IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
10

UJehova ungumsizi oqinisileyo

101

10:1
Dut. 11:14
Celani kuJehova imvula ngesikhathi semvula yamuva,

uJehova owenza imibani,

abesebanika izihlambi zemvula,

yilowo nalowo aphiwe utshani ezweni lakhe.

2

10:2
Isaya 8:19
53:6
IsiLilo 2:14
Math. 9:36
Ngokuba amatherafi* akhulumile okuyize,

nababhuli babone okungamanga;

bakhuluma amaphupho angelutho,

baduduza ngeze;

ngalokho bayasuka njengezimvu,

bathotshisiwe,

ngokuba kungekho umalusi.

3

10:3
Jer. 23:1
Hez. 34:17
“Intukuthelo yami ivuthele abelusi;

ngiyakujezisa izimpongo,

ngokuba uJehova Sebawoti uyakuhambela umhlambi wakhe,

indlu yakwaJuda,

abenze babe njengehhashi elinobukhosi ekulweni.

4

10:4
Jer. 30:21
Kuyena kuyakuphuma itshe legumbi,

kuyena isikhonkwane,

kuyena umnsalo wempi,

kuyena bonke ababusi kanyekanye.

5

10:5
Mika 7:10
Bayakuba njengamaqhawe

anyathela udaka ezitaladini ekulweni;

bayakulwa, ngokuba uJehova unabo,

nezinkweli zamahhashi ziyakujabha.

6

10:6
Zak. 13:9
“Ngiyakuqinisa indlu yakwaJuda,

ngisindise indlu yakwaJosefa,

ngibabuyise, ngokuba nginomusa kubo,

babe kungathi angizange ngibalahle,

ngokuba nginguJehova uNkulunkulu wabo;

ngiyakubezwa.

7U-Efrayimi uyakuba njengeqhawe;

inhliziyo yabo iyakuthokoza njengangewayini;

abantwana babo bayakukubona, bathokoze;

inhliziyo yabo iyakujabula kuJehova.

8Ngiyakubahlabela ikhwelo,

ngibabuthe,

ngokuba ngibahlengile;

bayakwanda njengalokho kade banda.

9

10:9
Hos. 2:23
Nalapho ngibahlwanyela phakathi kwabantu,

bayakungikhumbula ezindaweni ezikude,

baphile kanye nabantwana babo,

babuye.

10

10:10
Isaya 27:12
Mika 7:12,14
Ngiyakubabuyisa ezweni laseGibithe,

ngibabuthe e-Asiriya,

ngibangenise ezweni lakwaGileyadi naseLebanoni,

abayikutholelwa indawo.

11

10:11
Eks. 14:16
AmaH. 114:3
Bayakudabula elwandle lokuhlupheka,

kushaywe amaza olwandle,

nezintwa zonke zeNayile ziyakoma,

kwehliswe ukuziphakamisa kwe-Asiriya,

isuke intonga yaseGibithe.

12

10:12
Mika 4:5
Ngiyakubaqinisa kuJehova,

bahambe egameni lakhe,” usho uJehova.