IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
13

Ngokulalela amakhosi

131

13:1
IzA. 8:15
Dan. 4:22
Joh. 19:11
Thith. 3:1
1 Pet. 2:13
Akube yilowo nalowo azithobe phansi kwamandla ombuso, ngokuba akukho mandla ombuso angaveli kuNkulunkulu; lawa akhona amiswe nguNkulunkulu. 2
13:2
AmaH. 82:6
Ngakho-ke omelana namandla ombuso umelana nesimiso sikaNkulunkulu; kepha abamelana nakho bayakwamukeliswa ukulahlwa. 3Ngokuba ababusi abesabeki kwabenza okuhle, kodwa kwabenza okubi. Kepha uyathanda yini ukungesabi amandla ombuso na? Yenza okuhle, uyakubongwa yiwo; 4ngokuba uyisikhonzi sikaNkulunkulu, kube kuhle kuwe. Kepha uma wenza okubi, yesaba; ngokuba awuyiphatheli ize inkemba; ngokuba uyisikhonzi sikaNkulunkulu, umphindiseli wokwehlisela ulaka kowenza okubi. 5Ngalokho kuswelekile ukuwuthobela, kungabi kuphela ngenxa yolaka kodwa nangenxa kanembeza.

6Ngokuba ngenxa yalokho nikhipha intela; ngokuba bayizikhonzi zikaNkulunkulu ezikhuthalela khona lokho. 7

13:7
Math. 22:21
Nikani bonke okubafaneleyo: intela kofanele intela, inkokhiso kofanele inkokhiso, ukwesaba kofanele ukwesatshwa, udumo kofanele udumo.

Ukuthanda abazalwane

8

13:8
Gal. 5:14
Ningabi nacala lani nakubani, kuphela elokuthandana; ngokuba othanda omunye uwugcwalisile umthetho. 9
13:9
Eks. 20:13
Lev. 19:18
Luk. 10:27
Ngokuba lokhu ukuthi: “Ungaphingi, ungabulali, ungebi, ungafisi,” noma ukhona omunye umyalelo, kuyahlanganiswa kuleli zwi elithi: “Wothanda umakhelwane wakho njengalokhu uzithanda wena.” 10
13:10
Math. 22:39
1 Kor. 13:4
1 Thim. 1:5
Jak. 2:8
Uthando alwenzi okubi kumakhelwane; ngakho-ke uthando lungukugcwaliseka komthetho.

Ukuhamba ekukhanyeni

11

13:11
1 Kor. 15:34
Ef. 5:14
1 Thes. 5:6
Yenzani lokhu, njengokuba nazi isikhathi ukuthi sekuyihora lokuba nivuke ebuthongweni; ngokuba manje insindiso isisondele kithi kunaleso sikhathi esaqala ukukholwa ngaso. 12
13:12
Ef. 5:11
6:13
Kol. 3:8
Ubusuku sebuyaphela, imini isisondele. Ngakho-ke asilahle imisebenzi yobumnyama, sihlome izikhali zokukhanya. 13
13:13
IzA. 23:20
Luk. 21:34
1 Kor. 6:9
Gal. 5:19
Ef. 5:3,18
Fil. 4:8
Asihambe ngokufaneleyo njengasemini, kungabi ngokuminza nokudakwa, kungabi ngobufebe namanyala, kungabi ngokuxabana nomhawu; 14
13:14
1 Kor. 9:27
Gal. 3:27
1 Pet. 2:11
1 Joh. 2:16
kodwa yembathani iNkosi uJesu Kristu, ninganakekeli inyama kuvuswe izinkanuko.

14

Indlela yokuphatha ababuthakathaka ekukholweni

141

14:1
IzE. 20:35
Rom. 15:1
1 Kor. 8:9
9:22
Kepha obuthakathaka ekukholweni mamukeleni, kungabi ngokwahlulela ngezizindlo. 2
14:2
Gen. 1:29
9:3
Omunye ukholwa ukuthi angadla konke, kepha obuthakathaka udla imifino. 3
14:3
Kol. 2:16
Odlayo angamdeleli ongadliyo, ongadliyo angamahluleli odlayo, ngokuba uNkulunkulu umamukele. 4
14:4
Math. 7:1
Jak. 4:12
Ungubani wena owahlulela inceku yomunye na? Kusenkosini yayo ukuma noma ukuwa kwayo; kepha iyakumiswa, ngokuba iNkosi inamandla okuyimisa.

5

14:5
Gal. 4:10
Omunye wazisa olunye usuku kunolunye, omunye wazisa izinsuku zonke; yilowo nalowo akaqiniseke enhliziyweni yakhe. 6
14:6
Dut. 8:10
1 Kor. 10:31
1 Thim. 4:4
Ohlonipha usuku uluhloniphela iNkosi; nodlayo udlela iNkosi, ngokuba ubonga uNkulunkulu; nongadliyo, akadli ngenxa yeNkosi, ubonga uNkulunkulu. 7
14:7
1 Thes. 5:10
1 Pet. 4:2
Ngokuba akakho phakathi kwethu oziphilela yena, akakho nozifela yena; 8
14:8
Gal. 2:19
ngokuba uma siphila, siphilela iNkosi; uma sifa, sifela iNkosi. Ngakho-ke noma siphila noma sifa, singabeNkosi.

9

14:9
IzE. 10:42
2 Kor. 5:15
Ngokuba ngenxa yalokho uKristu wafa, wabuye waphila ukuba abe yiNkosi yabafileyo neyabaphilayo. 10
14:10
IzE. 17:31
2 Kor. 5:10
Kepha wena umahlulelelani umzalwane wakho na? Futhi umdelelelani umzalwane wakho na? Ngokuba sonke siyakumiswa phambi kwesihlalo sokwahlulela sikaNkulunkulu. 11
14:11
Isaya 45:23
Fil. 2:10
Ngokuba kulotshiwe ukuthi:

“ ‘Kuphila kwami,’ isho iNkosi,

‘kimina ayakuguqa amadolo onke,

nezilimi zonke ziyakudumisa uNkulunkulu.’ ”

12
14:12
Math. 12:36
Rom. 2:6
1 Pet. 4:5
Ngalokho-ke yilowo nalowo phakathi kwethu uyakuziphendulela kuNkulunkulu.

13

14:13
Math. 18:7
1 Kor. 10:32
2 Kor. 6:3
Ngakho masingabe sisahlulelana; kepha okungcono yahlulelani lokho kokuthi makungabekelwa umzalwane into yokumqhuzula nokuba isikhubekiso. 14
14:14
Math. 15:11
IzE. 10:14
1 Kor. 8:7
1 Thim. 4:4
Thith. 1:15
Ngiyazi, nganelisiwe eNkosini uJesu, ukuthi akukho lutho oluyichilo ngokwalo; kepha kuye othi lubi, kuyena lubi. 15
14:15
1 Kor. 8:10
Ngokuba uma umzalwane wakho edabukiswa ngenxa yokudla, awusahambi ngothando. Ungambhubhisi ngokudla kwakho lowo amfelayo uKristu. 16
14:16
Thith. 2:5
Ngalokho okuhle kwenu makungahlanjalazwa. 17
14:17
Luk. 17:20
Rom. 5:1
1 Kor. 8:8
Ngokuba umbuso kaNkulunkulu awusikho ukudla nokuphuza kepha ungukulunga, nokuthula, nokuthokoza eMoyeni oNgcwele, 18ngokuba okhonza uKristu kulokhu uthandekile kuNkulunkulu, ukholekile kubantu.

19

14:19
Rom. 12:18
15:2
Ngalokho-ke asijonge okokuthula nokokwakhana. 20Ungawuchithi umsebenzi kaNkulunkulu ngenxa yokudla. Konke kuhlanzekile, kepha kubi kulowo muntu okudla ekhubeka. 21
14:21
1 Kor. 8:13
Kuhle ukungayidli inyama nokungaliphuzi iwayini noma okunye umzalwane wakho aqhuzuka ngakho.

22Ukukholwa onakho, yiba nakho ngokwakho phambi kukaNkulunkulu. Ubusisiwe ongazahluleli ngalokho akukhethayo; 23kepha ongabazayo, nxa edla, ulahliwe, ngokuba kungengokukholwa; konke okungaveli ekukholweni kuyisono.

15

Abanamandla mabasize ababuthakathaka

151

15:1
Rom. 14:1
1 Kor. 9:19
Gal. 6:1
1 Thes. 5:14
Kepha thina esinamandla sifanele ukuthwala ubuthakathaka babangenamandla singazithokozisi thina. 2
15:2
1 Kor. 10:24
Fil. 2:4
Yilowo nalowo kithi makathokozise umakhelwane, kube kuhle, aze akheke, 3
15:3
AmaH. 66:9
ngokuba noKristu akazithokozisanga yena, kepha kunjengokuba kulotshiwe ukuthi: “Ukuthuka kwabakuthukayo kwehlela phezu kwami.”

4

15:4
Rom. 4:23
1 Kor. 10:11
2 Thim. 3:16
Ngokuba konke okwalotshwa ngaphambili kwalotshelwa ukufundiswa kwethu, ukuze ngokubekezela nangenduduzo yemibhalo sibe nethemba.

5

15:5
Rom. 12:16
1 Kor. 1:10
Fil. 2:2
Kepha uNkulunkulu wokubekezela nowenduduzo makaniphe nibe nokuqonda kunye phakathi kwenu ngokukaKristu Jesu, 6
15:6
IzE. 2:24
ukuze nganhliziyonye nidumise ngamlomo munye uNkulunkulu uYise weNkosi yethu uJesu Kristu.

Bonke mabaphathane ngomoya kaKristu

7

15:7
Rom. 14:1
Ngalokho yamukelanani, njengalokho noKristu wasamukela, ukuze kudunyiswe uNkulunkulu. 8
15:8
Math. 15:24
IzE. 3:25
Ngokuba ngithi uKristu waba yisikhonzi sabasokileyo ngenxa yeqiniso likaNkulunkulu, ukuze aqinise izithembiso ezaphiwa okhokho, 9
15:9
2 Sam. 22:50
AmaH. 18:49
Rom. 11:30
abezizwe bamdumise uNkulunkulu ngenxa yesihawu sakhe, njengalokho kulotshiwe ukuthi:

“Ngalokho ngiyakukudumisa phakathi kwabezizwe,

ngihubele igama lakho;”

10
15:10
Dut. 32:43
abuye athi:

“Jabulani nina bezizwe kanye nesizwe sakhe,”

11
15:11
AmaH. 117:1
nokuthi:

“Dumisani iNkosi nina nonke bezizwe,

niyibabaze, nina bantu bonke.”

12
15:12
Isaya 11:1,10
Futhi u-Isaya uthi:

“Kuyakuba khona impande kaJesayi,

yena oyakuvuka abuse abezizwe;

abezizwe bayakwethembela kuye.”

13UNkulunkulu wethemba makanigcwalise ngenjabulo yonke nangokuthula konke ekukholweni, ukuze nivame ethembeni ngamandla kaMoya oNgcwele.

UPawulu uchaza umsebenzi wakhe

14

15:14
1 Thes. 4:9
2 Pet. 1:12
1 Joh. 2:21
Kepha nami ngokwami nganelisiwe ngani bazalwane bami ukuthi nanigcwele ukuva, nigcwalisiwe ngokwazi konke, ninamandla futhi okuyalana. 15
15:15
Rom. 12:3
Kepha nginilobele kokunye ngesibindi njengonikhumbuzayo futhi ngenxa yomusa engiwuphiwe nguNkulunkulu 16
15:16
Rom. 1:5
11:13
2 Thim. 1:11
wokuba ngibe yisikhonzi sikaKristu Jesu kwabezizwe, ngikhonze ivangeli likaNkulunkulu njengompristi, ukuze abezizwe babe ngumnikelo owamukeleka kahle, ungcwelisiwe ngoMoya oNgcwele.

17

15:17
1 Kor. 1:31
Ngalokho nginokuzibonga kuKristu Jesu maqondana nokukaNkulunkulu, 18
15:18
Rom. 16:26
ngokuba angiyikuba nasibindi sokukhuluma lutho ngaphandle kwezinto uKristu azisebenza ngami, kube ngukulalela kwabezizwe, ngezwi nangesenzo, 19
15:19
Mark. 16:17
2 Kor. 12:12
ngamandla ezibonakaliso nezimangaliso, ngamandla kaMoya oNgcwele, njengokuba ngasuka eJerusalema, ngazungeza ngaze ngafika e-Iliriku, ngishumayela ivangeli likaKristu ngokupheleleyo. 20
15:20
2 Kor. 10:15
Kanjalo ngangihlose ukushumayela ivangeli kungabi lapho uKristu waziwa khona, ukuze ngingakhi phezu kwesisekelo somunye, 21
15:21
Isaya 52:15
kodwa njengalokho kulotshiwe ukuthi:

“Abangabikelwanga ngaye bayakubona,

nabangezwanga bayakuqonda.”

UPawulu ukhuluma ngokuya eRoma

22

15:22
Rom. 1:13
Ngenxa yalokho ngathiyeka kaningi ukuza kini; 23
15:23
Rom. 1:10
1 Thes. 3:10
kepha manje, lokhu ngingasenandawo kulawa mazwe, futhi sekuyiminyaka eminingi ngilangazelela ukuza kini, 24
15:24
1 Kor. 16:6
ngiyakuza nxa ngiya eSpaniya; ngokuba ngiyethemba ukuthi ekudluleni kwami ngizakunibona, ngikhashwe yinina, nxa ngiya khona, uma sengike nganeliswa yinina; 25
15:25
IzE. 19:21
20:22
24:17
kepha manje ngisaya eJerusalema ngiyokhonza abangcwele. 26
15:26
1 Kor. 16:1
2 Kor. 8:1
9:1
Gal. 2:10
Ngokuba kwaba kuhle kwabaseMakedoniya nabase-Akhaya ukwenzela abampofu kwabangcwele baseJerusalema umnikelo othile. 27
15:27
1 Kor. 9:11
Gal. 6:6
Kwaba kuhle, ngokuba nembala banecala kubo; ngokuba uma abezizwe behlanganyela nabo ezintweni zabo zokomoya, banecala futhi lokubakhonza ngezokwenyama. 28Ngakho nxa sengikufezile lokho, ngabeka leso sithelo esandleni sabo, ngizakuhamba, ngidlule ngakini, ngiye eSpaniya; 29
15:29
Rom. 1:11
kepha ngiyazi ukuthi nxa ngifika kini, ngizakuza nokugcwala kwesibusiso sikaKristu.

30

15:30
2 Kor. 1:11
Ef. 6:19
Kol. 1:8
4:3
Ngiyanincenga, bazalwane, ngenxa yeNkosi yethu uJesu Kristu nangenxa yothando lukaMoya ukuba nilwe kanye nami ekungikhulekeleni kuNkulunkulu, 31
15:31
2 Thes. 3:1
ukuze ngihlanguliswe kwabangakholwayo baseJudiya nokuba lokho engikhonza ngakho eJerusalema kwamukeleke kahle kwabangcwele, 32ukuba ngize kini ngokuthokoza, ngentando kaNkulunkulu, ngiphumule kanye nani. 33
15:33
2 Kor. 13:11
Fil. 4:9
1 Thes. 5:23
2 Thes. 3:16
UNkulunkulu wokuthula makabe nani nonke. Amen.