IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
6

UNkulunkulu akasenzeli umusa ukuba sihlale esonweni, kodwa ukuba sinqobe isono, simkhonze ekulungeni

61Ngakho siyakuthini na? Sihlale esonweni, ukuze kuvame umusa na? 2

6:2
1 Pet. 4:1
Qha nakanye. Thina esafa maqondana nesono singabuye sihambe kanjani kuso na? 3
6:3
Gal. 3:27
Kumbe anazi yini ukuthi sonke esabhapathizelwa kuKristu Jesu, sabhapathizelwa kukho ukufa kwakhe na? 4
6:4
Ef. 4:22
Kol. 2:12
1 Pet. 3:21
Ngakho sembelwa naye ngokubhapathizelwa kukho ukufa ukuba njengalokho uKristu wavuswa kwabafileyo ngenkazimulo kaYise, kanjalo nathi sihambe ekuphileni okusha.

5

6:5
Rom. 8:11
Fil. 3:10
Ngokuba uma sihlanganisiwe kanye naye ngokufa okufananayo, siyakuba njalo nangokuvuka, 6
6:6
Gal. 2:19
5:24
sazi lokhu ukuthi umuntu wethu omdala wabethelwa kanye naye esiphambanweni, ukuze umzimba wesono wenziwe ize, singabe sisakhonza isono, 7ngokuba ofileyo ukhululiwe esonweni.

8

6:8
2 Thim. 2:11
Kepha uma safa kanye noKristu, siyakholwa ukuthi siyakuphila futhi kanye naye, 9
6:9
IsAmb. 1:18
sazi ukuthi uKristu esevusiwe kwabafileyo akasafi, ukufa akusabusi phezu kwakhe. 10
6:10
Heb. 7:27
9:25
1 Pet. 3:18
Ngokuba ukufa, afa ngakho, wakufa kanye nje ngenxa yesono; kepha ukuphila akuphilayo ukuphilela uNkulunkulu.

11

6:11
2 Kor. 5:15
1 Pet. 2:24
Kanjalo nani manizisho ukuthi ningabafileyo maqondana nesono, kodwa niphilele uNkulunkulu kuKristu Jesu. 12Ngakho makungabusi isono emzimbeni wenu ofayo, nize nilalele izinkanuko zawo; 13
6:13
Rom. 12:1
futhi ninganikeli izitho zenu esonweni, zibe yizikhali zokungalungi, kodwa zinikeleni nina kuNkulunkulu njengabaphilayo bevukile kwabafileyo nezitho zenu kuNkulunkulu, zibe yizikhali zokulunga, 14
6:14
Gal. 5:18
1 Joh. 3:6
ngokuba isono asiyikubusa phezu kwenu; ngokuba aniphansi komthetho, kepha niphansi komusa.

15Kunjani, pho, na? Siyakona ngokuba singephansi komthetho kodwa phansi komusa na? Qha nakanye. 16

6:16
Joh. 8:34
2 Pet. 2:19
Anazi yini ukuthi lowo enizinikela kuye ukuba nibe yizinceku zokumlalela, niyizinceku zakhe enimlalelayo, noma ezesono kube ngukufa noma ezokulalela kube ngukulunga, na? 17Kepha makabongwe uNkulunkulu ukuthi nina enaniyizinceku zesono senilalela ngenhliziyo indlela yesifundiso enanikelwa kuyo 18
6:18
Joh. 8:32
1 Kor. 7:22
1 Pet. 2:16
nokuthi, senikhululiwe esonweni, naba yizinceku zokulunga.

19Ngikhulumisa okomuntu ngenxa yobuthakathaka benyama yenu. Ngokuba njengalokho nanikela izitho zenu zibe yizinceku zamanyala nezokungalungi kwaba ngukungalungi, kanjalo nikelani manje izitho zenu zibe yizinceku zokulunga kube ngukungcweliswa. 20Ngokuba lapho nise yizinceku zesono, nanikhululekile maqondana nokulunga. 21

6:21
Rom. 7:5
8:6,13
Fil. 3:19
Ngaleso sikhathi naninezithelo zini na? Eseninezinhloni ngakho manje; ngokuba ukugcina kwalokho kungukufa. 22
6:22
1 Pet. 1:9
Kepha manje, senikhululiwe esonweni naba ngabakhonza uNkulunkulu, ninazo izithelo zenu kube ngukungcweliswa nasekugcineni ukuphila okuphakade. 23
6:23
Gen. 2:17
Rom. 5:12,17
1 Kor. 15:21
Jak. 1:15
Ngokuba inkokhelo yesono ingukufa, kepha isipho somusa sikaNkulunkulu singukuphila okuphakade kuKristu Jesu iNkosi yethu.