IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
1

Umakoti ulangazelela umyeni

11Isihlabelelo sezihlabelelo esingesikaSolomoni.

Umakoti:

2Makangange ngokwanga komlomo wakhe!

Ngokuba uthando lwakho lumnandi kunewayini.

3Amafutha akho anephunga elimnandi;

igama lakho linjengamafutha athululiweyo;

ngalokho izintombi ziyakuthanda.

4Ngidonse emva kwakho, sigijime;

inkosi isingingenisile emakamelweni ayo.

Abangane:

Siyakujabula, sithokoze ngawe,

sikhulume ngothando lwakho kunewayini.

Umakoti:

Kufanele ukuba bakuthande.

5

1:5
AmaH. 120:5
Ngimnyama, kepha ngimuhle,

madodakazi aseJerusalema,

njengamatende akwaKedari,

njengezilenge zikaSolomoni.

6

1:6
IsiHlab. 4:12
Ningangibuki ukuthi ngimnyamana,

ngokuba ilanga lingifusile.

Amadodana kamame angifutha,

angenza umlindizivini,

kepha isivini esingesami angisilindanga.

7Ngitshele wena othandwa ngumphefumulo wami

ukuthi waluselaphi,

uphumuzaphi umhlambi emini,

ngokuba yini ukuba ngibe njengowesifazane odukileyo

ngasemihlambini yabangane bakho na?

Abangane:

8Uma ungakwazi

wena muhlekazi phakathi kwabesifazane,

phuma uhambe ezinyathelweni zomhlambi,

waluse amazinyane akho

ngasematendeni abelusi.

Ukuphendulana komyeni nomakoti.Umnyeni:

9

1:9
2 IziKr. 9:28
Ngikufanisa nehhashi lensikazi lezinqola zikaFaro,

sithandwa sami.

10Izihlathi zakho zinhle

kangakanani zinezintambo zobuhlalu,

nentamo yakho ineminaka.

11Siyakukwenzela izintambo zobuhlalu begolide,

namaqhosha esiliva.

Umakoti:

12Inkosi isahlezi ngasetafuleni layo

inadi* lami lathaphuka iphunga lalo.

13Othandiweyo wami ungumshuqulu

wemure* kimi,

olele phakathi kwamabele ami.

14Othandiweyo wami uyihlukuzo lezimbali zehena*

ezivinini zase-Eni Gedi.

Umnyeni:

15

1:15
IsiHlab. 4:1
Bheka, umuhle, sithandwa sami!

Bheka, umuhle!

Unamehlo amajuba.

Umakoti:

16Bheka, umuhle, othandiweyo wami!

Yebo, umnandi, nesilili sethu siluhlaza.

Umnyeni:

17Imishayo yendlu yethu iyimisedari,*

nemiqhadi iyimisayipuresi.*

2

Umakoti:

21Ngiyintebe yaseSharoni,

nomnduze wezigodi.

Umnyeni:

2Njengomnduze phakathi kwameva,

sinjalo isithandwa sami phakathi kwezintombi.

3Njengomapula* phakathi kwemithi yasehlathini,

unjalo othandiweyo wami phakathi kwamadodana.

Ngahlala phansi emthunzini wakhe ngokwenama okukhulu,

nesithelo sakhe sasimnandi emlonyeni wami.

4Ungingenisile endlini yewayini,

nebhanela* lakhe phezu kwami liluthando.

5

2:5
IsiHlab. 5:8
Ngiphaseni ngezigaxa zezithelo zomvini ezomileyo,

ngihlumelele ngama-apula,*

ngokuba ngiyafa uthando.

6

2:6
IsiHlab. 8:3
Isandla sakhe sokhohlo siphansi kwekhanda lami,

nesokunene siyangigona.

7

2:7
IsiHlab. 3:5
8:4
Ngiyanifungisa,

madodakazi aseJerusalema,

ngezinsephe nangezindluzelekazi zasendle

ukuba ningalunyakazisi,

ningaluvusi uthando,

lungakavumi.

Isihlabelelo sothando somakoti

8Nanto izwi lothandiweyo wami!

Bheka, uyeza eqa ezintabeni,

etshekula emagqumeni.

9Othandiweyo wami unjengensephe

noma njengesixhumu sendluzele;

bheka, umi emva kodonga lwakwethu;

uyalunguza emafasiteleni,

ubonakala ngaseheleni.

10Othandiweyo wami wakhuluma, wathi kimi:

“Vuka, sithandwa sami,

muhlekazi wami; woza sihambe,

11ngokuba bheka, ubusika budlulile;

imvula isiphelile, yamuka;

12izimbali ziyabonakala emhlabeni,

nesikhathi sokuthena imivini sesisondele,

nezwi lehobhe liyezwakala ezweni lakithi.

13Umkhiwane uthela amakhiwane awo aluhlaza,

imivini inezimbali,

ithaphuka iphunga layo;

vuka, sithandwa sami,

muhlekazi wami; woza sihambe.”

Umnyeni:

14

2:14
IsiHlab. 8:13
Juba lami elisemifantwini yamadwala

nasekusithekeni kweziwa,

mangibone ubuso bakho,

ngizwe izwi lakho,

ngokuba izwi lakho limnandi,

nobuso bakho buhle.

15Sibambeleni izimpungushe,

izimpungushe ezincane

ezichitha izivini,

ngokuba izivini zethu zinezimbali.

Umakoti:

16

2:16
IsiHlab. 6:2
7:10
Othandiweyo wami ungowami,

mina ngingowakhe;

uyalusa phakathi kweminduze.

17

2:17
IsiHlab. 4:6
8:14
Kuze kuphole ilanga,

namathunzi abaleke,

mawube njengensephe,

wena othandiweyo wami,

nanjengesixhumu sendluzele

ezintabeni eziqhekezekileyo.