IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
12

Ukuhamba okungcwele

121

12:1
Rom. 6:13
1 Pet. 2:5
Ngakho ngiyanincenga, bazalwane, ngobubele bukaNkulunkulu ukuba ninikele imizimba yenu ibe ngumnikelo ophilileyo, ongcwele, othandeka kuNkulunkulu, kube ngukukhonza kwenu kokuqonda; 2
12:2
Gal. 1:4
Ef. 4:23
5:10,17
Kol. 1:9
1 Pet. 1:14
1 Joh. 2:15
ningalingisi leli zwe, kodwa niguqulwe isimo ngokwenziwa ibe ntsha ingqondo yenu, ukuze nibe nokuhlolisisa okuyintando kaNkulunkulu, okuhle, nokuthandekayo, nokupheleleyo.

Ukuthobeka

3

12:3
Rom. 1:5
1 Kor. 2:11
Ngokuba ngomusa engiwuphiweyo ngisho kulowo nalowo phakathi kwenu ukuthi angacabangi athi mkhulu kunalokho afanele ukukucabanga, kodwa acabange kube ngokuqonda, njengalokho uNkulunkulu abele lowo nalowo isilinganiso sokukholwa. 4
12:4
1 Kor. 12:12,27
Ef. 1:22
4:16
Ngokuba njengalokhu sinezitho eziningi emzimbeni munye, kepha izitho zonke azinamsebenzi munye, 5
12:5
Ef. 4:25
Kol. 1:24
kanjalo thina esibaningi simzimba munye kuKristu, kepha ngabanye siyizitho, omunye esomunye. 6
12:6
1 Kor. 12:4
1 Pet. 4:10
Sinezipho zomusa ezahlukileyo ngokomusa esiwuphiweyo; uma singesokuprofetha, asiprofethe ngesilinganiso sokukholwa; 7
12:7
1 Kor. 12:28
Ef. 4:11
uma singesokukhonza, kube senkonzweni; ofundisayo, kube sekufundiseni, 8
12:8
Dut. 15:7
Math. 6:1
IzE. 6:1
20:28
2 Kor. 9:7
oyalayo, ekuyaleni; owabayo, enze ngobuqotho; oholayo, ngenkuthalo; ohawukelayo, ngentokozo.

Uthando nokuphathana kahle

9

12:9
AmaH. 34:14
37:27
97:10
Am. 5:15
1 Thim. 1:5
1 Pet. 1:22
Uthando malungabi nakuzenzisa; nenyanye okubi, nibambelele kokuhle; 10
12:10
Fil. 2:3
1 Thes. 4:9
Heb. 13:1
1 Pet. 2:17
5:5
2 Pet. 1:7
thandanani ngenhliziyo ngothando lobuzalwane; ekwazisaneni nandulelane; 11
12:11
IsAmb. 3:15
ekukhuthaleni ningenqeni, nivuthe emoyeni, nikhonze iNkosi; 12
12:12
Luk. 18:1
Rom. 15:13
Ef. 6:18
Kol. 4:2
1 Thes. 5:16
Heb. 10:36
12:1
Jak. 5:7
ethembeni nithokoze; osizini nibekezele; ekukhulekeni niqinisele njalo; 13
12:13
1 Kor. 16:1
Heb. 13:2
1 Pet. 4:9
hlanganyelani nabangcwele ekusweleni kwabo, nikhuthalele ukungenisa izihambi.

14

12:14
Math. 5:44
Luk. 6:28
IzE. 7:60
1 Kor. 4:12
1 Pet. 3:7
Babusiseni abanizingelayo; busisani, ningaqalekisi. 15
12:15
AmaH. 35:13
Luk. 1:58
Thokozani nabathokozayo, nikhale nabakhalayo. 16
12:16
AmaH. 131:1
IzA. 3:7
Isaya 5:21
Rom. 15:5
1 Kor. 1:10
Fil. 2:2
Manibe nhliziyonye; ningazindli okuphakemeyo, kodwa yaneliswani ngokuphansi. Ningazishayi abahlakaniphileyo.

17

12:17
IzA. 20:22
Math. 5:38
2 Kor. 8:21
1 Thes. 5:15
Ningaphindiseli muntu okubi ngokubi; nakani okuhle phambi kwabantu bonke; 18
12:18
Mark. 9:50
Heb. 12:14
uma kungenzeka, ngokwenu hlalisanani ngokuthula nabantu bonke; 19
12:19
Lev. 19:18
Dut. 32:35
2 Thes. 1:6
Heb. 10:30
ningaziphindiseli nina bathandwa, kodwa dedelani ulaka, ngokuba kulotshiwe ukuthi: “Ngokwami ukuphindisela, ngiyakubuyisela mina,” isho iNkosi. 20
12:20
Eks. 23:4
IzA. 25:21
Math. 5:44
Kepha:

“Uma isitha sakho silambile, siphe sidle;

uma somile, siphuzise,

ngokuba ngokwenza lokho

uyakube ufumbela amalahle avuthayo ekhanda laso.”

21
12:21
1 Sam. 24:18
Unganqotshwa ngokubi, kodwa nqoba okubi ngokuhle.