IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
6

Abangane:

61

6:1
IsiHlab. 4:16
5:1
Othandiweyo wakho uyephi,

wena muhlekazi phakathi kwabesifazane;

ushonephi othandiweyo wakho

ukuba simfune kanye nawe na?

2

6:2
IsiHlab. 2:16
7:10
Othandiweyo wami wehlele ensimini yakhe,

ezindimeni zamakha,

ukuba aluse ensimini,

akhe iminduze.

Umakoti:

3

6:3
1 AmaKh. 14:17
15:21
Mina ngingowothandiweyo wami,

nothandiweyo wami ungowami,

lapho alusa phakathi kweminduze.

Umyeni ubabaza umakoti wakhe

4

6:4
IsiHlab. 4:1
Umuhle, sithandwa sami, njengeTirisa,

umnandi njengeJerusalema,

kepha wesabeka njengezimpi.

5Susa amehlo akho kimi,

ngokuba ayangiphaphathekisa;

izinwele zakho zinjengomhlambi wezimbuzi

owehla entabeni yakwaGileyadi.

6Amazinyo akho anjengomhlambi wezimvukazi

ezikhuphuka zigeziwe,

zinamawele zonke,

kungekho neyodwa phakathi kwazo efelweyo.

7Izihlathi zakho zinjengenxenye yepomegranati*

emva kwemvakazi yakho.

8

6:8
IsiHlab. 5:2
Amakhosikazi angamashumi ayisithupha,

nezancinza zingamashumi ayisishiyagalombili,

nezintombi azinakubalwa.

9Kepha ijuba lami,

opheleleyo wami munye nje;

ungoyedwa kunina,

ungokhethiweyo wakhe owamzalayo.

Amantombazana ayambona,

athi ubusisiwe;

amakhosikazi nezancinza bayamdumisa.

Abangane:

10

6:10
IsiHlab. 7:12
Ngubani lo olunguza njengokusa,

emuhle njengenyanga,

ecwebile njengelanga,

kepha esabeka njengezimpi, na?

Umnyeni:

11Ngehlela ensimini yamantongomane

ukuyobona uhlaza lwesigodi,

nokubona uma imivini iqhakazile,

namapomegranati* uma ekhahlele.

12Ngingakakwazi ukulangazela kwami kwangibeka

enqoleni yabantu benkosana yami.

Abangane:

13Phenduka, phenduka, mShulamiti!

Phenduka, phenduka ukuba sikubuke!

Umnyeni:

Nibonani kumShulamiti?

Kunjengokusina kwaseMahanayimi.