IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
7

Ukukhululeka emthethweni

71Kanti anazi yini, bazalwane, ngokuba ngikhuluma kwabawazi umthetho, ukuthi umthetho uyabusa phezu komuntu ngesikhathi sonke esekhona na? 2

7:2
1 Kor. 7:39
Ngokuba owesifazane oganileyo uboshelwe ngomthetho endodeni isekhona; kepha nxa indoda isifile, ukhululiwe emthethweni wendoda. 3
7:3
Mark. 10:12
Ngalokho-ke lapho indoda isekhona, uyakuthiwa isiphingi, uma eba ngowenye indoda; kepha nxa indoda isifile, ukhululekile emthethweni, angebe yisiphingi, uma eba ngowenye indoda.

4

7:4
Gal. 2:19
5:18
Kol. 2:14
Kanjalo nani bazalwane bami, nani naba ngabafileyo maqondana nomthetho ngomzimba kaKristu ukuba nibe ngabomunye, lowo owavuswa kwabafileyo, ukuze sithelele uNkulunkulu izithelo. 5
7:5
Rom. 6:20
Ngokuba kwathi sisenyameni, ukuhuheka kwezono okwavela ngomthetho kwasebenza ezithweni zethu ukuthelela ukufa izithelo; 6
7:6
Rom. 6:2
2 Kor. 3:6
kepha kalokhu sikhululiwe emthethweni, sifile maqondana nalokho esasibanjwa yikho ukuba sikhonze emoyeni omusha, kungesegameni elidala.

Umthetho nesono

7

7:7
Eks. 20:17
Rom. 3:20
Ngakho siyakuthini na? Umthetho uyisono na? Qha nakanye; kepha bengingasazanga isono, uma bekungengomthetho; ngokuba ukufisa bengingakwazanga, uma umthetho ubungashongo ukuthi: “Ungafisi;” 8
7:8
Joh. 15:22
Rom. 4:15
5:13,20
kepha isono sathola ithuba ngomyalo, sasebenza kimi ukufisa konke; ngokuba ngaphandle komthetho isono sifile. 9Mina-ke ngake ngahamba ngaphandle komthetho; kepha kwathi ukuba kufike umyalo, savuka isono, 10
7:10
Lev. 18:5
Hez. 20:11,13
Rom. 10:5
Jak. 1:15
ngafa mina; umyalo obungowokuphila wona wafunyanwa ungowokufa kimi, 11ngokuba isono, sithola ithuba ngomyalo, sangikhohlisa, sangibulala ngawo. 12
7:12
1 Thim. 1:8
Ngakho-ke umthetho ungcwele, nomyalo ungcwele, ulungile, muhle.

13Pho, okuhle kwaba ngukufa kimi na? Qha nakanye; kepha isono, ukuba sibonakale ukuthi siyisono, sangibangela ukufa ngakho okuhle, ukuze isono ngawo umyalo sibe ngesonayo kakhulu.

Ubugqila bomuntu phansi komthetho

14

7:14
AmaH. 51:5
Joh. 3:6
Ngokuba siyazi ukuthi umthetho ungowomoya; kepha mina ngingowenyama, othengisiwe phansi kwesono. 15
7:15
Gal. 5:17
Ngokuba engikwenzayo angikuqondi; ngokuba engikwenzayo akusikho lokho engikuthandayo; kodwa lokho engikuzondayo, yikho engikwenzayo. 16Kepha uma ngenza lokho engingakuthandiyo, ngiyawuvumela umthetho ukuthi muhle. 17Kodwa kalokhu akuseyimi engikwenzayo, kodwa yisono esihlala kimi. 18
7:18
Gen. 6:5
8:21
Ngokuba ngiyazi ukuthi kimi, kungukuthi enyameni yami, akuhlali okuhle; ngokuba intando ikhona kimi, kodwa ukwenza okuhle akukho, 19ngokuba okuhle engikuthandayo angikwenzi, kodwa okubi engingakuthandiyo lokho ngiyakwenza. 20Uma-ke ngenza lokho engingakuthandiyo akuseyimi engenza lokho, kodwa yisono esihlala kimi.

21Ngalokho ngifumana kimina engithanda ukwenza okuhle umthetho wokuthi kukhona okubi kimi, 22ngokuba ngiwenamela umthetho kaNkulunkulu ngokomuntu ongaphakathi, 23

7:23
Jak. 4:1
1 Pet. 2:11
kepha ngibona omunye umthetho ezithweni zami olwayo nomthetho wengqondo yami, ungithumbela emthethweni wesono osezithweni zami. 24Wo! mina muntu wosizi, ngubani oyakungikhulula kulo mzimba wokufa na? 25
7:25
Joh. 8:36
1 Kor. 15:57
Makabongwe uNkulunkulu ngoJesu Kristu iNkosi yethu. Ngalokho-ke mina ngokwami ngikhonza umthetho kaNkulunkulu ngengqondo kepha umthetho wesono ngenyama.

8

Okholwayo usindiswa ekulahlweni, ahambe ngokukaMoya

81

8:1
Rom. 3:23
Kanjalo akusekho ukulahlwa kwabakuKristu Jesu. 2
8:2
Joh. 8:36
Rom. 6:18,22
7:22
1 Kor. 15:45
Ngokuba umthetho kaMoya wokuphila okuKristu Jesu ungikhululile emthethweni wesono nowokufa. 3
8:3
2 Kor. 5:21
Gal. 4:4
Fil. 2:7
Kol. 1:22
Heb. 2:14
7:18
Ngokuba lokho okwehlula umthetho, ngokuba ungenamandla ngenxa yenyama, wakwenza uNkulunkulu ngokuthuma iNdodana yakhe ifana nenyama yesono, nangenxa yesono walahla isono enyameni, 4
8:4
Gal. 5:14,16,25
ukuze umyalo womthetho ugcwaliseke kithina esingahambi ngokwenyama kepha ngokukaMoya.

5

8:5
1 Kor. 2:14
Kol. 3:2
Ngokuba abokwenyama banaka okwenyama, kepha abakaMoya banaka okukaMoya. 6
8:6
Rom. 6:21
Gal. 6:8
Ngokuba ukunaka kwenyama kungukufa, kepha ukunaka kukaMoya kungukuphila nokuthula. 7
8:7
Math. 12:34
Rom. 5:10
Kol. 1:21
Jak. 4:4
Ngokuba ukunaka kwenyama kungubutha kuNkulunkulu; ngokuba akuwuthobeli umthetho kaNkulunkulu, yebo, futhi kungekwenze; 8abasenyameni abanakumthokozisa uNkulunkulu.

9

8:9
1 Kor. 2:12
3:16
1 Joh. 3:24
Kepha nina anisenyameni, kodwa nikuye uMoya, uma uMoya kaNkulunkulu ehlala kini. Kepha uma umuntu engenaye uMoya kaKristu, lowo kasiye owakhe. 10
8:10
Ef. 4:22
Kol. 3:5
Uma uKristu ekini, umzimba ufile ngenxa yesono, kepha umoya ungukuphila ngenxa yokulunga. 11Uma-ke uMoya walowo owavusa uJesu kwabafileyo ehlala kini, yena owavusa uKristu Jesu kwabafileyo uyakuphilisa nemizimba yenu efayo ngaye uMoya wakhe ohlala kini.

12Ngalokho-ke, bazalwane, asinacala kuyo inyama lokuba sihambe ngokwenyama. 13Ngokuba uma nihamba ngokwenyama, nizakufa; kepha uma nibulala imisebenzi yomzimba ngoMoya, nizakuphila. 14Ngokuba bonke abaholwa nguMoya kaNkulunkulu, labo bangabantwana bakaNkulunkulu. 15

8:15
Gal. 3:26
4:6
2 Thim. 1:7
1 Joh. 4:18
Ngokuba anamukeliswanga umoya wobugqila ukuba nibuye nesabe, kepha namukeliswa umoya wobuntwana esimemeza ngaye sithi: “Aba, Baba!” 16
8:16
2 Kor. 1:22
5:5
Ef. 1:13
4:30
Yena lowo Moya ufakaza kanye nomoya wethu ukuthi singabantwana bakaNkulunkulu. 17
8:17
Math. 5:11
IzE. 14:22
2 Thim. 2:11
IsAmb. 21:7
Uma-ke singabantwana, siyizindlalifa futhi, izindlalifa zikaNkulunkulu, izindlalifa kanye noKristu, uma phela sihlupheka kanye naye, ukuze siphiwe inkazimulo futhi kanye naye.

Abantwana bakaNkulunkulu bayakungena ebukhosini emva kwezinhlupheko

18

8:18
2 Kor. 4:17
Fil. 3:20
Kol. 3:4
1 Pet. 1:6
4:13
1 Joh. 3:2
Ngokuba ngithi izinhlupheko zesikhathi samanje azinakulinganiswa nenkazimulo eyakwambulwa kithina. 19Ngokuba ukulangazela kokudaliweyo kulindele ukwambulwa kwabantwana bakaNkulunkulu. 20
8:20
Gen. 3:17
Ngokuba okudaliweyo kwabekwa phansi kobuze, kungengentando yakho kodwa ngaye owakubekayo, 21
8:21
2 Pet. 3:13
IsAmb. 21:5
ethembeni lokuthi nakho okudaliweyo kuyakukhululwa ebugqileni bokubhubha, kube ngukukhululeka kwenkazimulo yabantwana bakaNkulunkulu.

22Ngokuba siyazi ukuthi konke okudaliweyo kuyabubula kanyekanye kunezinseka kuze kube manje; 23

8:23
Luk. 20:36
2 Kor. 5:2
Gal. 5:5
akusikho lokho kuphela, kepha nathi uqobo lwethu esinolibo lukaMoya siyabubula phakathi kwethu, silindele isimo sobuntwana, ukukhululwa komzimba wethu. 24
8:24
2 Kor. 5:7
Heb. 11:1
Ngokuba ethembeni sisindisiwe; kepha ithemba elibonwayo alisilo ithemba; ngokuba lokhu umuntu akubonayo usakwethembelani na? 25Kodwa uma sithemba lokho esingakuboniyo, siyakulindela ngokubekezela.

26Ngokunjalo noMoya uyasisiza ebuthakathakeni bethu; ngokuba asikwazi esingakucela ngokufaneleyo, kodwa uMoya uqobo usikhulumela ngokububula okungenakuphinyiselwa; 27

8:27
1 IziKr. 28:9
Jer. 11:20
kepha yena ohlola izinhliziyo uyakwazi okuqondwa nguMoya, ngokuba ukhulumela abangcwele ngokwentando kaNkulunkulu.

28

8:28
Ef. 1:4,11
3:11
Siyazi ukuthi kwabamthandayo uNkulunkulu konke kusebenzelana kube ngokuhle, kulabo ababiziweyo ngecebo lakhe. 29
8:29
Rom. 11:2
1 Kor. 8:3
13:12
Gal. 4:9
Kol. 1:15
Heb. 1:6
Ngokuba labo ayebazi ngaphambili wabamisa ngaphambili, bafane nesimo seNdodana yakhe, ukuze yona ibe yizibulo phakathi kwabazalwane abaningi; 30
8:30
Joh. 17:22
Rom. 3:24
2 Thim. 1:9
labo abamisile ngaphambili ubabizile futhi; labo ababizile ubalungisisile futhi; labo abalungisisileyo ubaphile nenkazimulo futhi.

Umuntu unqoba ngaye uJesu

31

8:31
AmaH. 56:11
118:6
Sesiyakuthini ngalokho na? Uma uNkulunkulu emi ngakithi, ngubani ongamelana nathi na? 32
8:32
Isaya 53:5
Joh. 3:16
Rom. 4:25
5:6,9
Yena ongayigodlanga eyakhe iNdodana, kepha wayinikela ngenxa yethu sonke, kungaba kanjani ukuba angasiphi konke kanye nayo na? 33
8:33
Isaya 50:8
Ngubani ozakumangalela abakhethiweyo bakaNkulunkulu na? UNkulunkulu ungolungisisayo; 34
8:34
AmaH. 110:1
Heb. 1:3
7:25
8:1
9:24
1 Pet. 3:22
1 Joh. 2:1
ngubani olahlayo na? UKristu Jesu owafayo, yebo impela, owavuswa kwabafileyo, ongakwesokunene sikaNkulunkulu, nguyena osinxuselayo. 35Ngubani ozakusahlukanisa nothando lukaKristu na? Noma ukuhlupheka, noma ukubandezeka, noma ukuzingelwa, noma indlala, noma ukuhamba ze, noma ingozi, noma inkemba, na? 36
8:36
AmaH. 44:22
1 Kor. 4:9
2 Kor. 4:11
Kulotshiwe ukuthi:

“Ngenxa yakho sibulawa usuku lonke,

sithiwa izimvu zokuhlatshwa.”

37
8:37
Joh. 16:33
1 Kor. 15:57
2 Kor. 2:14
1 Joh. 4:4
5:4
IsAmb. 12:11
Kepha kukho konke lokho siyanqoba nokunqoba ngowasithandayo. 38
8:38
Ef. 1:21
6:12
Ngiyakholwa ukuthi nakufa, nakuphila, nazingelosi, nababusi, nakho okukhona, nakho okuzayo, namandla, 39
8:39
Fil. 1:6
2 Thim. 4:18
nakuphakama, nakujula, nanto enye edaliweyo akuyikuba namandla okusahlukanisa nothando lukaNkulunkulu olukuKristu Jesu iNkosi yethu.
9

Ukungakholwa kwabakwa-Israyeli kuyadabukisa

91Ngikhuluma iqiniso ngikuKristu, angiqambi amanga, unembeza wami ufakazelana nami eMoyeni oNgcwele 2

9:2
Rom. 10:1
ukuthi nginokudabuka okukhulu nobuhlungu obungapheliyo enhliziyweni yami. 3
9:3
Eks. 32:32
Ngokuba ngingafisa ukuba mina uqobo ngibe ngoqalekisiweyo kuKristu ngenxa yabazalwane bami abangabakithi ngokwenyama; 4
9:4
Eks. 4:22
19:5
24:16
Dut. 7:6
14:1
AmaH. 147:19
Rom. 2:17
3:2
Ef. 2:12
bona bangabakwa-Israyeli, okungesabo isimo sobuntwana nenkazimulo, nezivumelwano, nokumiswa komthetho, nenkonzo, nezithembiso, 5
9:5
Math. 1:1
abangababo okhokho avela kubo uKristu ngokwenyama, yena onguNkulunkulu ophezu kwakho konke, obongekayo kuze kube phakade. Amen.

Abakwa-Israyeli bakhethwa nguNkulunkulu

6

9:6
Num. 23:19
Rom. 2:28
3:3
Gal. 6:16
IsAmb. 2:9
Akusikho okungathi izwi likaNkulunkulu liphuthile. Ngokuba asibo bonke abavela ku-Israyeli abangabakwa-Israyeli; 7
9:7
Gen. 21:12
Joh. 8:39
Heb. 11:18
nakuba beyinzalo ka-Abrahama, bonke abasibo abantwana, kodwa kuthiwa: “Ngo-Isaka iyakubizwa inzalo yakho.” 8
9:8
Gal. 3:29
4:23,28
Lokhu kungukuthi akusibo abantwana benyama abangabantwana bakaNkulunkulu labo, kodwa abantwana besithembiso bathiwa inzalo. 9
9:9
Gen. 18:10,14
Ngokuba lingelesithembiso leli zwi lokuthi: “Ngalesi sikhathi ngizakufika; khona uSara uzakuba nendodana.”

10

9:10
Gen. 25:21
Gen. 25:32
Akuyilokhu kuphela, kodwa kwaba njalo nakuRebeka ekhulelisiwe ngoyedwa, u-Isaka, ukhokho wethu; 11ngokuba bengakazalwa, bengakenzi okuhle nokubi, ukuze icebo likaNkulunkulu eliya ngokukhetha lime, 12kungabi ngemisebenzi, kodwa kube ngaye obizayo, kwashiwo kuye ukuthi:

“Omkhulu uyakukhonza omncane,”

13
9:13
AmaH. 18:26
Mal. 1:2
njengalokho kulotshiwe ukuthi:

“UJakobe ngamthanda,

kepha u-Esawu ngamzonda.”

14

9:14
Dut. 32:4
2 IziKr. 19:7
Jobe 8:3
34:10
Rom. 3:5
Ngakho siyakuthini na? Kukhona yini ukungalungi kuNkulunkulu na? Qha nakanye. 15
9:15
Eks. 33:19
Ngokuba kuMose uthi:

“Ngizakumhawukela engimhawukelayo,

ngimzwele engimzwelayo.”

16
9:16
Ef. 2:8
Ngakho-ke akuyi ngentando nangokuzikhathaza komuntu, kodwa kuya ngokuhawukela kukaNkulunkulu. 17
9:17
Eks. 9:16
Ngokuba umbhalo uthi kuFaro: “Ngakuphakhamisela khona lokhu ukuba ngibonakalise amandla ami kuwe nokuba igama lami lishunyayelwe emhlabeni wonke.” 18
9:18
Eks. 4:21
Ngakho uhawukela lowo athanda ukumhawukela, umenza lukhuni lowo athanda ukumenza lukhuni. 19Usuzakuthi kimi: “Usasolelani yena na? Ngokuba ngubani ongamelana nentando yakhe na?” 20
9:20
Isaya 29:16
45:9
64:8
Jer. 18:6
O, wena muntu! Ungubani-ke wena ophikisana noNkulunkulu na? Okubunjiweyo kungasho yini kowakubumbayo ukuthi: “Wangenzelani ngaba njena na?” 21
9:21
2 Thim. 2:20
Nokuba akanamandla yini umbumbi ebumbeni ukwenza ngesigaxa sisinye isitsha esinye esihloniphekayo nesinye esingahloniphekiyo na?

Nabezizwe bayakukhethwa ngomusa kaNkulunkulu

22

9:22
Rom. 2:4
Uma, pho, uNkulunkulu, ethanda ukubonakalisa ulaka nokuveza amandla akhe, wathwala ngokubekezela okukhulu izitsha zolaka ezilungiselwe ukubhujiswa 23ukuba abonakalise ingcebo yenkazimulo yakhe ezitsheni zomusa ayezilungisele inkazimulo ngaphambili, 24thina asibizayo nathi, kungesikho kubaJuda kuphela kodwa nakwabezizwe? 25
9:25
Hos. 2:23
1 Pet. 2:10
Njengalokhu esho nakuHoseya ukuthi:

“Ngiyakubiza abangesiso isizwe sami ngokuthi isizwe sami,

nongathandiwe ngokuthi uthandiwe;

26

9:26
Hos. 1:10
nasendaweni lapha kwathiwa kubo:

‘Anisibo abantu bami,’

lapho bayakubizwa ngokuthi:

‘Abantwana bakaNkulunkulu ophilayo.’ ”

27
9:27
Isaya 10:22
Rom. 11:5
U-Isaya umemeza ngo-Israyeli, uthi:

“Nokuba umumo wabantwana bakwa-Israyeli

ungangesihlabathi solwandle,

yinsali eyakusindiswa,

28ngokuba iNkosi iyakufeza

izwi layo emhlabeni,

iliphelelise, ikhawuleze,”

29
9:29
Isaya 1:9
njengalokho washo u-Isaya ngaphambili ukuthi:

“Uma iNkosi Sebawoti ibingasishiyelanga

inzalo besiyakuba njengeSodoma,

sifane neGomora.”

30

9:30
Rom. 10:20
Ngakho siyakuthini na? Ukuthi abezizwe abangafunisisanga ukulunga batholile ukulunga, ukulunga kambe okungokukholwa; 31
9:31
Rom. 10:2
11:7
kepha u-Israyeli, elandela umthetho wokulunga, kafinyelelanga emthethweni. 32Ngani na? Ngokuba akubanga ngokukholwa kodwa kungathi ngemisebenzi; baqhuzuka etsheni lokuqhuzula, 33
9:33
Isaya 8:14
28:16
Luk. 2:34
Rom. 10:11
1 Pet. 2:6
njengalokho kulotshiwe ukuthi:

“Bheka, ngibeka eSiyoni itshe lokukhubekisa,

nedwala lokuwisa,

nokholwa yilo akayikujabha.”