IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
4

Isihlabelelo somyeni ngobuhle bomakoti.Umnyeni:

41

4:1
IsiHlab. 1:15
6:4
Bheka, umuhle, sithandwa sami!

Bheka, umuhle!

Unamehlo amajuba emva kwemvakazi yakho;

izinwele zakho zinjengomhlambi wezimbuzi

owehla entabeni yakwaGileyadi.

2Amazinyo akho anjengomhlambi wezimvukazi

ezisand' ukugundwa,

ezikhuphuka zigeziwe,

zinamawele zonke,

kungekho neyodwa phakathi kwazo efelweyo.

3Izindebe zakho zinjengomucu obomvu,

umlomo wakho muhle;

izihlathi zakho zinjengenxenye yepomegranati*

emva kwemvakazi yakho.

4

4:4
IsiHlab. 7:4
Hez. 27:11
Intamo yakho injengombhoshongo

kaDavide owakhiwe ngemihlobiso,

okuphanyekwa kuwo amahawu ayinkulungwane,

onke eyizihlangu zamaqhawe.

5

4:5
IsiHlab. 7:3
Amabele akho amabili anjengezixhumu ezimbili

ezingamawele ensephe,

ezidla phakathi kweminduze.

6

4:6
IsiHlab. 2:17
5:1
8:14
Lize liphole ilanga

namathunzi abaleke,

ngiyakuya entabeni yemure*

nasegqumeni lenhlaka.

7Umuhle wonke, sithandwa sami,

akukho sisihla kuwe.

8

4:8
Dut. 3:9
1 IziKr. 5:23
Woza umuke nami eLebanoni,

makoti wami,

umuke nami eLebanoni,

wehle esiqongweni sase-Amana,

nasesiqongweni saseSeniri naseHermoni,

simuke emihumeni yezingonyama,

nasezintabeni zezingwe.

9Ungaphucile inhliziyo yami,

dadewethu, makoti wami;

ungaphucile inhliziyo yami ngelinye

lamehlo akho,

ngomgexo munye wentamo yakho.

10

4:10
IsiHlab. 7:6
Lumnandi kangakanani uthando lwakho,

dadewethu, makoti wami!

Luhle kangakanani uthando lwakho,

kunewayini,

nephunga lamafutha akho

kunamakha onke!

11

4:11
IzA. 16:24
Izindebe zakho, makoti wami,

ziyaconsa izinyosi;

uju nobisi kukhona

phansi kolimi lwakho,

nephunga lezambatho zakho

linjengephunga laseLebanoni.

12Uyinsimu ehluthulelweyo,

dadewethu, makoti wami,

umthombo ohluthulelweyo

nesiphethu esibekwe uphawu.

13Amahlumela akho ayihlathi lamapomegranati*

anezithelo ezinqabileyo,

ihena* kanye nenadi,*

14inadi* nesafroni,*

nomhlanga nokinamona,*

kanye nemithi yonke yenhlaka,

nemure* nomhlaba,

nawo onke amakha amahle.

15Siphethu sensimu,

mthombo wamanzi aphilayo,

sifufula saseLebanoni!

Ukuphendulana komyeni nomakoti.Umakoti:

16

4:16
IsiHlab. 6:1
Vuka, moya wasenyakatho,

uze wena Ningizimu,

uphephethe ensimini yami,

ukuze amakha ayo athaphuke;

othandiweyo wami makangene ensimini yakhe,

adle izithelo zayo ezinqabileyo.