IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
3

31

3:1
IsiHlab. 5:2,6
Ebusuku embhedeni wami

ngamfuna othandwa ngumphefumulo wami;

ngamfuna, kepha angimtholanga.

2Ngiyakuvuka, ngihambahambe emzini,

ezitaladini nasezigcawini;

ngiyakufuna othandwa ngumphefumulo wami;

ngamfuna, kepha angimtholanga.

3

3:3
IsiHlab. 5:7
Abalindi bangifumana

behambahamba emzini:

“Nimbonile othandwa ngumphefumulo wami na?”

4

3:4
IsiHlab. 8:2
Ngangidlule kancane nje kubo;

ngase ngimthola othandwa ngumphefumulo wami;

ngambamba, angivumanga ukuba ahambe,

ngaze ngamngenisa endlini kamame

nasekamelweni lowangikhulisayo.

5

3:5
IsiHlab. 2:7
8:4
Ngiyanifungisa,

madodakazi aseJerusalema,

ngezinsephe nangezindluzelekazi zasendle

ukuba ningalunyakazisi,

ningaluvusi uthando,

lungakavumi.

Udwendwe lomthimba

6Ngubani owenyuka ehlane njengezinsika zomusi,

eqhole ngemure* nangenhlaka,

nangawo onke amakha omthengi, na?

7Bheka, luhlaka lukaSolomoni!

Amaqhawe angamashumi ayisithupha aluzungezile

emaqhaweni akwa-Israyeli.

8Onke aphethe izinkemba,

afundile ukulwa;

yilowo nalowo muntu unenkemba yakhe okhalweni lwakhe

ngokwesaba ebusuku.

9Inkosi uSolomoni izenzele uhlaka ngemithi yaseLebanoni.

10Yenza izinsika zalo ngesiliva,

nephansi lalo ngegolide,

nesihlalo salo ngokububende,

ubuphakathi balo bugandaywe ngothando

lwamadodakazi aseJerusalema.

11Phumani nina madodakazi aseJerusalema,

nibone inkosi uSolomoni,

inomqhele eyawuqheliswa ngunina

ngosuku lokugcagca kwayo

nangomhla wokuthokoza kwenhliziyo yayo.

4

Isihlabelelo somyeni ngobuhle bomakoti.Umnyeni:

41

4:1
IsiHlab. 1:15
6:4
Bheka, umuhle, sithandwa sami!

Bheka, umuhle!

Unamehlo amajuba emva kwemvakazi yakho;

izinwele zakho zinjengomhlambi wezimbuzi

owehla entabeni yakwaGileyadi.

2Amazinyo akho anjengomhlambi wezimvukazi

ezisand' ukugundwa,

ezikhuphuka zigeziwe,

zinamawele zonke,

kungekho neyodwa phakathi kwazo efelweyo.

3Izindebe zakho zinjengomucu obomvu,

umlomo wakho muhle;

izihlathi zakho zinjengenxenye yepomegranati*

emva kwemvakazi yakho.

4

4:4
IsiHlab. 7:4
Hez. 27:11
Intamo yakho injengombhoshongo

kaDavide owakhiwe ngemihlobiso,

okuphanyekwa kuwo amahawu ayinkulungwane,

onke eyizihlangu zamaqhawe.

5

4:5
IsiHlab. 7:3
Amabele akho amabili anjengezixhumu ezimbili

ezingamawele ensephe,

ezidla phakathi kweminduze.

6

4:6
IsiHlab. 2:17
5:1
8:14
Lize liphole ilanga

namathunzi abaleke,

ngiyakuya entabeni yemure*

nasegqumeni lenhlaka.

7Umuhle wonke, sithandwa sami,

akukho sisihla kuwe.

8

4:8
Dut. 3:9
1 IziKr. 5:23
Woza umuke nami eLebanoni,

makoti wami,

umuke nami eLebanoni,

wehle esiqongweni sase-Amana,

nasesiqongweni saseSeniri naseHermoni,

simuke emihumeni yezingonyama,

nasezintabeni zezingwe.

9Ungaphucile inhliziyo yami,

dadewethu, makoti wami;

ungaphucile inhliziyo yami ngelinye

lamehlo akho,

ngomgexo munye wentamo yakho.

10

4:10
IsiHlab. 7:6
Lumnandi kangakanani uthando lwakho,

dadewethu, makoti wami!

Luhle kangakanani uthando lwakho,

kunewayini,

nephunga lamafutha akho

kunamakha onke!

11

4:11
IzA. 16:24
Izindebe zakho, makoti wami,

ziyaconsa izinyosi;

uju nobisi kukhona

phansi kolimi lwakho,

nephunga lezambatho zakho

linjengephunga laseLebanoni.

12Uyinsimu ehluthulelweyo,

dadewethu, makoti wami,

umthombo ohluthulelweyo

nesiphethu esibekwe uphawu.

13Amahlumela akho ayihlathi lamapomegranati*

anezithelo ezinqabileyo,

ihena* kanye nenadi,*

14inadi* nesafroni,*

nomhlanga nokinamona,*

kanye nemithi yonke yenhlaka,

nemure* nomhlaba,

nawo onke amakha amahle.

15Siphethu sensimu,

mthombo wamanzi aphilayo,

sifufula saseLebanoni!

Ukuphendulana komyeni nomakoti.Umakoti:

16

4:16
IsiHlab. 6:1
Vuka, moya wasenyakatho,

uze wena Ningizimu,

uphephethe ensimini yami,

ukuze amakha ayo athaphuke;

othandiweyo wami makangene ensimini yakhe,

adle izithelo zayo ezinqabileyo.

5

Umnyeni:

51Sengingenile ensimini yami,

dadewethu, makoti wami;

ngiyabutha imure* lami namakha ami,

ngiyadla amakhekheba ami kanye nezinyosi zami,

ngiyaphuza iwayini lami kanye nobisi lwami.

Abangane:

Yidlani, bangane,

niphuze, nisuthe ngothando.

Ukulangazela komakoti.Umakoti:

2

5:2
IsiHlab. 6:8
Bengilele,

kepha inhliziyo yami ibiphapheme;

kuyizwi lothandiweyo wami elingqongqotha lithi:

“Ngivulele, dadewethu,

sithandwa sami,

juba lami, opheleleyo wami,

ngokuba ikhanda lami ligcwele amazolo,

nesihluthu sami amaconsi asebusuku.”

3Ngikhumulile isambatho sami,

ngingasifaka kanjani?

Ngigezile izinyawo zami,

ngingazingcoliselani na?

4Othandiweyo wayesengenisa isandla sakhe embotsheni,

izibilini zami zamhawukela.

5Ngavuka ukumvulela othandiweyo wami;

izandla zami zaconsa imure,*

neminwe yami imure elimanzi

phezu kwezibambo zesihluthulelo.

6

5:6
IsiHlab. 3:1
Ngamvulela-ke othandiweyo wami,

kepha othandiweyo wami ubephendukile,

wamuka;

umphefumulo wami wawuphela ngokukhuluma kwakhe,

ngamfuna, kepha angamthola;

ngambiza,

kodwa akaphendula.

7

5:7
IsiHlab. 3:3
Abalindi bangifumana

behambahamba emzini,

bangishaya, bangilimaza;

abalindi bezingange bangaphuca imvakazi yami.

Ukuphendulana komyeni nomakoti

8

5:8
IsiHlab. 2:5
Ngiyanifungisa, madodakazi aseJerusalema,

uma nimfumana othandiweyo wami,

ukuba nimtshele ukuthi ngiyafa uthando.

Abangane:

9Othandiweyo wakho udlula ngani omunye,

wena muhlekazi phakathi kwabesifazane, na?

Othandiweyo wakho udlula kuphi omunye

ukuba usifungise kanjalo na?

Umakoti:

10Othandiweyo wami uyakhazimula ngobumhlophe, ubomvu,

uyabonakala phakathi kwezigidi.

11Ikhanda lakhe liyigolide elihle elicwengekileyo;

isihluthu sakhe sinententezo,

simnyama njengegwababa.

12Amehlo akhe anjengamajuba ngasemifuleni yamanzi,

ageziwe ngobisi ehlezi ngasemifudlaneni egcweleyo.

13Izihlathi zakhe ziyizindima zamakha ezithaphuka iphunga,

nezindebe zakhe ziyiminduze

econsa imure* elimanzi.

14Izingalo zakhe ziyizindilinga zegolide,

okufakwe kuzo amakrisolithe;*

isidumbu sakhe sinjengokwenziwe ngophondo lwendlovu,

sembesiwe ngamasafire.*

15Imilenze yakhe iyizinsika zetshe elimhlophe

ezisekelwe ezinyaweni zegolide elihle;

ukubukeka kwakhe kunjengeLebanoni,

kukhethekile njengemisedari.*

16Umlomo wakhe umnandi,

uyanxaneleka wonke;

yilowo ongothandiweyo wami,

yilowo ongumngane wami,

nina madodakazi aseJerusalema.