IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
1

Isibingelelo

11UPawulu, inceku kaNkulunkulu nomphostoli kaJesu Kristu ngokokukholwa kwabakhethiweyo bakaNkulunkulu nangokokwazi iqiniso elingokokukhonza uNkulunkulu, 2

1:2
Num. 23:19
Rom. 16:25
2 Thim. 1:9
ethembeni lokuphila okuphakade uNkulunkulu ongaqambi amanga akwethembisa phambi kwezikhathi zaphakade, 3
1:3
Gal. 1:1
Kol. 1:26
kepha ngesikhathi esifaneleyo ubonakalisile izwi lakhe entshumayelweni engayiphathiswayo ngokomyalo kaNkulunkulu uMsindisi wethu, 4
1:4
1 Thim. 1:2
kuThithu, umntanami ngempela ngokokukholwa esikuhlanganyele sonke: Makube kuwe umusa nokuthula okuvela kuNkulunkulu uBaba nakuKristu Jesu uMsindisi wethu.

UPawulu ukhumbuza uThithu ngomsebenzi eKrethe wokuhlela amabandla nokulwa nabafundisi bamanga

5

1:5
IzE. 14:23
2 Thim. 2:2
Ngakushiya eKrethe ngenxa yalokhu ukuba uhlele okusaseleyo, umise amalunga emizini yonke, njengokuba ngakuyala, 6
1:6
1 Thim. 3:2
uma kukhona ongasolekiyo, indoda emfazi munye, enabantwana abakholwayo abangenakusolwa ngokushinga nabangalaleliyo. 7
1:7
Lev. 10:9
Math. 24:45
1 Kor. 4:1
Ngokuba umbonisi umelwe ukuba abe ngongasolekiyo njengomphathimuzi kaNkulunkulu, ongaziqhenyi, ongesiso isififane, ongesiso isiphuzi, ongesiso isilwi, ongesiye ohahela inzuzo embi, 8kepha ophatha kahle izihambi, othanda okuhle, oqondileyo, olungileyo, ongcwele, ozithibayo, 9
1:9
1 Thim. 6:3
2 Thim. 1:13
obambelele ezwini elithembekileyo ngokwesifundiso, aze abe nakho nokuyala ngesifundiso esiphilileyo nokwahlula abaphikayo. 10
1:10
IzE. 15:1
Ngokuba baningi abangalaleliyo abakhuluma ize, nabakhohlisayo, ikakhulu abokusoka, 11
1:11
1 Thim. 6:5
2 Thim. 3:6
abamelwe ukuthuliswa, abachitha indlu iphela, befundisa okungafanele ngenxa yenzuzo embi. 12Omunye kubona, umprofethi wakubo, washo wathi:

“AbaseKrethe bangabaqambimanga njalo,

izilwane ezimbi,

iziminzi ezivilaphayo.”

13
1:13
2 Thim. 4:2
Lobo bufakazi buqinisile. Ngalokho-ke ubayalisise, ukuze baphile ekukholweni, 14
1:14
Isaya 29:13
Math. 15:9
Kol. 2:22
benganaki izinganekwane zabaJuda nemiyalo yabantu abafulathela iqiniso. 15
1:15
Math. 15:11
Mark. 7:19
IzE. 10:15
Rom. 14:14
Kwabahlanzekileyo konke kuhlanzekile; kepha kwabangcolileyo nabangakholwayo akukho lutho oluhlanzekileyo, kodwa kungcole ingqondo yabo nonembeza wabo. 16
1:16
Jer. 4:22
2 Thim. 3:5
Bavuma ukuthi bayamazi uNkulunkulu, kepha bayamphika ngemisebenzi yabo bengabenyanyekayo, nabangalaleliyo, nasemisebenzini yonke emihle kabasizi lutho.
2

UThithu ufanele ukukhombisa abezimo zonke ukuba bazamele ukuhamba okungcwele

21

2:1
Thith. 1:9
Kepha wena khuluma lokhu okufanele isifundiso esiphilileyo 2
2:2
1 Thim. 5:1
sokuthi: Amadoda amadala mawabe ngazithibayo, azothileyo, aqondileyo, aphilile ekukholweni, nasothandweni, nasekubekezeleni; 3
2:3
1 Thim. 2:9
3:11
5:13
1 Pet. 3:3
kanjalo nabesifazane abadala baziphathe ngokufanele abangcwele, bangabi ngabahlebi, bangabi yizigqila zewayini eliningi, babe ngabafundisi bokuhle, 4ukuze bafundise abesifazane abasha ukuthanda amadoda abo, bathande nabantwana babo; 5
2:5
Gen. 3:16
1 Kor. 14:34
1 Pet. 3:1
babe ngabaqondileyo, abamhlophe, abaphatha kahle amakhaya, abamnene, abathobela amadoda abo ukuba izwi likaNkulunkulu lingahlanjalazwa.

6Ngokunjalo ubayale abesilisa abasha ukuba babe ngabaqondileyo, 7

2:7
1 Thim. 4:12
1 Pet. 5:3
uzibonakalise kukho konke ube yisibonelo semisebenzi emihle, nasekufundiseni kwakho ubonakalise ukungonakali, ube nesizotha, 8
2:8
1 Thim. 5:14
1 Pet. 2:12,15
ukhulume okuqondileyo okungasolekiyo, ukuze omelana nathi abe namahloni, engenalutho olubi angalukhuluma ngathi.

9

2:9
Ef. 6:5
Kol. 3:22
1 Pet. 2:18
Yala izinceku ukuba zithobele amakhosi azo, zikholeke ezintweni zonke, zingaphiki nkani, 10zingantshontshi, zibonakalise konke ukwethemba okuhle, ukuze zihlobise isifundiso sikaNkulunkulu uMsindisi wethu ezintweni zonke.

11

2:11
1 Thim. 2:4
Ngokuba umusa kaNkulunkulu wokusindisa ubonakalisiwe kubantu bonke; 12
2:12
Ef. 1:4
1 Pet. 1:15
1 Joh. 2:15
uyasifundisa ukuba sidele ukungakholwa nezinkanuko zezwe, sihambe ngokuqonda, nangokulunga, nangokumesaba uNkulunkulu kulesi sikhathi samanje, 13
2:13
Rom. 5:12
1 Kor. 1:7
Fil. 3:20
sibheke ithemba elibusisiweyo nokuvela kwenkazimulo kaNkulunkulu omkhulu noMsindisi wethu uJesu Kristu 14
2:14
Eks. 19:5
Dut. 7:6
AmaH. 130:8
Hez. 37:23
2 Kor. 5:15
Gal. 1:4
Heb. 9:14
1 Pet. 2:9
owazinikela ngenxa yethu, ukuze asihlenge ebubini bonke, asihlambulule isizwe esingesakhe, sishisekele imisebenzi emihle.

15

2:15
1 Kor. 16:11
1 Thim. 4:12
2 Thim. 4:2
Khuluma lokho, uyale, ukhuze ngamandla onke. Ungadelelwa muntu.