IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
10

AbaJuda bafuna ukulunga ngemisebenzi yomthetho kungengokukholwa, noma ivangeli lishunyayelwe kubo

101

10:1
Rom. 9:1
Bazalwane, ukulangazela kwenhliziyo yami nokunxusa kwami kuNkulunkulu ngabo kungukuba basindiswe. 2
10:2
IzE. 22:3
Ngokuba ngiyabafakazela ukuthi bashisekela uNkulunkulu kodwa kungengokuqonda; 3
10:3
Rom. 3:21
9:31
ngokuba bengakwazi ukulunga kukaNkulunkulu, befuna ukumisa okwabo, abakuthobelanga ukulunga kukaNkulunkulu. 4
10:4
Math. 5:17
IzE. 13:38
Gal. 3:24
Heb. 8:13
Ngokuba isiphetho somthetho nguKristu, kube ngukulunga kubo bonke abakholwayo. 5
10:5
Lev. 18:5
Hez. 20:11
Luk. 10:28
Gal. 3:12
Ngokuba uMose uloba ukuthi umuntu owenza ukulunga okuvela emthethweni uyakuphila ngakho. 6
10:6
Dut. 30:11
Kepha ukulunga okuvela ngokukholwa kusho kuthi: “Ungasho enhliziyweni yakho ukuthi: ‘Ngubani ozakwenyukela ezulwini na?’ okungukuthi ukwehlisa uKristu, 7nokuba: ‘Ngubani ozakwehlela kwalasha na?’ ” okungukuthi ukukhuphula uKristu kwabafileyo. 8Kepha kuthini na? Izwi liseduze nawe, emlonyeni wakho nasenhliziyweni yakho, okungukuthi izwi lokukholwa esilishumayelayo. 9
10:9
Math. 10:32
Ngokuba uma uvuma ngomlomo wakho ukuthi uJesu uyiNkosi, ukholwa enhliziyweni yakho ukuthi uNkulunkulu wamvusa kwabafileyo, uyakusindiswa; 10ngokuba umuntu ukholwa ngenhliziyo kube ngukulunga, ngomlomo uyavuma kube ngukusindiswa. 11
10:11
AmaH. 25:3
Isaya 28:16
Ngokuba umbhalo uthi: “Lowo okholwayo akayikujabhiswa.” 12
10:12
IzE. 10:34
15:9
Rom. 3:22,29
Ef. 2:4,7
1 Thim. 2:5
Ngokuba akukho mahluko phakathi komJuda nomGreki, lokhu yena uyiNkosi yabo bonke, ubacebele bonke abakhuleka kuye, 13
10:13
Joweli 2:32
ngokuba “bonke abayakukhuleka egameni leNkosi bayakusindiswa.”

14Kepha bayakukhuleka kanjani kuye abangakholwanga nguye na? Bayakukholwa kanjani abangezwanga ngaye na? Bayakuzwa kanjani, kungekho oshumayelayo na? 15

10:15
Isaya 52:7
Nah. 1:15
Bayakushumayela kanjani, uma bengathunywa na? Njengokulotshiweyo ukuthi:

“Yeka, zinhle izinyawo

zabashumayela izindaba ezinhle.”

16

10:16
Isaya 53:1
Joh. 12:38
Kodwa abalilalelanga bonke ivangeli. Ngokuba u-Isaya uthi: “Nkosi, ngubani owakholwa ngesikuzwileyo na?” 17Ngalokho-ke ukukholwa kuvela ngokuzwa, ukuzwa kuvela ngezwi likaKristu. 18
10:18
AmaH. 19:4
Isaya 49:6
2 Kor. 2:14
Kol. 1:6,23
Kepha ngithi: Abezwanga yini na? Yebo, impela:

“Izwi labo liphumele emhlabeni wonke,

nokusho kwabo kuye

nasemikhawulweni yelakhiweyo.”

19
10:19
Dut. 32:21
Kepha ngithi: U-Israyeli wayengaqondi na? Kuqala, uMose uthi:

“Mina ngiyakunivusela umhawu ngabangesiso isizwe,

nginithukuthelise ngesizwe esingenangqondo.”

20
10:20
Isaya 65:1
Kepha u-Isaya unesibindi sokuthi:

“Ngafunyanwa yilabo abangangifunanga,

ngabonakala kulabo abangangibuzanga.”

21Kodwa ngo-Israyeli uthi:

“Usuku lonke ngelulela izandla zami

kuso isizwe esingalaleliyo nesiphikayo.”

11

Insali ka-Israyeli yasindiswa

111

11:1
Dut. 4:31
Fil. 3:5
Ngalokho ngithi: UNkulunkulu usilahlile isizwe sakhe na? Qha nakanye, ngokuba nami ngingumIsrayeli, wenzalo ka-Abrahama, wesizwe sakwaBenjamini. 2
11:2
1 Sam. 12:22
AmaH. 94:14
Jer. 31:36
Rom. 8:29
1 Kor. 8:3
13:12
Gal. 4:9
UNkulunkulu akasilahlanga isizwe sakhe ayesazi ngaphambili. Kumbe anazi yini ukuthi umbhalo uthini ngo-Eliya ukuba umangalela u-Israyeli kuNkulunkulu ngokuthi: 3
11:3
1 AmaKh. 19:10
“Nkosi, bababulele abaprofethi bakho, badilizile ama-altare akho, mina ngisele ngedwa, sebefuna ukungibulala nami,” na? 4
11:4
1 AmaKh. 19:18
Kepha impendulo kaNkulunkulu ithini kuye na? Ithi: “Ngizishiyele amadoda ayizinkulungwane eziyisikhombisa angaguqanga ngamadolo kuBali.” 5
11:5
Rom. 9:27
Kanjalo kukhona nangalesi sikhathi samanje insali ngokokukhetha komusa; 6
11:6
Dut. 9:4
Rom. 4:4
Gal. 3:18
Ef. 2:8
kepha uma kuya ngomusa, akusayi ngemisebenzi; uma kungenjalo, umusa awuseyiwo umusa.

7

11:7
Rom. 9:31
Kunjani, pho? Lokho u-Israyeli akufunayo akakufumananga, kepha abakhethiweyo bakufumana, abanye benziwa baba lukhuni, 8
11:8
Dut. 29:4
Isaya 6:9
29:10
Luk. 8:10
njengalokho kulotshiwe ukuthi:

“UNkulunkulu wabanika umoya wobuthongo,

amehlo okungaboni,

nezindlebe zokungezwa,

kuze kube lusuku lwanamuhla.”

9
11:9
AmaH. 69:22
NoDavide uthi:

“Itafula labo malibe yisihibe nogibe,

nesikhubekiso nempindiselo kubo,

10kufiphazwe amehlo abo ukuba angaboni,

ugobe umhlane wabo njalo.”

Ngokungakholwa kuka-Israyeli insindiso yafika kwabezizwe

11

11:11
Dut. 32:21
Luk. 14:23
IzE. 13:46
Rom. 10:19
Ngakho ngithi: Bakhubeka ukuba bawe na? Qha nakanye; kepha ngesiphambeko sabo insindiso ifikile kwabezizwe ukubavusela umhawu. 12
11:12
Isaya 49:22
Mika 7:15
Kepha uma isiphambeko sabo siyingcebo yezwe, nokuncipha kwabo kuyingcebo yabezizwe, pho, kakhulu kangakanani ukuphelela kwabo.

13

11:13
IzE. 9:15
13:2
22:21
Rom. 15:16
Gal. 1:16
2:2,7
Ef. 3:8
1 Thim. 2:7
2 Thim. 1:1
Ngikhuluma kini nina bezizwe. Njengokuba mina ngingumphostoli wabezizwe, ngidumisa ukukhonza kwami 14ukuba mhlawumbe ngingabavusela umhawu abenyama yami, ngisindise abanye kubo. 15
11:15
2 Kor. 5:18
Ngokuba uma ukulahlwa kwabo kungukubuyiswa kwezwe, ukwamukelwa kwabo kungaba yini, uma kungesikho ukuphila kwabafileyo na? 16
11:16
Num. 15:17
Uma ulibo lungcwele, nenhlama injalo; uma impande ingcwele, namagatsha anjalo.

17

11:17
Jer. 11:16
Kepha uma kwaphulwa amanye amagatsha, wena-ke ongumnqumo wasendle wafakelwa phakathi kwawo, wahlanganyela nawo impande yamafutha yomnqumo, 18
11:18
Joh. 4:22
ungazigabisi phezu kwamagatsha; kepha uma uzigabisa, akusuwe othwele impande, kepha yimpande ethwele wena. 19Uzakuthi-ke wena: “Amagatsha aphulwa ukuba mina ngifakelwe.” 20
11:20
IzA. 28:14
Isaya 66:2
1 Kor. 10:12
Fil. 2:12
Kulungile; aphulwa ngokungakholwa, wena-ke umi ngokukholwa. Ungazikhukhumezi, kepha yesaba; 21ngokuba uma uNkulunkulu engayekanga amagatsha emvelo, nawe angeze akuyeka.

22

11:22
Joh. 15:2
Heb. 3:14
Bheka-ke ububele nobukhali bukaNkulunkulu; ubukhali kulabo abawayo kepha kuwe ububele bukaNkulunkulu, uma uhlala ebubeleni; uma kungenjalo, uzakunqunywa nawe. 23
11:23
2 Kor. 3:16
Nalabo uma bengahlali ekungakholweni, bayakufakelwa, ngokuba uNkulunkulu unamandla okubafakela futhi. 24Ngokuba uma wena wanqunywa emnqumweni ongowasendle ngemvelo, wafakelwa emnqumweni omuhle ngokuphambene nemvelo, ikakhulu labo abangabemvelo bayakufakelwa emnqumweni wakubo.

Ngokukholwa kwabezizwe abakwa-Israyeli bayakubuyiswa

25

11:25
Isaya 5:21
Luk. 21:24
Joh. 10:16
Ngokuba angithandi, bazalwane, ukuba ningayazi le mfihlakalo, funa nizishaye abahlakaniphileyo, ukuthi inxenye ka-Israyeli yehlelwe ngubulukhuni, kuze kungene abezizwe ngokupheleleyo; 26
11:26
AmaH. 14:7
Isaya 59:20
Math. 23:39
kanjalo u-Israyeli wonke uyakusindiswa, njengalokho kulotshiwe ukuthi:

“Kuyakuvela eSiyoni uMhlangulisi,

asuse ukungalungi kuJakobe.

27

11:27
Isaya 27:9
Jer. 31:31
Yilesi isivumelwano sami nabo,

lapho ngisusa izono zabo.”

28Ngokwevangeli bayizitha ngenxa yenu, kepha ngokukhethwa bangabathandiweyo ngenxa yawokhokho, 29

11:29
2 Thim. 2:13
ngokuba izipho zomusa nokubiza kukaNkulunkulu akaguquki kukho. 30
11:30
Gal. 4:8
Ngokuba njengalokho nina kade ningamlaleli uNkulunkulu, kepha manje nihawukelwe ngenxa yokungalaleli kwabo, 31kanjalo nalaba kalokhu abalalelanga, ukuze ngomusa enenzelwe wona nabo bahawukelwe manje. 32
11:32
Gal. 3:22
Ngokuba uNkulunkulu ubavalele bonke ekungalalelini ukuze abahawukele bonke. 33
11:33
Jobe 11:7
36:22
Isaya 45:15
Yeka ukujula kwengcebo, nokuhlakanipha, nokwazi kukaNkulunkulu! Yeka izahlulelo zakhe ezingaphenyekiyo, nezindlela zakhe ezingaqondakaliyo! 34
11:34
Isaya 40:13
Ngokuba

“ngubani owawazi umqondo weNkosi na?

Nokuba ngubani owaba ngumeluleki wayo na?”

35
11:35
Jobe 41:2
Noma

“ngubani owaqala ukuyipha

ukuba kubuyiselwe kuye na?”

36
11:36
1 Kor. 8:6
Kol. 1:16
Ngokuba konke kuvela kuye, kukhona ngaye, kuya kuye; makube kuye inkazimulo kuze kube phakade. Amen.
12

Ukuhamba okungcwele

121

12:1
Rom. 6:13
1 Pet. 2:5
Ngakho ngiyanincenga, bazalwane, ngobubele bukaNkulunkulu ukuba ninikele imizimba yenu ibe ngumnikelo ophilileyo, ongcwele, othandeka kuNkulunkulu, kube ngukukhonza kwenu kokuqonda; 2
12:2
Gal. 1:4
Ef. 4:23
5:10,17
Kol. 1:9
1 Pet. 1:14
1 Joh. 2:15
ningalingisi leli zwe, kodwa niguqulwe isimo ngokwenziwa ibe ntsha ingqondo yenu, ukuze nibe nokuhlolisisa okuyintando kaNkulunkulu, okuhle, nokuthandekayo, nokupheleleyo.

Ukuthobeka

3

12:3
Rom. 1:5
1 Kor. 2:11
Ngokuba ngomusa engiwuphiweyo ngisho kulowo nalowo phakathi kwenu ukuthi angacabangi athi mkhulu kunalokho afanele ukukucabanga, kodwa acabange kube ngokuqonda, njengalokho uNkulunkulu abele lowo nalowo isilinganiso sokukholwa. 4
12:4
1 Kor. 12:12,27
Ef. 1:22
4:16
Ngokuba njengalokhu sinezitho eziningi emzimbeni munye, kepha izitho zonke azinamsebenzi munye, 5
12:5
Ef. 4:25
Kol. 1:24
kanjalo thina esibaningi simzimba munye kuKristu, kepha ngabanye siyizitho, omunye esomunye. 6
12:6
1 Kor. 12:4
1 Pet. 4:10
Sinezipho zomusa ezahlukileyo ngokomusa esiwuphiweyo; uma singesokuprofetha, asiprofethe ngesilinganiso sokukholwa; 7
12:7
1 Kor. 12:28
Ef. 4:11
uma singesokukhonza, kube senkonzweni; ofundisayo, kube sekufundiseni, 8
12:8
Dut. 15:7
Math. 6:1
IzE. 6:1
20:28
2 Kor. 9:7
oyalayo, ekuyaleni; owabayo, enze ngobuqotho; oholayo, ngenkuthalo; ohawukelayo, ngentokozo.

Uthando nokuphathana kahle

9

12:9
AmaH. 34:14
37:27
97:10
Am. 5:15
1 Thim. 1:5
1 Pet. 1:22
Uthando malungabi nakuzenzisa; nenyanye okubi, nibambelele kokuhle; 10
12:10
Fil. 2:3
1 Thes. 4:9
Heb. 13:1
1 Pet. 2:17
5:5
2 Pet. 1:7
thandanani ngenhliziyo ngothando lobuzalwane; ekwazisaneni nandulelane; 11
12:11
IsAmb. 3:15
ekukhuthaleni ningenqeni, nivuthe emoyeni, nikhonze iNkosi; 12
12:12
Luk. 18:1
Rom. 15:13
Ef. 6:18
Kol. 4:2
1 Thes. 5:16
Heb. 10:36
12:1
Jak. 5:7
ethembeni nithokoze; osizini nibekezele; ekukhulekeni niqinisele njalo; 13
12:13
1 Kor. 16:1
Heb. 13:2
1 Pet. 4:9
hlanganyelani nabangcwele ekusweleni kwabo, nikhuthalele ukungenisa izihambi.

14

12:14
Math. 5:44
Luk. 6:28
IzE. 7:60
1 Kor. 4:12
1 Pet. 3:7
Babusiseni abanizingelayo; busisani, ningaqalekisi. 15
12:15
AmaH. 35:13
Luk. 1:58
Thokozani nabathokozayo, nikhale nabakhalayo. 16
12:16
AmaH. 131:1
IzA. 3:7
Isaya 5:21
Rom. 15:5
1 Kor. 1:10
Fil. 2:2
Manibe nhliziyonye; ningazindli okuphakemeyo, kodwa yaneliswani ngokuphansi. Ningazishayi abahlakaniphileyo.

17

12:17
IzA. 20:22
Math. 5:38
2 Kor. 8:21
1 Thes. 5:15
Ningaphindiseli muntu okubi ngokubi; nakani okuhle phambi kwabantu bonke; 18
12:18
Mark. 9:50
Heb. 12:14
uma kungenzeka, ngokwenu hlalisanani ngokuthula nabantu bonke; 19
12:19
Lev. 19:18
Dut. 32:35
2 Thes. 1:6
Heb. 10:30
ningaziphindiseli nina bathandwa, kodwa dedelani ulaka, ngokuba kulotshiwe ukuthi: “Ngokwami ukuphindisela, ngiyakubuyisela mina,” isho iNkosi. 20
12:20
Eks. 23:4
IzA. 25:21
Math. 5:44
Kepha:

“Uma isitha sakho silambile, siphe sidle;

uma somile, siphuzise,

ngokuba ngokwenza lokho

uyakube ufumbela amalahle avuthayo ekhanda laso.”

21
12:21
1 Sam. 24:18
Unganqotshwa ngokubi, kodwa nqoba okubi ngokuhle.