IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
3

31

3:1
IsiHlab. 5:2,6
Ebusuku embhedeni wami

ngamfuna othandwa ngumphefumulo wami;

ngamfuna, kepha angimtholanga.

2Ngiyakuvuka, ngihambahambe emzini,

ezitaladini nasezigcawini;

ngiyakufuna othandwa ngumphefumulo wami;

ngamfuna, kepha angimtholanga.

3

3:3
IsiHlab. 5:7
Abalindi bangifumana

behambahamba emzini:

“Nimbonile othandwa ngumphefumulo wami na?”

4

3:4
IsiHlab. 8:2
Ngangidlule kancane nje kubo;

ngase ngimthola othandwa ngumphefumulo wami;

ngambamba, angivumanga ukuba ahambe,

ngaze ngamngenisa endlini kamame

nasekamelweni lowangikhulisayo.

5

3:5
IsiHlab. 2:7
8:4
Ngiyanifungisa,

madodakazi aseJerusalema,

ngezinsephe nangezindluzelekazi zasendle

ukuba ningalunyakazisi,

ningaluvusi uthando,

lungakavumi.

Udwendwe lomthimba

6Ngubani owenyuka ehlane njengezinsika zomusi,

eqhole ngemure* nangenhlaka,

nangawo onke amakha omthengi, na?

7Bheka, luhlaka lukaSolomoni!

Amaqhawe angamashumi ayisithupha aluzungezile

emaqhaweni akwa-Israyeli.

8Onke aphethe izinkemba,

afundile ukulwa;

yilowo nalowo muntu unenkemba yakhe okhalweni lwakhe

ngokwesaba ebusuku.

9Inkosi uSolomoni izenzele uhlaka ngemithi yaseLebanoni.

10Yenza izinsika zalo ngesiliva,

nephansi lalo ngegolide,

nesihlalo salo ngokububende,

ubuphakathi balo bugandaywe ngothando

lwamadodakazi aseJerusalema.

11Phumani nina madodakazi aseJerusalema,

nibone inkosi uSolomoni,

inomqhele eyawuqheliswa ngunina

ngosuku lokugcagca kwayo

nangomhla wokuthokoza kwenhliziyo yayo.