IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
15

Abanamandla mabasize ababuthakathaka

151

15:1
Rom. 14:1
1 Kor. 9:19
Gal. 6:1
1 Thes. 5:14
Kepha thina esinamandla sifanele ukuthwala ubuthakathaka babangenamandla singazithokozisi thina. 2
15:2
1 Kor. 10:24
Fil. 2:4
Yilowo nalowo kithi makathokozise umakhelwane, kube kuhle, aze akheke, 3
15:3
AmaH. 66:9
ngokuba noKristu akazithokozisanga yena, kepha kunjengokuba kulotshiwe ukuthi: “Ukuthuka kwabakuthukayo kwehlela phezu kwami.”

4

15:4
Rom. 4:23
1 Kor. 10:11
2 Thim. 3:16
Ngokuba konke okwalotshwa ngaphambili kwalotshelwa ukufundiswa kwethu, ukuze ngokubekezela nangenduduzo yemibhalo sibe nethemba.

5

15:5
Rom. 12:16
1 Kor. 1:10
Fil. 2:2
Kepha uNkulunkulu wokubekezela nowenduduzo makaniphe nibe nokuqonda kunye phakathi kwenu ngokukaKristu Jesu, 6
15:6
IzE. 2:24
ukuze nganhliziyonye nidumise ngamlomo munye uNkulunkulu uYise weNkosi yethu uJesu Kristu.

Bonke mabaphathane ngomoya kaKristu

7

15:7
Rom. 14:1
Ngalokho yamukelanani, njengalokho noKristu wasamukela, ukuze kudunyiswe uNkulunkulu. 8
15:8
Math. 15:24
IzE. 3:25
Ngokuba ngithi uKristu waba yisikhonzi sabasokileyo ngenxa yeqiniso likaNkulunkulu, ukuze aqinise izithembiso ezaphiwa okhokho, 9
15:9
2 Sam. 22:50
AmaH. 18:49
Rom. 11:30
abezizwe bamdumise uNkulunkulu ngenxa yesihawu sakhe, njengalokho kulotshiwe ukuthi:

“Ngalokho ngiyakukudumisa phakathi kwabezizwe,

ngihubele igama lakho;”

10
15:10
Dut. 32:43
abuye athi:

“Jabulani nina bezizwe kanye nesizwe sakhe,”

11
15:11
AmaH. 117:1
nokuthi:

“Dumisani iNkosi nina nonke bezizwe,

niyibabaze, nina bantu bonke.”

12
15:12
Isaya 11:1,10
Futhi u-Isaya uthi:

“Kuyakuba khona impande kaJesayi,

yena oyakuvuka abuse abezizwe;

abezizwe bayakwethembela kuye.”

13UNkulunkulu wethemba makanigcwalise ngenjabulo yonke nangokuthula konke ekukholweni, ukuze nivame ethembeni ngamandla kaMoya oNgcwele.

UPawulu uchaza umsebenzi wakhe

14

15:14
1 Thes. 4:9
2 Pet. 1:12
1 Joh. 2:21
Kepha nami ngokwami nganelisiwe ngani bazalwane bami ukuthi nanigcwele ukuva, nigcwalisiwe ngokwazi konke, ninamandla futhi okuyalana. 15
15:15
Rom. 12:3
Kepha nginilobele kokunye ngesibindi njengonikhumbuzayo futhi ngenxa yomusa engiwuphiwe nguNkulunkulu 16
15:16
Rom. 1:5
11:13
2 Thim. 1:11
wokuba ngibe yisikhonzi sikaKristu Jesu kwabezizwe, ngikhonze ivangeli likaNkulunkulu njengompristi, ukuze abezizwe babe ngumnikelo owamukeleka kahle, ungcwelisiwe ngoMoya oNgcwele.

17

15:17
1 Kor. 1:31
Ngalokho nginokuzibonga kuKristu Jesu maqondana nokukaNkulunkulu, 18
15:18
Rom. 16:26
ngokuba angiyikuba nasibindi sokukhuluma lutho ngaphandle kwezinto uKristu azisebenza ngami, kube ngukulalela kwabezizwe, ngezwi nangesenzo, 19
15:19
Mark. 16:17
2 Kor. 12:12
ngamandla ezibonakaliso nezimangaliso, ngamandla kaMoya oNgcwele, njengokuba ngasuka eJerusalema, ngazungeza ngaze ngafika e-Iliriku, ngishumayela ivangeli likaKristu ngokupheleleyo. 20
15:20
2 Kor. 10:15
Kanjalo ngangihlose ukushumayela ivangeli kungabi lapho uKristu waziwa khona, ukuze ngingakhi phezu kwesisekelo somunye, 21
15:21
Isaya 52:15
kodwa njengalokho kulotshiwe ukuthi:

“Abangabikelwanga ngaye bayakubona,

nabangezwanga bayakuqonda.”

UPawulu ukhuluma ngokuya eRoma

22

15:22
Rom. 1:13
Ngenxa yalokho ngathiyeka kaningi ukuza kini; 23
15:23
Rom. 1:10
1 Thes. 3:10
kepha manje, lokhu ngingasenandawo kulawa mazwe, futhi sekuyiminyaka eminingi ngilangazelela ukuza kini, 24
15:24
1 Kor. 16:6
ngiyakuza nxa ngiya eSpaniya; ngokuba ngiyethemba ukuthi ekudluleni kwami ngizakunibona, ngikhashwe yinina, nxa ngiya khona, uma sengike nganeliswa yinina; 25
15:25
IzE. 19:21
20:22
24:17
kepha manje ngisaya eJerusalema ngiyokhonza abangcwele. 26
15:26
1 Kor. 16:1
2 Kor. 8:1
9:1
Gal. 2:10
Ngokuba kwaba kuhle kwabaseMakedoniya nabase-Akhaya ukwenzela abampofu kwabangcwele baseJerusalema umnikelo othile. 27
15:27
1 Kor. 9:11
Gal. 6:6
Kwaba kuhle, ngokuba nembala banecala kubo; ngokuba uma abezizwe behlanganyela nabo ezintweni zabo zokomoya, banecala futhi lokubakhonza ngezokwenyama. 28Ngakho nxa sengikufezile lokho, ngabeka leso sithelo esandleni sabo, ngizakuhamba, ngidlule ngakini, ngiye eSpaniya; 29
15:29
Rom. 1:11
kepha ngiyazi ukuthi nxa ngifika kini, ngizakuza nokugcwala kwesibusiso sikaKristu.

30

15:30
2 Kor. 1:11
Ef. 6:19
Kol. 1:8
4:3
Ngiyanincenga, bazalwane, ngenxa yeNkosi yethu uJesu Kristu nangenxa yothando lukaMoya ukuba nilwe kanye nami ekungikhulekeleni kuNkulunkulu, 31
15:31
2 Thes. 3:1
ukuze ngihlanguliswe kwabangakholwayo baseJudiya nokuba lokho engikhonza ngakho eJerusalema kwamukeleke kahle kwabangcwele, 32ukuba ngize kini ngokuthokoza, ngentando kaNkulunkulu, ngiphumule kanye nani. 33
15:33
2 Kor. 13:11
Fil. 4:9
1 Thes. 5:23
2 Thes. 3:16
UNkulunkulu wokuthula makabe nani nonke. Amen.