IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
2

UThithu ufanele ukukhombisa abezimo zonke ukuba bazamele ukuhamba okungcwele

21

2:1
Thith. 1:9
Kepha wena khuluma lokhu okufanele isifundiso esiphilileyo 2
2:2
1 Thim. 5:1
sokuthi: Amadoda amadala mawabe ngazithibayo, azothileyo, aqondileyo, aphilile ekukholweni, nasothandweni, nasekubekezeleni; 3
2:3
1 Thim. 2:9
3:11
5:13
1 Pet. 3:3
kanjalo nabesifazane abadala baziphathe ngokufanele abangcwele, bangabi ngabahlebi, bangabi yizigqila zewayini eliningi, babe ngabafundisi bokuhle, 4ukuze bafundise abesifazane abasha ukuthanda amadoda abo, bathande nabantwana babo; 5
2:5
Gen. 3:16
1 Kor. 14:34
1 Pet. 3:1
babe ngabaqondileyo, abamhlophe, abaphatha kahle amakhaya, abamnene, abathobela amadoda abo ukuba izwi likaNkulunkulu lingahlanjalazwa.

6Ngokunjalo ubayale abesilisa abasha ukuba babe ngabaqondileyo, 7

2:7
1 Thim. 4:12
1 Pet. 5:3
uzibonakalise kukho konke ube yisibonelo semisebenzi emihle, nasekufundiseni kwakho ubonakalise ukungonakali, ube nesizotha, 8
2:8
1 Thim. 5:14
1 Pet. 2:12,15
ukhulume okuqondileyo okungasolekiyo, ukuze omelana nathi abe namahloni, engenalutho olubi angalukhuluma ngathi.

9

2:9
Ef. 6:5
Kol. 3:22
1 Pet. 2:18
Yala izinceku ukuba zithobele amakhosi azo, zikholeke ezintweni zonke, zingaphiki nkani, 10zingantshontshi, zibonakalise konke ukwethemba okuhle, ukuze zihlobise isifundiso sikaNkulunkulu uMsindisi wethu ezintweni zonke.

11

2:11
1 Thim. 2:4
Ngokuba umusa kaNkulunkulu wokusindisa ubonakalisiwe kubantu bonke; 12
2:12
Ef. 1:4
1 Pet. 1:15
1 Joh. 2:15
uyasifundisa ukuba sidele ukungakholwa nezinkanuko zezwe, sihambe ngokuqonda, nangokulunga, nangokumesaba uNkulunkulu kulesi sikhathi samanje, 13
2:13
Rom. 5:12
1 Kor. 1:7
Fil. 3:20
sibheke ithemba elibusisiweyo nokuvela kwenkazimulo kaNkulunkulu omkhulu noMsindisi wethu uJesu Kristu 14
2:14
Eks. 19:5
Dut. 7:6
AmaH. 130:8
Hez. 37:23
2 Kor. 5:15
Gal. 1:4
Heb. 9:14
1 Pet. 2:9
owazinikela ngenxa yethu, ukuze asihlenge ebubini bonke, asihlambulule isizwe esingesakhe, sishisekele imisebenzi emihle.

15

2:15
1 Kor. 16:11
1 Thim. 4:12
2 Thim. 4:2
Khuluma lokho, uyale, ukhuze ngamandla onke. Ungadelelwa muntu.