IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
4

Isihlabelelo somyeni ngobuhle bomakoti.Umnyeni:

41

4:1
IsiHlab. 1:15
6:4
Bheka, umuhle, sithandwa sami!

Bheka, umuhle!

Unamehlo amajuba emva kwemvakazi yakho;

izinwele zakho zinjengomhlambi wezimbuzi

owehla entabeni yakwaGileyadi.

2Amazinyo akho anjengomhlambi wezimvukazi

ezisand' ukugundwa,

ezikhuphuka zigeziwe,

zinamawele zonke,

kungekho neyodwa phakathi kwazo efelweyo.

3Izindebe zakho zinjengomucu obomvu,

umlomo wakho muhle;

izihlathi zakho zinjengenxenye yepomegranati*

emva kwemvakazi yakho.

4

4:4
IsiHlab. 7:4
Hez. 27:11
Intamo yakho injengombhoshongo

kaDavide owakhiwe ngemihlobiso,

okuphanyekwa kuwo amahawu ayinkulungwane,

onke eyizihlangu zamaqhawe.

5

4:5
IsiHlab. 7:3
Amabele akho amabili anjengezixhumu ezimbili

ezingamawele ensephe,

ezidla phakathi kweminduze.

6

4:6
IsiHlab. 2:17
5:1
8:14
Lize liphole ilanga

namathunzi abaleke,

ngiyakuya entabeni yemure*

nasegqumeni lenhlaka.

7Umuhle wonke, sithandwa sami,

akukho sisihla kuwe.

8

4:8
Dut. 3:9
1 IziKr. 5:23
Woza umuke nami eLebanoni,

makoti wami,

umuke nami eLebanoni,

wehle esiqongweni sase-Amana,

nasesiqongweni saseSeniri naseHermoni,

simuke emihumeni yezingonyama,

nasezintabeni zezingwe.

9Ungaphucile inhliziyo yami,

dadewethu, makoti wami;

ungaphucile inhliziyo yami ngelinye

lamehlo akho,

ngomgexo munye wentamo yakho.

10

4:10
IsiHlab. 7:6
Lumnandi kangakanani uthando lwakho,

dadewethu, makoti wami!

Luhle kangakanani uthando lwakho,

kunewayini,

nephunga lamafutha akho

kunamakha onke!

11

4:11
IzA. 16:24
Izindebe zakho, makoti wami,

ziyaconsa izinyosi;

uju nobisi kukhona

phansi kolimi lwakho,

nephunga lezambatho zakho

linjengephunga laseLebanoni.

12Uyinsimu ehluthulelweyo,

dadewethu, makoti wami,

umthombo ohluthulelweyo

nesiphethu esibekwe uphawu.

13Amahlumela akho ayihlathi lamapomegranati*

anezithelo ezinqabileyo,

ihena* kanye nenadi,*

14inadi* nesafroni,*

nomhlanga nokinamona,*

kanye nemithi yonke yenhlaka,

nemure* nomhlaba,

nawo onke amakha amahle.

15Siphethu sensimu,

mthombo wamanzi aphilayo,

sifufula saseLebanoni!

Ukuphendulana komyeni nomakoti.Umakoti:

16

4:16
IsiHlab. 6:1
Vuka, moya wasenyakatho,

uze wena Ningizimu,

uphephethe ensimini yami,

ukuze amakha ayo athaphuke;

othandiweyo wami makangene ensimini yakhe,

adle izithelo zayo ezinqabileyo.

5

Umnyeni:

51Sengingenile ensimini yami,

dadewethu, makoti wami;

ngiyabutha imure* lami namakha ami,

ngiyadla amakhekheba ami kanye nezinyosi zami,

ngiyaphuza iwayini lami kanye nobisi lwami.

Abangane:

Yidlani, bangane,

niphuze, nisuthe ngothando.

Ukulangazela komakoti.Umakoti:

2

5:2
IsiHlab. 6:8
Bengilele,

kepha inhliziyo yami ibiphapheme;

kuyizwi lothandiweyo wami elingqongqotha lithi:

“Ngivulele, dadewethu,

sithandwa sami,

juba lami, opheleleyo wami,

ngokuba ikhanda lami ligcwele amazolo,

nesihluthu sami amaconsi asebusuku.”

3Ngikhumulile isambatho sami,

ngingasifaka kanjani?

Ngigezile izinyawo zami,

ngingazingcoliselani na?

4Othandiweyo wayesengenisa isandla sakhe embotsheni,

izibilini zami zamhawukela.

5Ngavuka ukumvulela othandiweyo wami;

izandla zami zaconsa imure,*

neminwe yami imure elimanzi

phezu kwezibambo zesihluthulelo.

6

5:6
IsiHlab. 3:1
Ngamvulela-ke othandiweyo wami,

kepha othandiweyo wami ubephendukile,

wamuka;

umphefumulo wami wawuphela ngokukhuluma kwakhe,

ngamfuna, kepha angamthola;

ngambiza,

kodwa akaphendula.

7

5:7
IsiHlab. 3:3
Abalindi bangifumana

behambahamba emzini,

bangishaya, bangilimaza;

abalindi bezingange bangaphuca imvakazi yami.

Ukuphendulana komyeni nomakoti

8

5:8
IsiHlab. 2:5
Ngiyanifungisa, madodakazi aseJerusalema,

uma nimfumana othandiweyo wami,

ukuba nimtshele ukuthi ngiyafa uthando.

Abangane:

9Othandiweyo wakho udlula ngani omunye,

wena muhlekazi phakathi kwabesifazane, na?

Othandiweyo wakho udlula kuphi omunye

ukuba usifungise kanjalo na?

Umakoti:

10Othandiweyo wami uyakhazimula ngobumhlophe, ubomvu,

uyabonakala phakathi kwezigidi.

11Ikhanda lakhe liyigolide elihle elicwengekileyo;

isihluthu sakhe sinententezo,

simnyama njengegwababa.

12Amehlo akhe anjengamajuba ngasemifuleni yamanzi,

ageziwe ngobisi ehlezi ngasemifudlaneni egcweleyo.

13Izihlathi zakhe ziyizindima zamakha ezithaphuka iphunga,

nezindebe zakhe ziyiminduze

econsa imure* elimanzi.

14Izingalo zakhe ziyizindilinga zegolide,

okufakwe kuzo amakrisolithe;*

isidumbu sakhe sinjengokwenziwe ngophondo lwendlovu,

sembesiwe ngamasafire.*

15Imilenze yakhe iyizinsika zetshe elimhlophe

ezisekelwe ezinyaweni zegolide elihle;

ukubukeka kwakhe kunjengeLebanoni,

kukhethekile njengemisedari.*

16Umlomo wakhe umnandi,

uyanxaneleka wonke;

yilowo ongothandiweyo wami,

yilowo ongumngane wami,

nina madodakazi aseJerusalema.

6

Abangane:

61

6:1
IsiHlab. 4:16
5:1
Othandiweyo wakho uyephi,

wena muhlekazi phakathi kwabesifazane;

ushonephi othandiweyo wakho

ukuba simfune kanye nawe na?

2

6:2
IsiHlab. 2:16
7:10
Othandiweyo wami wehlele ensimini yakhe,

ezindimeni zamakha,

ukuba aluse ensimini,

akhe iminduze.

Umakoti:

3

6:3
1 AmaKh. 14:17
15:21
Mina ngingowothandiweyo wami,

nothandiweyo wami ungowami,

lapho alusa phakathi kweminduze.

Umyeni ubabaza umakoti wakhe

4

6:4
IsiHlab. 4:1
Umuhle, sithandwa sami, njengeTirisa,

umnandi njengeJerusalema,

kepha wesabeka njengezimpi.

5Susa amehlo akho kimi,

ngokuba ayangiphaphathekisa;

izinwele zakho zinjengomhlambi wezimbuzi

owehla entabeni yakwaGileyadi.

6Amazinyo akho anjengomhlambi wezimvukazi

ezikhuphuka zigeziwe,

zinamawele zonke,

kungekho neyodwa phakathi kwazo efelweyo.

7Izihlathi zakho zinjengenxenye yepomegranati*

emva kwemvakazi yakho.

8

6:8
IsiHlab. 5:2
Amakhosikazi angamashumi ayisithupha,

nezancinza zingamashumi ayisishiyagalombili,

nezintombi azinakubalwa.

9Kepha ijuba lami,

opheleleyo wami munye nje;

ungoyedwa kunina,

ungokhethiweyo wakhe owamzalayo.

Amantombazana ayambona,

athi ubusisiwe;

amakhosikazi nezancinza bayamdumisa.

Abangane:

10

6:10
IsiHlab. 7:12
Ngubani lo olunguza njengokusa,

emuhle njengenyanga,

ecwebile njengelanga,

kepha esabeka njengezimpi, na?

Umnyeni:

11Ngehlela ensimini yamantongomane

ukuyobona uhlaza lwesigodi,

nokubona uma imivini iqhakazile,

namapomegranati* uma ekhahlele.

12Ngingakakwazi ukulangazela kwami kwangibeka

enqoleni yabantu benkosana yami.

Abangane:

13Phenduka, phenduka, mShulamiti!

Phenduka, phenduka ukuba sikubuke!

Umnyeni:

Nibonani kumShulamiti?

Kunjengokusina kwaseMahanayimi.