IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
2

Umakoti:

21Ngiyintebe yaseSharoni,

nomnduze wezigodi.

Umnyeni:

2Njengomnduze phakathi kwameva,

sinjalo isithandwa sami phakathi kwezintombi.

3Njengomapula* phakathi kwemithi yasehlathini,

unjalo othandiweyo wami phakathi kwamadodana.

Ngahlala phansi emthunzini wakhe ngokwenama okukhulu,

nesithelo sakhe sasimnandi emlonyeni wami.

4Ungingenisile endlini yewayini,

nebhanela* lakhe phezu kwami liluthando.

5

2:5
IsiHlab. 5:8
Ngiphaseni ngezigaxa zezithelo zomvini ezomileyo,

ngihlumelele ngama-apula,*

ngokuba ngiyafa uthando.

6

2:6
IsiHlab. 8:3
Isandla sakhe sokhohlo siphansi kwekhanda lami,

nesokunene siyangigona.

7

2:7
IsiHlab. 3:5
8:4
Ngiyanifungisa,

madodakazi aseJerusalema,

ngezinsephe nangezindluzelekazi zasendle

ukuba ningalunyakazisi,

ningaluvusi uthando,

lungakavumi.

Isihlabelelo sothando somakoti

8Nanto izwi lothandiweyo wami!

Bheka, uyeza eqa ezintabeni,

etshekula emagqumeni.

9Othandiweyo wami unjengensephe

noma njengesixhumu sendluzele;

bheka, umi emva kodonga lwakwethu;

uyalunguza emafasiteleni,

ubonakala ngaseheleni.

10Othandiweyo wami wakhuluma, wathi kimi:

“Vuka, sithandwa sami,

muhlekazi wami; woza sihambe,

11ngokuba bheka, ubusika budlulile;

imvula isiphelile, yamuka;

12izimbali ziyabonakala emhlabeni,

nesikhathi sokuthena imivini sesisondele,

nezwi lehobhe liyezwakala ezweni lakithi.

13Umkhiwane uthela amakhiwane awo aluhlaza,

imivini inezimbali,

ithaphuka iphunga layo;

vuka, sithandwa sami,

muhlekazi wami; woza sihambe.”

Umnyeni:

14

2:14
IsiHlab. 8:13
Juba lami elisemifantwini yamadwala

nasekusithekeni kweziwa,

mangibone ubuso bakho,

ngizwe izwi lakho,

ngokuba izwi lakho limnandi,

nobuso bakho buhle.

15Sibambeleni izimpungushe,

izimpungushe ezincane

ezichitha izivini,

ngokuba izivini zethu zinezimbali.

Umakoti:

16

2:16
IsiHlab. 6:2
7:10
Othandiweyo wami ungowami,

mina ngingowakhe;

uyalusa phakathi kweminduze.

17

2:17
IsiHlab. 4:6
8:14
Kuze kuphole ilanga,

namathunzi abaleke,

mawube njengensephe,

wena othandiweyo wami,

nanjengesixhumu sendluzele

ezintabeni eziqhekezekileyo.