IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
7

Ukukhululeka emthethweni

71Kanti anazi yini, bazalwane, ngokuba ngikhuluma kwabawazi umthetho, ukuthi umthetho uyabusa phezu komuntu ngesikhathi sonke esekhona na? 2

7:2
1 Kor. 7:39
Ngokuba owesifazane oganileyo uboshelwe ngomthetho endodeni isekhona; kepha nxa indoda isifile, ukhululiwe emthethweni wendoda. 3
7:3
Mark. 10:12
Ngalokho-ke lapho indoda isekhona, uyakuthiwa isiphingi, uma eba ngowenye indoda; kepha nxa indoda isifile, ukhululekile emthethweni, angebe yisiphingi, uma eba ngowenye indoda.

4

7:4
Gal. 2:19
5:18
Kol. 2:14
Kanjalo nani bazalwane bami, nani naba ngabafileyo maqondana nomthetho ngomzimba kaKristu ukuba nibe ngabomunye, lowo owavuswa kwabafileyo, ukuze sithelele uNkulunkulu izithelo. 5
7:5
Rom. 6:20
Ngokuba kwathi sisenyameni, ukuhuheka kwezono okwavela ngomthetho kwasebenza ezithweni zethu ukuthelela ukufa izithelo; 6
7:6
Rom. 6:2
2 Kor. 3:6
kepha kalokhu sikhululiwe emthethweni, sifile maqondana nalokho esasibanjwa yikho ukuba sikhonze emoyeni omusha, kungesegameni elidala.

Umthetho nesono

7

7:7
Eks. 20:17
Rom. 3:20
Ngakho siyakuthini na? Umthetho uyisono na? Qha nakanye; kepha bengingasazanga isono, uma bekungengomthetho; ngokuba ukufisa bengingakwazanga, uma umthetho ubungashongo ukuthi: “Ungafisi;” 8
7:8
Joh. 15:22
Rom. 4:15
5:13,20
kepha isono sathola ithuba ngomyalo, sasebenza kimi ukufisa konke; ngokuba ngaphandle komthetho isono sifile. 9Mina-ke ngake ngahamba ngaphandle komthetho; kepha kwathi ukuba kufike umyalo, savuka isono, 10
7:10
Lev. 18:5
Hez. 20:11,13
Rom. 10:5
Jak. 1:15
ngafa mina; umyalo obungowokuphila wona wafunyanwa ungowokufa kimi, 11ngokuba isono, sithola ithuba ngomyalo, sangikhohlisa, sangibulala ngawo. 12
7:12
1 Thim. 1:8
Ngakho-ke umthetho ungcwele, nomyalo ungcwele, ulungile, muhle.

13Pho, okuhle kwaba ngukufa kimi na? Qha nakanye; kepha isono, ukuba sibonakale ukuthi siyisono, sangibangela ukufa ngakho okuhle, ukuze isono ngawo umyalo sibe ngesonayo kakhulu.

Ubugqila bomuntu phansi komthetho

14

7:14
AmaH. 51:5
Joh. 3:6
Ngokuba siyazi ukuthi umthetho ungowomoya; kepha mina ngingowenyama, othengisiwe phansi kwesono. 15
7:15
Gal. 5:17
Ngokuba engikwenzayo angikuqondi; ngokuba engikwenzayo akusikho lokho engikuthandayo; kodwa lokho engikuzondayo, yikho engikwenzayo. 16Kepha uma ngenza lokho engingakuthandiyo, ngiyawuvumela umthetho ukuthi muhle. 17Kodwa kalokhu akuseyimi engikwenzayo, kodwa yisono esihlala kimi. 18
7:18
Gen. 6:5
8:21
Ngokuba ngiyazi ukuthi kimi, kungukuthi enyameni yami, akuhlali okuhle; ngokuba intando ikhona kimi, kodwa ukwenza okuhle akukho, 19ngokuba okuhle engikuthandayo angikwenzi, kodwa okubi engingakuthandiyo lokho ngiyakwenza. 20Uma-ke ngenza lokho engingakuthandiyo akuseyimi engenza lokho, kodwa yisono esihlala kimi.

21Ngalokho ngifumana kimina engithanda ukwenza okuhle umthetho wokuthi kukhona okubi kimi, 22ngokuba ngiwenamela umthetho kaNkulunkulu ngokomuntu ongaphakathi, 23

7:23
Jak. 4:1
1 Pet. 2:11
kepha ngibona omunye umthetho ezithweni zami olwayo nomthetho wengqondo yami, ungithumbela emthethweni wesono osezithweni zami. 24Wo! mina muntu wosizi, ngubani oyakungikhulula kulo mzimba wokufa na? 25
7:25
Joh. 8:36
1 Kor. 15:57
Makabongwe uNkulunkulu ngoJesu Kristu iNkosi yethu. Ngalokho-ke mina ngokwami ngikhonza umthetho kaNkulunkulu ngengqondo kepha umthetho wesono ngenyama.