IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
2

Bonke abantu baphansi kokwahlulela kukaNkulunkulu, abaJuda nabahedeni

21

2:1
2 Sam. 12:5
Math. 7:1
Joh. 8:7
Ngakho awunakuzilandulela wena muntu, noma ungubani owahlulelayo, ngokuba ngalokho owahlulela ngakho omunye uyazilahla wena, ngokuba wena owahlulelayo uyakwenza khona lokho nawe. 2Siyazi ukuthi ukwahlulela kukaNkulunkulu ngokweqiniso kubehlela abenza okunjalo. 3Ucabanga lokho yini wena muntu owahlulela abenza okunjalo, ubukwenza nawe, ukuthi uyakubalekela ukwahlulela kukaNkulunkulu na? 4
2:4
Isaya 30:18
2 Pet. 3:9,15
IsAmb. 2:21
Kumbe uyayidelela yini ingcebo yobumnene, neyokubekezela, neyenyewe yakhe, ungazi ukuthi ubumnene bukaNkulunkulu bukuyisa ekuphendukeni na?

5

2:5
Dut. 32:35
Rom. 9:22
Kepha ngobulukhuni bakho nangenhliziyo engaphendukiyo uzibekelela ulaka ngosuku lolaka nolokwambulwa kokwahlulela okulungileyo kukaNkulunkulu 6
2:6
Jobe 34:11
AmaH. 62:12
IzA. 24:12
Jer. 17:10
32:19
Math. 16:28
Rom. 14:12
1 Kor. 3:8
2 Kor. 5:10
IsAmb. 22:12
oyakuvuza yilowo nalowo ngokwemisebenzi yakhe: 7
2:7
2 Thes. 1:6
labo abafuna ngokukhuthazela ekwenzeni okuhle inkazimulo nodumo nokungabhubhi bothola ukuphila okuphakade; 8kepha labo abanombango bengalaleli iqiniso, belalela ukungalungi, bothola ulaka nentukuthelo. 9
2:9
Rom. 1:18
2:9
Usizi nokubandezeka kuyakwehlela imiphefumulo yabantu bonke abenza okubi, umJuda kuqala, nomGreki futhi; 10
2:10
Rom. 1:16
kepha inkazimulo nodumo nokuthula kubo bonke abenza okuhle, kumJuda kuqala, nakumGreki futhi. 11
2:11
Dut. 10:17
2 IziKr. 19:7
Jobe 34:19
IzE. 10:34
Gal. 2:6
Ef. 6:9
Kol. 3:25
1 Pet. 1:17
Ngokuba akukho ukukhetha umuntu kuNkulunkulu.

12Ngokuba bonke abonileyo bengenamthetho bayakubhubha bengenamthetho; kepha bonke abonileyo benomthetho bayakwahlulelwa ngomthetho; 13

2:13
Math. 7:21
Jak. 1:22
1 Joh. 3:7
ngokuba akusibo abezwayo umthetho abangabalungile phambi kukaNkulunkulu, kepha abenzayo umthetho yibona abayakulungisiswa. 14
2:14
IzE. 10:35
Ngokuba nxa abezizwe abangenawo umthetho ngokwemvelo benza okomthetho, laba, bengenawo umthetho, bangumthetho wabo ngokwabo, 15
2:15
Rom. 1:32
babonakalisa ukuthi umsebenzi womthetho ulotshiwe ezinhliziyweni zabo, nonembeza wabo uyafakaza naye, imicabango yabo imangalelana noma ivunana, 16
2:16
Shum. 12:14
Math. 25:31
IzE. 17:31
1 Kor. 4:5
2 Kor. 5:10
ngosuku uNkulunkulu ayakwahlulela ngalo okufihliweyo kwabantu ngokwevangeli lami ngoKristu Jesu.

Umthetho awusizi lutho, uma ungagcinwa

17

2:17
Joh. 8:33,41
Kepha uma uthiwa ungumJuda, wethemba umthetho, uzibonga ngoNkulunkulu, 18wazi intando yakhe, ukhetha okungcono, ungofundisiwe emithethweni, 19
2:19
Math. 15:14
uzethembile wena ukuthi ungumholi wezimpumputhe, ungukukhanya kwabasebumnyameni, 20umyali weziwula nomfundisi wezingane, unakho ukuma kokwazi nokweqiniso emthethweni, 21
2:21
AmaH. 50:16
Math. 23:3
wena-ke ofundisa omunye, awuzifundisi wena na? Wena oshumayela ukuthi akungebiwa, uyeba na? 22Wena othi akungaphingwa, uyaphinga na? Wena owenyanya isithombe, uphanga ithempeli na? 23Wena ozibonga ngomthetho, udumaza uNkulunkulu ngokweqa umthetho na? 24
2:24
Isaya 52:5
Hez. 36:20
Ngokuba igama likaNkulunkulu liyahlanjalazwa phakathi kwabezizwe ngenxa yenu, njengalokho kulotshiwe.

Ukusoka kufanele kube ngukusoka kwenhliziyo

25Ngokuba ukusoka kuyasiza kambe, uma ugcina umthetho; kepha uma ungumeqi womthetho, ukusoka kwakho kuphenduka ukungasoki. 26

2:26
Gal. 5:6
Ngakho-ke uma ongasokile egcina izimiso zomthetho, ukungasoki kwakhe akuyikubalwa ukuthi kungukusoka na? 27Khona ongasokile ngokwemvelo, egcina umthetho, uzakwahlulela wena othi unombhalo nokusoka, weqe umthetho.

28

2:28
Joh. 8:15,39
Rom. 9:7
Gal. 6:15
Ngokuba umJuda kakusiye onguye ngokubonwayo, nokusoka akusikho okubonwa enyameni; 29
2:29
Dut. 10:16
30:6
Jer. 4:4
9:25
Fil. 3:2
Kol. 2:11
1 Thes. 2:4
1 Pet. 3:4
kodwa umJuda yilowo onguye ngaphakathi, nokusoka kungokwenhliziyo, ngomoya kungengegama, okutuswa kwakhe kungaveli kubantu kepha kuNkulunkulu.