IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
7

Ubuhle bomakoti osinayo

71Zinhle kangakanani izinyawo zakho

ezicathulweni zazo,

wena ndodakazi yesikhulu!

Amathanga akho ayizindilinga anjengemihlobiso,

umsebenzi wezandla zengcweti.

2Inkaba yakho ingumkhele oncweliweyo,

ongasweli iwayini elixutshanisiweyo;

isisu sakho siyinqwaba kakolweni,

ibiyelwe ngeminduze.

3

7:3
IsiHlab. 4:5
Amabele akho amabili anjengezixhumu ezimbili

ezingamawele ensephe.

4

7:4
Num. 21:25
IsiHlab. 4:4
Intamo yakho injengoMbhoshongo woPhondo lweNdlovu;

amehlo akho angamachibi aseHeshiboni

ngasesangweni laseBati Rabimi;

impumulo yakho injengombhoshongo waseLebanoni

obhekene neDamaseku.

5

7:5
Isaya 35:2
Ikhanda lakho kuwe linjengeKarmeli,

nomyeko wekhanda lakho unjengokububende;

kuboshiwe inkosi ngesiyendane.

Umyeni ukhuluma ngothando lwakhe

6

7:6
IsiHlab. 4:10
Umuhle, umnandi kangakanani

wena othandwa ngenjabulo!

7Isimo sakho siyisundu,

namabele akho omabili anjengamahlukuzo.

8

7:8
IsiHlab. 2:3
Ngathi: “Ngiyakukhwela esundwini,

ngibambe amagatsha alo.”

Amabele akho mawabe ngamahlukuzo omvini,

nephunga lokuphefumula kwakho njengama-apula,*

9nomlomo wakho njengewayini

elihle elihamba lehle kamnandi,

lewuka ngezindebe nangamazinyo.

Umnyeni:

10

7:10
IsiHlab. 2:16
Mina ngingowothandiweyo wami,

uyanginxanela.

11Woza wena othandiweyo wami,

siye endle,

silale emizaneni.

12Masivuke ekuseni, siye ezivinini,

sibone uma umvini uqhakazile,

nezimbali zawo uma zivulekile,

namapomegranati* uma ekhahlele.

Lapho ngiyakukunika uthando lwami.

13Amamandragora* athaphuka iphunga,

nangaseminyango yethu

kukhona izinhlobo zonke zezithelo ezinqabileyo,

ezintsha nezindala,

engizibekele wena othandiweyo wami.

8

81Sengathi nga unjengomfowethu

owancela amabele kamame!

Uma bengikufumana phandle,

bengiyakukwanga ngingadelelwa muntu.

2

8:2
IsiHlab. 3:4
Bengiyakukuhola,

ngikuyise endlini kamame;

ubuyakungifundisa;

bengiyakukuphuzisa iwayini eliyolisiweyo,

amanzi ompomegranati* wami.

3

8:3
IsiHlab. 2:6
Isandla sakhe sokhohlo

besiyakubaphansi kwekhanda lami,

nesokunene sakhe besiyakungigona.

4

8:4
IsiHlab. 2:7
3:5
Ngiyanifungisa,

madodakazi aseJerusalema,

ukuba ningalunyakazisi,

ningaluvusi uthando,

lungakavumi.

Abangane:

5Ngubani owenyuka ehlane

encike kothandiweyo wakhe na?

Umakoti:

Phansi komapula* ngakuvusa;

lapho unyoko wayenemihelo ngawe,

khona lapho wayenemihelo owakuzalayo.

6Ngifake njengophawu enhliziyweni yakho,

njengophawu engalweni yakho,

ngokuba uthando lunamandla njengokufa;

isikhwele silukhuni njengendawo yabafileyo;

amalangabi alo angamalangabi omlilo,

ilangabi likaJehova.

7Amanzi amaningi awanakulucima uthando,

nemifula ayinakuluminzisa;

uma umuntu ebeyakunika yonke impahla yendlu yakhe ngothando,

nokho ubeyakwaliwa nokwaliwa.

Umakoti nabafowabo.Abangane:

8Sinodadewethu omncane,

kanawo amabele;

siyakwenza njani ngodadewethu ecelwa na?

9Uma elugange,

siyakwakha phezu kwakhe umbhoshongwana wesiliva;

uma eyisicabha,

siyakumvalela ngamapulangwe omsedari.*

Umakoti:

10Ngilugange,

namabele ami anjengemibhoshongo;

khona ngaba semehlweni

akhe njengofumene ukuthula.

Ingcebo enkulu kunekaSolomoni

11USolomoni wayenesivini eBali Hamoni;

wasinika isivini kubaphathi;

baletha, kwaba yilowo nalowo,

izinhlamvu eziyinkulungwane zesiliva ngezithelo zaso.

12Isivini esingesami siphambi kwami;

inkulungwane mayibe ngeyakho, Solomoni,

namakhulu amabili abe ngawabaphathi bezithelo zaso.

Umyeni nomakoti bayabizana.Umnyeni:

13

8:13
IsiHlab. 2:14
Wena ohlala emasimini,

abangane balalela izwi lakho;

ake ungizwise lona.

Umakoti:

14

8:14
IsiHlab. 2:17
4:6
5:1
Shesha, othandiweyo wami,

ufane nensephe

nesixhumo sendluzele

ezintabeni zamakha.