IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
11

Ukuwa kwemithi emihle

111Vula iminyango yakho, Lebanoni,

ukuba umlilo udle imisedari* yakho.

2Hhewula, msayipuresi,*

ngokuba umsedari* uyawa,

ngokuba emihle iyachithwa;

hhewulani nina ma-oki* aseBashani,

ngokuba ihlathi elingenakudatshulwa liyawa.

3

11:3
Jer. 25:36
Izwi lokukhala kwabelusi!

ngokuba udumo lwabo luyachithwa;

izwi lokubhonga kwamabhongo ezingonyama!

ngokuba ubuhle beJordani buyaqothulwa.

Abelusi bakwa-Israyeli

4Usho kanje uJehova uNkulunkulu wami, uthi: “Yalusa izimvu zokuhlatshwa, 5

11:5
AmaH. 44:22
Rom. 8:36
ezibathengi bazo bazihlaba, bengazithwesi icala bona kodwa, nezibathengisi bazo bathi: ‘Makabongwe uJehova, ngokuba ngiceba njalo,’ nezibelusi bazo bangazihawukeli. 6
11:6
Zak. 8:10
Ngokuba angisayikubahawukela abakhileyo ezweni,” usho uJehova, “kepha bheka, ngiyakunikela abantu, kube yilowo nalowo esandleni somakhelwane wakhe nasesandleni senkosi yakhe; bona bayakushaya izwe labo, kepha angiyikubophula esandleni sabo.”

7Ngase ngalusa izimvu zokuhlatshwa, izimvu ezihluphekayo. Ngazithathela izintonga ezimbili, enye ngayibiza ngokuthi uMusa, nenye ngayibiza ngokuthi uZibopho; ngalusa-ke izimvu. 8Ngabanquma abelusi bobathathu ngenyanga inye, ngokuba umphefumulo wami wadinwa yibo, nganengwa ngumphefumulo wabo. 9Ngase ngithi: “Angisayikunalusa; efayo mayife, eyakuchithwa mayichithwe, neziseleyo mazidle, kube yileyo naleyo inyama yenye.”

10Ngase ngithatha induku yami uMusa, ngayinqamula, ukuze ngaphule isivumelwano sami engangisenzile nabantu bonke. 11Saphulwa ngalona lolo suku, bese zazi izimvu ezihluphekayo ezangilalela ukuthi kwakuyizwi likaJehova.

12

11:12
Eks. 21:32
Math. 26:15
Ngase ngithi kuzo: “Uma kukuhle emehlweni enu, ngipheni inkokhelo yami, kepha uma kungenjalo, yekani.” Zase zilinganisela inkokhelo yami izinhlamvu ezingamashumi amathathu zesiliva.

13

11:13
Math. 27:3,9
Wathi kimi uJehova: “Ziphonse kumbumbi,” inani elikhulu engilinganisiwe nalo yibo. Ngazamukela izinhlamvu ezingamashumi amathathu zesiliva, ngaziphonsa kumbumbi endlini kaJehova.

14Ngase ngiyinqamula intonga yami yesibili, uZibopho, ukuba ngaphule ubuzalwane phakathi kukaJuda no-Israyeli.

15UJehova wayesethi kimi: “Zithathele izikhali zomalusi oyisiwula. 16

11:16
Jer. 23:1
Hez. 34:3
Ngokuba bheka, ngiyakuvusa umalusi ezweni ongayikuhambela ezilahlekileyo, angafuni ezihlakazekileyo, angazelaphi ezaphukileyo, angaboneleli eziphilayo, kepha adle inyama yezikhulupheleyo, adwebule izinselo zazo.

17

11:17
Zak. 13:7
Joh. 10:12
“Maye kumalusi oyisiwula oshiya izimvu!

Inkemba iyakuba sengalweni yakhe nasesweni lakhe lokunene;

ingalo yakhe iyakubuna nokubuna,

neso lakhe lokunene liyakufiphala nokufiphala.”

12

Ukusindiswa kweJerusalema

121

12:1
AmaH. 104:2
Isaya 42:5
Isiprofetho.

Izwi likaJehova ngo-Israyeli. UJehova oweneka amazulu, wabeka isisekelo somhlaba, wabumba umoya womuntu phakathi kwakhe, uthi: 2

12:2
Isaya 51:17,22
Mika 4:11
Hab. 2:16
“Bheka, ngiyakwenza iJerusalema libe yindebe yokutengezela kubo bonke abantu nxazonke nakulo iJuda ekuvinjezelweni kweJerusalema. 3Kuyakuthi ngalolo suku ngenze iJerusalema libe yitshe elisindayo kuzo zonke izizwe; zonke ezizithwesa lona ziyakusikwa nokusikwa; zonke izizwe zomhlaba ziyakulihlanganyela. 4Ngalolo suku,” usho uJehova, “ngiyakushaya onke amahhashi ngokugcwaneka nezinkweli zawo ngobuhlanya; ngiyakuvula amehlo ami phezu kwendlu yakwaJuda, ngishaye onke amahhashi abezizwe ngobumpumputhe. 5Ababusi bakwaJuda bayakusho ezinhliziyweni zabo ukuthi: ‘Abakhileyo eJerusalema bangamandla ami kuJehova Sebawoti, uNkulunkulu wabo.’

6

12:6
Ob. 18
Zak. 14:10
“Ngalolo suku ngiyakwenza ababusi bakwaJuda babe ngumcengezi womlilo phakathi kwemithi nobhaqa lomlilo phakathi kwezithungu; bayakuqeda bonke abantu nxazonke ngakwesokunene nangakwesokhohlo, iJerusalema libe lisahlala endaweni yalo eJerusalema.

7“UJehova uyakusindisa amatende akwaJuda kuqala, ukuze udumo lwendlu yakwaDavide nodumo lwabakhileyo eJerusalema lungakhuliswa phezu kukaJuda. 8

12:8
1 Sam. 17:50
18:7
2 Sam. 17:8
18:3
Joweli 3:10
Ngalolo suku uJehova uyakulondoloza abakhileyo eJerusalema; okhubekayo phakathi kwabo ngalolo suku uyakuba njengoDavide, indlu kaDavide ibe njengoNkulunkulu, njengengelosi kaJehova ngaphambi kwabo. 9Kuyakuthi ngalolo suku ngifune ukuchitha bonke abezizwe abahlasela iJerusalema.

10

12:10
Jer. 6:26
Hez. 39:29
Joweli 2:28
Am. 8:10
Joh. 19:37
IsAmb. 1:7
“Ngiyakuthululela phezu kwendlu kaDavide naphezu kwabakhileyo eJerusalema umoya womusa nowokunxusa, bambheke abamgwazileyo, bamlilele njengokulilela ozelwe yedwa, babe nomunyu ngaye njengonomunyu ngezibulo lakhe. 11
12:11
2 AmaKh. 23:29
2 IziKr. 35:22,25
Ngalolo suku kuyakuba khona ukulila okukhulu eJerusalema njengokulila kweHadadi Rimoni esigodini saseMegidoni. 12Izwe liyakulila imindeni ngemindeni ngokwayo: umndeni wendlu yakwaDavide ngokwawo nabesifazane bawo ngokwabo; umndeni wendlu yakwaNathani ngokwawo nabesifazane bawo ngokwabo; 13
12:13
Eks. 6:17
umndeni wendlu yakwaLevi ngokwawo nabesifazane bawo ngokwabo; umndeni kaShimeyi ngokwawo nabesifazane bawo ngokwabo, 14nayo yonke imindeni eseleyo, imindeni ngemindeni ngokwayo nabesifazane bayo ngokwabo.

13

Ukuhlanjululwa kweJerusalema

131

13:1
Isaya 55:1
Hez. 36:25
“Ngalolo suku kuyakuba khona umthombo ovulelwa izono nokungcola kwendlu kaDavide nabakhileyo eJerusalema.

2

13:2
Hez. 30:13
Hos. 2:17
1 Joh. 4:1
“Kuyakuthi ngalolo suku,” usho uJehova Sebawoti, “nginqume amagama ezithombe ezweni, zingabe zisakhunjulwa, ngidlulise abaprofethi nawomoya abangcolileyo ezweni. 3
13:3
Dut. 13:1
18:20
Jer. 14:15
Kuyakuthi uma kusaprofetha umuntu, uyise nonina abamzalayo basho kuye ukuthi: ‘Awuyikuphila, ngokuba ukhuluma amanga egameni likaJehova,’ uyise nonina abamzalayo bamgwaze esaprofetha.

4

13:4
2 AmaKh. 1:8
Math. 3:4
“Kuyakuthi ngalolo suku abaprofethi babe namahloni, kube yilowo nalowo ngombono wakhe ekuprofetheni kwakhe, bangembathi ingubo yoboya ukuyokhohlisa; 5
13:5
Am. 7:14
kepha uyakuthi: ‘Angisiye umprofethi, ngingumlimi womhlabathi, ngokuba umuntu wangithenga ebusheni bami.’ 6Uma sekuthiwa kuye: ‘Iyini leyo mivimbo esezandleni zakho na?’ uyakuthi: ‘Engashaywa ngayo endlini yabathandiweyo bami.’

Umalusi wamanga

7

13:7
Zak. 11:17
Math. 26:31
Mark. 14:27
“Vuka, nkemba, uvukele umalusi wami,

uvukele umuntu ongumngane wami,” usho uJehova Sebawoti.

“Shaya umalusi, zize zihlakazeke izimvu,

bese ngiphendulela abancane isandla sami.

8Kuyakuthi ezweni lonke,” usho uJehova,

“kunqunywe izinxenye ezimbili kulo,

zibhubhe,

kusale eyesithathu kulo.

9

13:9
AmaH. 50:15
91:15
Isaya 1:25
6:13
48:10
Hos. 2:21
Mal. 3:3
Joh. 20:28
1 Pet. 1:6
Ngiyakungenisa inxenye yesithathu emlilweni,

ngibacwengisise njengokucwengisiswa kwesiliva,

ngibavivinye njengokuvivinywa kwegolide;

bayakubiza igama lami,

ngibaphendule,

ngithi: ‘Bangabantu bami;’

base bethi: ‘UJehova unguNkulunkulu wami.’ ”