IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
10

AbaJuda bafuna ukulunga ngemisebenzi yomthetho kungengokukholwa, noma ivangeli lishunyayelwe kubo

101

10:1
Rom. 9:1
Bazalwane, ukulangazela kwenhliziyo yami nokunxusa kwami kuNkulunkulu ngabo kungukuba basindiswe. 2
10:2
IzE. 22:3
Ngokuba ngiyabafakazela ukuthi bashisekela uNkulunkulu kodwa kungengokuqonda; 3
10:3
Rom. 3:21
9:31
ngokuba bengakwazi ukulunga kukaNkulunkulu, befuna ukumisa okwabo, abakuthobelanga ukulunga kukaNkulunkulu. 4
10:4
Math. 5:17
IzE. 13:38
Gal. 3:24
Heb. 8:13
Ngokuba isiphetho somthetho nguKristu, kube ngukulunga kubo bonke abakholwayo. 5
10:5
Lev. 18:5
Hez. 20:11
Luk. 10:28
Gal. 3:12
Ngokuba uMose uloba ukuthi umuntu owenza ukulunga okuvela emthethweni uyakuphila ngakho. 6
10:6
Dut. 30:11
Kepha ukulunga okuvela ngokukholwa kusho kuthi: “Ungasho enhliziyweni yakho ukuthi: ‘Ngubani ozakwenyukela ezulwini na?’ okungukuthi ukwehlisa uKristu, 7nokuba: ‘Ngubani ozakwehlela kwalasha na?’ ” okungukuthi ukukhuphula uKristu kwabafileyo. 8Kepha kuthini na? Izwi liseduze nawe, emlonyeni wakho nasenhliziyweni yakho, okungukuthi izwi lokukholwa esilishumayelayo. 9
10:9
Math. 10:32
Ngokuba uma uvuma ngomlomo wakho ukuthi uJesu uyiNkosi, ukholwa enhliziyweni yakho ukuthi uNkulunkulu wamvusa kwabafileyo, uyakusindiswa; 10ngokuba umuntu ukholwa ngenhliziyo kube ngukulunga, ngomlomo uyavuma kube ngukusindiswa. 11
10:11
AmaH. 25:3
Isaya 28:16
Ngokuba umbhalo uthi: “Lowo okholwayo akayikujabhiswa.” 12
10:12
IzE. 10:34
15:9
Rom. 3:22,29
Ef. 2:4,7
1 Thim. 2:5
Ngokuba akukho mahluko phakathi komJuda nomGreki, lokhu yena uyiNkosi yabo bonke, ubacebele bonke abakhuleka kuye, 13
10:13
Joweli 2:32
ngokuba “bonke abayakukhuleka egameni leNkosi bayakusindiswa.”

14Kepha bayakukhuleka kanjani kuye abangakholwanga nguye na? Bayakukholwa kanjani abangezwanga ngaye na? Bayakuzwa kanjani, kungekho oshumayelayo na? 15

10:15
Isaya 52:7
Nah. 1:15
Bayakushumayela kanjani, uma bengathunywa na? Njengokulotshiweyo ukuthi:

“Yeka, zinhle izinyawo

zabashumayela izindaba ezinhle.”

16

10:16
Isaya 53:1
Joh. 12:38
Kodwa abalilalelanga bonke ivangeli. Ngokuba u-Isaya uthi: “Nkosi, ngubani owakholwa ngesikuzwileyo na?” 17Ngalokho-ke ukukholwa kuvela ngokuzwa, ukuzwa kuvela ngezwi likaKristu. 18
10:18
AmaH. 19:4
Isaya 49:6
2 Kor. 2:14
Kol. 1:6,23
Kepha ngithi: Abezwanga yini na? Yebo, impela:

“Izwi labo liphumele emhlabeni wonke,

nokusho kwabo kuye

nasemikhawulweni yelakhiweyo.”

19
10:19
Dut. 32:21
Kepha ngithi: U-Israyeli wayengaqondi na? Kuqala, uMose uthi:

“Mina ngiyakunivusela umhawu ngabangesiso isizwe,

nginithukuthelise ngesizwe esingenangqondo.”

20
10:20
Isaya 65:1
Kepha u-Isaya unesibindi sokuthi:

“Ngafunyanwa yilabo abangangifunanga,

ngabonakala kulabo abangangibuzanga.”

21Kodwa ngo-Israyeli uthi:

“Usuku lonke ngelulela izandla zami

kuso isizwe esingalaleliyo nesiphikayo.”