IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
11

Insali ka-Israyeli yasindiswa

111

11:1
Dut. 4:31
Fil. 3:5
Ngalokho ngithi: UNkulunkulu usilahlile isizwe sakhe na? Qha nakanye, ngokuba nami ngingumIsrayeli, wenzalo ka-Abrahama, wesizwe sakwaBenjamini. 2
11:2
1 Sam. 12:22
AmaH. 94:14
Jer. 31:36
Rom. 8:29
1 Kor. 8:3
13:12
Gal. 4:9
UNkulunkulu akasilahlanga isizwe sakhe ayesazi ngaphambili. Kumbe anazi yini ukuthi umbhalo uthini ngo-Eliya ukuba umangalela u-Israyeli kuNkulunkulu ngokuthi: 3
11:3
1 AmaKh. 19:10
“Nkosi, bababulele abaprofethi bakho, badilizile ama-altare akho, mina ngisele ngedwa, sebefuna ukungibulala nami,” na? 4
11:4
1 AmaKh. 19:18
Kepha impendulo kaNkulunkulu ithini kuye na? Ithi: “Ngizishiyele amadoda ayizinkulungwane eziyisikhombisa angaguqanga ngamadolo kuBali.” 5
11:5
Rom. 9:27
Kanjalo kukhona nangalesi sikhathi samanje insali ngokokukhetha komusa; 6
11:6
Dut. 9:4
Rom. 4:4
Gal. 3:18
Ef. 2:8
kepha uma kuya ngomusa, akusayi ngemisebenzi; uma kungenjalo, umusa awuseyiwo umusa.

7

11:7
Rom. 9:31
Kunjani, pho? Lokho u-Israyeli akufunayo akakufumananga, kepha abakhethiweyo bakufumana, abanye benziwa baba lukhuni, 8
11:8
Dut. 29:4
Isaya 6:9
29:10
Luk. 8:10
njengalokho kulotshiwe ukuthi:

“UNkulunkulu wabanika umoya wobuthongo,

amehlo okungaboni,

nezindlebe zokungezwa,

kuze kube lusuku lwanamuhla.”

9
11:9
AmaH. 69:22
NoDavide uthi:

“Itafula labo malibe yisihibe nogibe,

nesikhubekiso nempindiselo kubo,

10kufiphazwe amehlo abo ukuba angaboni,

ugobe umhlane wabo njalo.”

Ngokungakholwa kuka-Israyeli insindiso yafika kwabezizwe

11

11:11
Dut. 32:21
Luk. 14:23
IzE. 13:46
Rom. 10:19
Ngakho ngithi: Bakhubeka ukuba bawe na? Qha nakanye; kepha ngesiphambeko sabo insindiso ifikile kwabezizwe ukubavusela umhawu. 12
11:12
Isaya 49:22
Mika 7:15
Kepha uma isiphambeko sabo siyingcebo yezwe, nokuncipha kwabo kuyingcebo yabezizwe, pho, kakhulu kangakanani ukuphelela kwabo.

13

11:13
IzE. 9:15
13:2
22:21
Rom. 15:16
Gal. 1:16
2:2,7
Ef. 3:8
1 Thim. 2:7
2 Thim. 1:1
Ngikhuluma kini nina bezizwe. Njengokuba mina ngingumphostoli wabezizwe, ngidumisa ukukhonza kwami 14ukuba mhlawumbe ngingabavusela umhawu abenyama yami, ngisindise abanye kubo. 15
11:15
2 Kor. 5:18
Ngokuba uma ukulahlwa kwabo kungukubuyiswa kwezwe, ukwamukelwa kwabo kungaba yini, uma kungesikho ukuphila kwabafileyo na? 16
11:16
Num. 15:17
Uma ulibo lungcwele, nenhlama injalo; uma impande ingcwele, namagatsha anjalo.

17

11:17
Jer. 11:16
Kepha uma kwaphulwa amanye amagatsha, wena-ke ongumnqumo wasendle wafakelwa phakathi kwawo, wahlanganyela nawo impande yamafutha yomnqumo, 18
11:18
Joh. 4:22
ungazigabisi phezu kwamagatsha; kepha uma uzigabisa, akusuwe othwele impande, kepha yimpande ethwele wena. 19Uzakuthi-ke wena: “Amagatsha aphulwa ukuba mina ngifakelwe.” 20
11:20
IzA. 28:14
Isaya 66:2
1 Kor. 10:12
Fil. 2:12
Kulungile; aphulwa ngokungakholwa, wena-ke umi ngokukholwa. Ungazikhukhumezi, kepha yesaba; 21ngokuba uma uNkulunkulu engayekanga amagatsha emvelo, nawe angeze akuyeka.

22

11:22
Joh. 15:2
Heb. 3:14
Bheka-ke ububele nobukhali bukaNkulunkulu; ubukhali kulabo abawayo kepha kuwe ububele bukaNkulunkulu, uma uhlala ebubeleni; uma kungenjalo, uzakunqunywa nawe. 23
11:23
2 Kor. 3:16
Nalabo uma bengahlali ekungakholweni, bayakufakelwa, ngokuba uNkulunkulu unamandla okubafakela futhi. 24Ngokuba uma wena wanqunywa emnqumweni ongowasendle ngemvelo, wafakelwa emnqumweni omuhle ngokuphambene nemvelo, ikakhulu labo abangabemvelo bayakufakelwa emnqumweni wakubo.

Ngokukholwa kwabezizwe abakwa-Israyeli bayakubuyiswa

25

11:25
Isaya 5:21
Luk. 21:24
Joh. 10:16
Ngokuba angithandi, bazalwane, ukuba ningayazi le mfihlakalo, funa nizishaye abahlakaniphileyo, ukuthi inxenye ka-Israyeli yehlelwe ngubulukhuni, kuze kungene abezizwe ngokupheleleyo; 26
11:26
AmaH. 14:7
Isaya 59:20
Math. 23:39
kanjalo u-Israyeli wonke uyakusindiswa, njengalokho kulotshiwe ukuthi:

“Kuyakuvela eSiyoni uMhlangulisi,

asuse ukungalungi kuJakobe.

27

11:27
Isaya 27:9
Jer. 31:31
Yilesi isivumelwano sami nabo,

lapho ngisusa izono zabo.”

28Ngokwevangeli bayizitha ngenxa yenu, kepha ngokukhethwa bangabathandiweyo ngenxa yawokhokho, 29

11:29
2 Thim. 2:13
ngokuba izipho zomusa nokubiza kukaNkulunkulu akaguquki kukho. 30
11:30
Gal. 4:8
Ngokuba njengalokho nina kade ningamlaleli uNkulunkulu, kepha manje nihawukelwe ngenxa yokungalaleli kwabo, 31kanjalo nalaba kalokhu abalalelanga, ukuze ngomusa enenzelwe wona nabo bahawukelwe manje. 32
11:32
Gal. 3:22
Ngokuba uNkulunkulu ubavalele bonke ekungalalelini ukuze abahawukele bonke. 33
11:33
Jobe 11:7
36:22
Isaya 45:15
Yeka ukujula kwengcebo, nokuhlakanipha, nokwazi kukaNkulunkulu! Yeka izahlulelo zakhe ezingaphenyekiyo, nezindlela zakhe ezingaqondakaliyo! 34
11:34
Isaya 40:13
Ngokuba

“ngubani owawazi umqondo weNkosi na?

Nokuba ngubani owaba ngumeluleki wayo na?”

35
11:35
Jobe 41:2
Noma

“ngubani owaqala ukuyipha

ukuba kubuyiselwe kuye na?”

36
11:36
1 Kor. 8:6
Kol. 1:16
Ngokuba konke kuvela kuye, kukhona ngaye, kuya kuye; makube kuye inkazimulo kuze kube phakade. Amen.