IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
5

Umnyeni:

51Sengingenile ensimini yami,

dadewethu, makoti wami;

ngiyabutha imure* lami namakha ami,

ngiyadla amakhekheba ami kanye nezinyosi zami,

ngiyaphuza iwayini lami kanye nobisi lwami.

Abangane:

Yidlani, bangane,

niphuze, nisuthe ngothando.

Ukulangazela komakoti.Umakoti:

2

5:2
IsiHlab. 6:8
Bengilele,

kepha inhliziyo yami ibiphapheme;

kuyizwi lothandiweyo wami elingqongqotha lithi:

“Ngivulele, dadewethu,

sithandwa sami,

juba lami, opheleleyo wami,

ngokuba ikhanda lami ligcwele amazolo,

nesihluthu sami amaconsi asebusuku.”

3Ngikhumulile isambatho sami,

ngingasifaka kanjani?

Ngigezile izinyawo zami,

ngingazingcoliselani na?

4Othandiweyo wayesengenisa isandla sakhe embotsheni,

izibilini zami zamhawukela.

5Ngavuka ukumvulela othandiweyo wami;

izandla zami zaconsa imure,*

neminwe yami imure elimanzi

phezu kwezibambo zesihluthulelo.

6

5:6
IsiHlab. 3:1
Ngamvulela-ke othandiweyo wami,

kepha othandiweyo wami ubephendukile,

wamuka;

umphefumulo wami wawuphela ngokukhuluma kwakhe,

ngamfuna, kepha angamthola;

ngambiza,

kodwa akaphendula.

7

5:7
IsiHlab. 3:3
Abalindi bangifumana

behambahamba emzini,

bangishaya, bangilimaza;

abalindi bezingange bangaphuca imvakazi yami.

Ukuphendulana komyeni nomakoti

8

5:8
IsiHlab. 2:5
Ngiyanifungisa, madodakazi aseJerusalema,

uma nimfumana othandiweyo wami,

ukuba nimtshele ukuthi ngiyafa uthando.

Abangane:

9Othandiweyo wakho udlula ngani omunye,

wena muhlekazi phakathi kwabesifazane, na?

Othandiweyo wakho udlula kuphi omunye

ukuba usifungise kanjalo na?

Umakoti:

10Othandiweyo wami uyakhazimula ngobumhlophe, ubomvu,

uyabonakala phakathi kwezigidi.

11Ikhanda lakhe liyigolide elihle elicwengekileyo;

isihluthu sakhe sinententezo,

simnyama njengegwababa.

12Amehlo akhe anjengamajuba ngasemifuleni yamanzi,

ageziwe ngobisi ehlezi ngasemifudlaneni egcweleyo.

13Izihlathi zakhe ziyizindima zamakha ezithaphuka iphunga,

nezindebe zakhe ziyiminduze

econsa imure* elimanzi.

14Izingalo zakhe ziyizindilinga zegolide,

okufakwe kuzo amakrisolithe;*

isidumbu sakhe sinjengokwenziwe ngophondo lwendlovu,

sembesiwe ngamasafire.*

15Imilenze yakhe iyizinsika zetshe elimhlophe

ezisekelwe ezinyaweni zegolide elihle;

ukubukeka kwakhe kunjengeLebanoni,

kukhethekile njengemisedari.*

16Umlomo wakhe umnandi,

uyanxaneleka wonke;

yilowo ongothandiweyo wami,

yilowo ongumngane wami,

nina madodakazi aseJerusalema.