,* namakamela nezimbongolo, nazo zonke izilwane, okuyakuba khona kulawo makamu,* njengalokho kushaywa.

16

14:16
Isaya 66:23
Kuyakuthi bonke abaseleyo ezizweni zonke ezazilifikela iJerusalema bakhuphuke iminyaka ngeminyaka ukukhuleka eNkosini uJehova Sebawoti nokugubha umkhosi wamadokodo. 17
14:17
Isaya 5:6
Kuyakuthi abangakhuphuki emindenini yomhlaba, baye eJerusalema ukukhuleka eNkosini uJehova Sebawoti, phezu kwabo kungabi yimvula. 18Uma umndeni waseGibithe ungakhuphuki uze ufike, ayiyikuba naphezu kwawo; kepha kuyakuba khona ukushaywa uJehova ayakushaya ngakho izizwe ezingakhuphuki ukugubha umkhosi wamadokodo. 19Lokhu kuyakuba yisijeziso seGibithe nesijeziso sazo zonke izizwe ezingakhuphuki ukugubha umkhosi wamadokodo.

20

14:20
Eks. 28:36
Ngalolo suku kuyakulotshwa ezikhencezweni zamahhashi ukuthi: “Zahlukaniselwe uJehova,” amakhanzi asendlini kaJehova abe njengemikhele phambi kwe-altare. 21
14:21
Hez. 44:7
Joweli 3:17
IsAmb. 21:27
Onke amakhanzi eJerusalema nakwaJuda ayakwahlukaniselwa uJehova Sebawoti; bonke abahlabayo bayakufika, bathathe kuwo, bapheke kuwo, kungabe kusabakho mthengisi ngalolo suku endlini kaJehova Sebawoti.