IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
8

81Sengathi nga unjengomfowethu

owancela amabele kamame!

Uma bengikufumana phandle,

bengiyakukwanga ngingadelelwa muntu.

2

8:2
IsiHlab. 3:4
Bengiyakukuhola,

ngikuyise endlini kamame;

ubuyakungifundisa;

bengiyakukuphuzisa iwayini eliyolisiweyo,

amanzi ompomegranati* wami.

3

8:3
IsiHlab. 2:6
Isandla sakhe sokhohlo

besiyakubaphansi kwekhanda lami,

nesokunene sakhe besiyakungigona.

4

8:4
IsiHlab. 2:7
3:5
Ngiyanifungisa,

madodakazi aseJerusalema,

ukuba ningalunyakazisi,

ningaluvusi uthando,

lungakavumi.

Abangane:

5Ngubani owenyuka ehlane

encike kothandiweyo wakhe na?

Umakoti:

Phansi komapula* ngakuvusa;

lapho unyoko wayenemihelo ngawe,

khona lapho wayenemihelo owakuzalayo.

6Ngifake njengophawu enhliziyweni yakho,

njengophawu engalweni yakho,

ngokuba uthando lunamandla njengokufa;

isikhwele silukhuni njengendawo yabafileyo;

amalangabi alo angamalangabi omlilo,

ilangabi likaJehova.

7Amanzi amaningi awanakulucima uthando,

nemifula ayinakuluminzisa;

uma umuntu ebeyakunika yonke impahla yendlu yakhe ngothando,

nokho ubeyakwaliwa nokwaliwa.

Umakoti nabafowabo.Abangane:

8Sinodadewethu omncane,

kanawo amabele;

siyakwenza njani ngodadewethu ecelwa na?

9Uma elugange,

siyakwakha phezu kwakhe umbhoshongwana wesiliva;

uma eyisicabha,

siyakumvalela ngamapulangwe omsedari.*

Umakoti:

10Ngilugange,

namabele ami anjengemibhoshongo;

khona ngaba semehlweni

akhe njengofumene ukuthula.

Ingcebo enkulu kunekaSolomoni

11USolomoni wayenesivini eBali Hamoni;

wasinika isivini kubaphathi;

baletha, kwaba yilowo nalowo,

izinhlamvu eziyinkulungwane zesiliva ngezithelo zaso.

12Isivini esingesami siphambi kwami;

inkulungwane mayibe ngeyakho, Solomoni,

namakhulu amabili abe ngawabaphathi bezithelo zaso.

Umyeni nomakoti bayabizana.Umnyeni:

13

8:13
IsiHlab. 2:14
Wena ohlala emasimini,

abangane balalela izwi lakho;

ake ungizwise lona.

Umakoti:

14

8:14
IsiHlab. 2:17
4:6
5:1
Shesha, othandiweyo wami,

ufane nensephe

nesixhumo sendluzele

ezintabeni zamakha.