IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
4

U-Abrahama walungisiswa ngokukholwa

41Ngakho-ke siyakuthi uzuzeni u-Abrahama, ukhokho wethu, ngokwenyama na? 2Ngokuba uma u-Abrahama walungisiswa ngemisebenzi, unakho ukuzibonga; kodwa phambi kukaNkulunkulu qha. 3

4:3
Gen. 15:6
Gal. 3:6
Jak. 2:23
Ngokuba umbhalo uthini na? Uthi: “Kepha u-Abrahama wakholwa nguNkulunkulu, kwambalelwa ukuthi kungukulunga.”

4

4:4
Math. 20:14
Rom. 11:6
Kepha kosebenzayo umvuzo awubalelwa ngokomusa kodwa ngokwemfanelo; 5kepha kongasebenziyo, kodwa ekholwa nguye olungisisa ongamesabi uNkulunkulu, ukukholwa kwakhe kubalelwa yena ukuthi kungukulunga, 6njengalokhu noDavide esho ngokubusiswa komuntu uNkulunkulu ambalela ukulunga ngaphandle kwemisebenzi, ethi:

7

4:7
AmaH. 32:1
“Babusisiwe abathethelelwe izeqo zabo,

nabazono zabo zisitshekelwe;

8ubusisiwe umuntu

iNkosi engayikumbalela isono.

U-Abrahama wamukeliswa isithembiso ngokukholwa.”

9Ngakho-ke lokhu kubusiswa kuqondene nabasokile noma nabangasokile na? Ngokuba sithi: Ukukholwa kwabalelwa u-Abrahama ukuthi kungukulunga. 10Pho, kwabalelwa kanjani na? Esesokile yini noma engakasoki na? Akubanga esesokile, kodwa engakasoki. 11

4:11
Gen. 17:10
Gal. 3:7
Wasamukela isibonakaliso sokusoka, sibe luphawu lokulunga kokukholwa ayenakho engakasoki, ukuba abe nguyise wabo bonke abakholwayo bengasokile, ukuze ukulunga kubalelwe kubona, 12
4:12
Math. 3:9
futhi abe nguyise wabasokileyo, kungabi ngowabasokileyo kuphela, kepha nowabo abahamba emkhondweni wokukholwa ubaba u-Abrahama ayenakho engakasoki.

13

4:13
Gen. 15:5
17:2
26:3
Gal. 3:18
Ngokuba isithembiso sokuthi uyakuba yindlalifa yezwe asinikwanga u-Abrahama nenzalo yakhe ngawo umthetho kodwa ngokulunga kokukholwa. 14Ngokuba uma izindlalifa ziyizo ngawo umthetho, ukukholwa kwenziwe ize, nesithembiso asiselutho; 15
4:15
Joh. 15:22
Rom. 3:20
5:13
7:8,10
1 Kor. 15:56
ngokuba umthetho ubanga intukuthelo, kepha lapho kungekho khona umthetho, akukho nakweqa.

16

4:16
Gal. 3:16,18,28
Ngalokho kuya ngokukholwa ukuba kube ngokomusa, ukuze isithembiso siqiniseke enzalweni yonke, kungabi kweyomthetho yodwa kodwa nakuleyo engeyokukholwa kuka-Abrahama ongubaba wethu sonke, 17
4:17
Gen. 17:4
Isaya 48:13
njengokulotshiweyo ukuthi: “Ngikumisile ube nguyise wezizwe eziningi” phambi kwalowo Nkulunkulu akholwa nguye, yena ophilisa abafileyo nobiza okungekho ngokungathi kukhona, 18
4:18
Gen. 15:4
owathi kungekho themba wakholwa ngethemba, ukuze abe nguyise wezizwe eziningi, njengalokho okwashiwo ukuthi: “Yoba njalo inzalo yakho;” 19
4:19
Gen. 17:17
18:11
Heb. 11:12
engabanga buthakathaka ekukholweni wabona umzimba wakhe obusufa, eneminyaka engaba ngeyikhulu, nesizalo sikaSara sifile; 20
4:20
Heb. 11:8,17
akangabazanga ngesithembiso sikaNkulunkulu ngokungakholwa, kodwa waqina ekukholweni, enika uNkulunkulu udumo, 21
4:21
AmaH. 115:3
Luk. 1:37
eqinisekile ukuthi lokho akwethembisile unamandla nokukwenza. 22Ngalokho-ke kwabalelwa yena ukuthi kungukulunga. 23
4:23
Rom. 15:4
Kepha akulotshwanga ngenxa yakhe yedwa ukuthi kwabalelwa yena, 24
4:24
IzE. 2:24,32
1 Kor. 15:3,20
1 Pet. 1:21
kodwa nangenxa yethu esiyakubalelwa khona, thina esikholwa nguye owavusa uJesu iNkosi yethu kwabafileyo, 25
4:25
Isaya 53:4
Rom. 8:32
1 Kor. 15:17
owanikelwa ngenxa yeziphambeko zethu, wavuswa ngenxa yokulungisiswa kwethu.