IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
14

Indlela yokuphatha ababuthakathaka ekukholweni

141

14:1
IzE. 20:35
Rom. 15:1
1 Kor. 8:9
9:22
Kepha obuthakathaka ekukholweni mamukeleni, kungabi ngokwahlulela ngezizindlo. 2
14:2
Gen. 1:29
9:3
Omunye ukholwa ukuthi angadla konke, kepha obuthakathaka udla imifino. 3
14:3
Kol. 2:16
Odlayo angamdeleli ongadliyo, ongadliyo angamahluleli odlayo, ngokuba uNkulunkulu umamukele. 4
14:4
Math. 7:1
Jak. 4:12
Ungubani wena owahlulela inceku yomunye na? Kusenkosini yayo ukuma noma ukuwa kwayo; kepha iyakumiswa, ngokuba iNkosi inamandla okuyimisa.

5

14:5
Gal. 4:10
Omunye wazisa olunye usuku kunolunye, omunye wazisa izinsuku zonke; yilowo nalowo akaqiniseke enhliziyweni yakhe. 6
14:6
Dut. 8:10
1 Kor. 10:31
1 Thim. 4:4
Ohlonipha usuku uluhloniphela iNkosi; nodlayo udlela iNkosi, ngokuba ubonga uNkulunkulu; nongadliyo, akadli ngenxa yeNkosi, ubonga uNkulunkulu. 7
14:7
1 Thes. 5:10
1 Pet. 4:2
Ngokuba akakho phakathi kwethu oziphilela yena, akakho nozifela yena; 8
14:8
Gal. 2:19
ngokuba uma siphila, siphilela iNkosi; uma sifa, sifela iNkosi. Ngakho-ke noma siphila noma sifa, singabeNkosi.

9

14:9
IzE. 10:42
2 Kor. 5:15
Ngokuba ngenxa yalokho uKristu wafa, wabuye waphila ukuba abe yiNkosi yabafileyo neyabaphilayo. 10
14:10
IzE. 17:31
2 Kor. 5:10
Kepha wena umahlulelelani umzalwane wakho na? Futhi umdelelelani umzalwane wakho na? Ngokuba sonke siyakumiswa phambi kwesihlalo sokwahlulela sikaNkulunkulu. 11
14:11
Isaya 45:23
Fil. 2:10
Ngokuba kulotshiwe ukuthi:

“ ‘Kuphila kwami,’ isho iNkosi,

‘kimina ayakuguqa amadolo onke,

nezilimi zonke ziyakudumisa uNkulunkulu.’ ”

12
14:12
Math. 12:36
Rom. 2:6
1 Pet. 4:5
Ngalokho-ke yilowo nalowo phakathi kwethu uyakuziphendulela kuNkulunkulu.

13

14:13
Math. 18:7
1 Kor. 10:32
2 Kor. 6:3
Ngakho masingabe sisahlulelana; kepha okungcono yahlulelani lokho kokuthi makungabekelwa umzalwane into yokumqhuzula nokuba isikhubekiso. 14
14:14
Math. 15:11
IzE. 10:14
1 Kor. 8:7
1 Thim. 4:4
Thith. 1:15
Ngiyazi, nganelisiwe eNkosini uJesu, ukuthi akukho lutho oluyichilo ngokwalo; kepha kuye othi lubi, kuyena lubi. 15
14:15
1 Kor. 8:10
Ngokuba uma umzalwane wakho edabukiswa ngenxa yokudla, awusahambi ngothando. Ungambhubhisi ngokudla kwakho lowo amfelayo uKristu. 16
14:16
Thith. 2:5
Ngalokho okuhle kwenu makungahlanjalazwa. 17
14:17
Luk. 17:20
Rom. 5:1
1 Kor. 8:8
Ngokuba umbuso kaNkulunkulu awusikho ukudla nokuphuza kepha ungukulunga, nokuthula, nokuthokoza eMoyeni oNgcwele, 18ngokuba okhonza uKristu kulokhu uthandekile kuNkulunkulu, ukholekile kubantu.

19

14:19
Rom. 12:18
15:2
Ngalokho-ke asijonge okokuthula nokokwakhana. 20Ungawuchithi umsebenzi kaNkulunkulu ngenxa yokudla. Konke kuhlanzekile, kepha kubi kulowo muntu okudla ekhubeka. 21
14:21
1 Kor. 8:13
Kuhle ukungayidli inyama nokungaliphuzi iwayini noma okunye umzalwane wakho aqhuzuka ngakho.

22Ukukholwa onakho, yiba nakho ngokwakho phambi kukaNkulunkulu. Ubusisiwe ongazahluleli ngalokho akukhethayo; 23kepha ongabazayo, nxa edla, ulahliwe, ngokuba kungengokukholwa; konke okungaveli ekukholweni kuyisono.