IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
1

Isibingelelo

11UPawulu, inceku kaNkulunkulu nomphostoli kaJesu Kristu ngokokukholwa kwabakhethiweyo bakaNkulunkulu nangokokwazi iqiniso elingokokukhonza uNkulunkulu, 2

1:2
Num. 23:19
Rom. 16:25
2 Thim. 1:9
ethembeni lokuphila okuphakade uNkulunkulu ongaqambi amanga akwethembisa phambi kwezikhathi zaphakade, 3
1:3
Gal. 1:1
Kol. 1:26
kepha ngesikhathi esifaneleyo ubonakalisile izwi lakhe entshumayelweni engayiphathiswayo ngokomyalo kaNkulunkulu uMsindisi wethu, 4
1:4
1 Thim. 1:2
kuThithu, umntanami ngempela ngokokukholwa esikuhlanganyele sonke: Makube kuwe umusa nokuthula okuvela kuNkulunkulu uBaba nakuKristu Jesu uMsindisi wethu.

UPawulu ukhumbuza uThithu ngomsebenzi eKrethe wokuhlela amabandla nokulwa nabafundisi bamanga

5

1:5
IzE. 14:23
2 Thim. 2:2
Ngakushiya eKrethe ngenxa yalokhu ukuba uhlele okusaseleyo, umise amalunga emizini yonke, njengokuba ngakuyala, 6
1:6
1 Thim. 3:2
uma kukhona ongasolekiyo, indoda emfazi munye, enabantwana abakholwayo abangenakusolwa ngokushinga nabangalaleliyo. 7
1:7
Lev. 10:9
Math. 24:45
1 Kor. 4:1
Ngokuba umbonisi umelwe ukuba abe ngongasolekiyo njengomphathimuzi kaNkulunkulu, ongaziqhenyi, ongesiso isififane, ongesiso isiphuzi, ongesiso isilwi, ongesiye ohahela inzuzo embi, 8kepha ophatha kahle izihambi, othanda okuhle, oqondileyo, olungileyo, ongcwele, ozithibayo, 9
1:9
1 Thim. 6:3
2 Thim. 1:13
obambelele ezwini elithembekileyo ngokwesifundiso, aze abe nakho nokuyala ngesifundiso esiphilileyo nokwahlula abaphikayo. 10
1:10
IzE. 15:1
Ngokuba baningi abangalaleliyo abakhuluma ize, nabakhohlisayo, ikakhulu abokusoka, 11
1:11
1 Thim. 6:5
2 Thim. 3:6
abamelwe ukuthuliswa, abachitha indlu iphela, befundisa okungafanele ngenxa yenzuzo embi. 12Omunye kubona, umprofethi wakubo, washo wathi:

“AbaseKrethe bangabaqambimanga njalo,

izilwane ezimbi,

iziminzi ezivilaphayo.”

13
1:13
2 Thim. 4:2
Lobo bufakazi buqinisile. Ngalokho-ke ubayalisise, ukuze baphile ekukholweni, 14
1:14
Isaya 29:13
Math. 15:9
Kol. 2:22
benganaki izinganekwane zabaJuda nemiyalo yabantu abafulathela iqiniso. 15
1:15
Math. 15:11
Mark. 7:19
IzE. 10:15
Rom. 14:14
Kwabahlanzekileyo konke kuhlanzekile; kepha kwabangcolileyo nabangakholwayo akukho lutho oluhlanzekileyo, kodwa kungcole ingqondo yabo nonembeza wabo. 16
1:16
Jer. 4:22
2 Thim. 3:5
Bavuma ukuthi bayamazi uNkulunkulu, kepha bayamphika ngemisebenzi yabo bengabenyanyekayo, nabangalaleliyo, nasemisebenzini yonke emihle kabasizi lutho.