IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
1

Isibingelelo

11

1:1
IzE. 9:15
1 Kor. 1:1
Gal. 1:15
UPawulu, inceku kaKristu Jesu, umphostoli obiziweyo nowahlukaniselwe ivangeli likaNkulunkulu, 2
1:2
Gen. 1:15
12:3
22:18
26:4
49:10
Dut. 18:16
AmaH. 132:11
Isaya 7:14
9:6
Jer. 23:5
Mika 5:2
alethembisa ngaphambili ngabaprofethi bakhe emibhalweni engcwele 3
1:3
2 Sam. 7:12
Math. 1:1,6
mayelana neNdodana yakhe eyavela enzalweni kaDavide ngokwenyama, 4
1:4
IzE. 13:32
Heb. 1:5
eyabonakaliswa ngamandla ukuthi iyiNdodana kaNkulunkulu ngokoMoya wobungcwele ngokuvuka kwabafileyo, uJesu Kristu iNkosi yethu 5
1:5
IzE. 9:15
Rom. 12:3
1 Kor. 15:10
Gal. 2:7
Ef. 3:8
1 Thim. 2:7
esamukela ngaye umusa nobuphostoli kube ngukulalela kokukholwa ezizweni zonke ngenxa yegama lakhe, 6
1:6
Rom. 9:24
enikuzo nani eningababiziweyo bakaJesu Kristu, 7
1:7
1 Kor. 1:2
2 Kor. 1:2
Gal. 1:3
kubo bonke abathandiweyo bakaNkulunkulu abaseRoma, ababiziweyo, abangcwele: Makube kini umusa nokuthula okuvela kuNkulunkulu uBaba wethu naseNkosini uJesu Kristu.

Isifiso sikaPawulu ukushumayela ivangeli eRoma

8

1:8
Rom. 16:19
1 Thes. 1:8
Kuqala-ke ngibonga uNkulunkulu wami ngoJesu Kristu ngani nonke, ngokuba ukukholwa kwenu kunconywa ezweni lonke. 9
1:9
Ef. 1:15
Ngokuba uNkulunkulu, engimkhonza emoyeni wami ngevangeli leNdodana yakhe, ungufakazi wami wokuthi ngokungaphezi ngiyanikhumbula 10
1:10
IzE. 19:21
Rom. 15:23
1 Thes. 3:10
njalo emikhulekweni yami, nginxusa ukuba, uma kungenzeka ngentando kaNkulunkulu, ngiphumelele ukufika kini.

11

1:11
IzE. 28:31
Ngokuba ngilangazelela ukunibona ukuze nginabele isipho esithile somusa sokomoya ukuba niqiniswe, 12
1:12
Rom. 15:32
2 Pet. 1:1
okungukuthi siduduzane kanye nani phakathi kwenu ngokukholwa kwethu okwenu nokwami. 13
1:13
1 Thes. 2:18
Angithandi, bazalwane, ukuba ningazi ukuthi ngazimisela kaningi ukuza kini, kepha ngathiyeka kuze kube manje ukuba nakini ngibe nezithelo njengakwezinye izizwe.

14

1:14
1 Kor. 9:16
Nginecala kumaGreki nakwabezizwe, kwabahlakaniphileyo nakwabangaqondiyo; 15
1:15
AmaH. 119:46
kanjalo mina ngokwami nginesifiso sokushumayela ivangeli nakinina baseRoma.

16

1:16
AmaH. 40:9
IzE. 13:46
1 Kor. 1:18
2 Thim. 1:8
Ngokuba anginamahloni ngevangeli; ngokuba lingamandla kaNkulunkulu, kube yinsindiso kulowo nalowo okholwayo, kumJuda kuqala, nakumGreki. 17
1:17
Hab. 2:4
Rom. 3:21
Gal. 3:11
Ngokuba ukulunga kukaNkulunkulu kwambulwa kulo, kuvela ekukholweni, kuyisa ekukholweni, njengokulotshiweyo ukuthi: “Olungileyo uzakuphila ngokukholwa.”

Intukuthelo kaNkulunkulu ngezono zabezizwe

18

1:18
Joh. 3:36
Ngokuba intukuthelo kaNkulunkulu yambulwa ivela ezulwini phezu kwakho konke ukungamesabi uNkulunkulu nokungalungi kwabantu abathiya iqiniso ngokungalungi, 19
1:19
IzE. 14:17
17:24
ngokuba lokho okwazekayo ngoNkulunkulu kusobala phakathi kwabo; ngokuba uNkulunkulu ukubonakalisile kubo. 20
1:20
Jobe 12:7
AmaH. 19:1
Heb. 11:3
Ngokuba okungabonwayo kwakhe, kuthi amandla akhe aphakade nobuNkulunkulu bakhe kubonakala kwasekudalweni kwezwe, ngokuba kuqondakala ngezenzo zakhe, ukuze bangabi nakuzilandulela, 21
1:21
Dut. 28:28
Ef. 4:17
ngokuba kuthe bemazi uNkulunkulu, kabamdumisanga, kabambonganga njengoNkulunkulu, kodwa balutheka ekuzindleni kwabo; inhliziyo yabo engaqondiyo yaba mnyama. 22
1:22
Jer. 10:14
1 Kor. 1:20
Bezisho ukuthi bahlakaniphile baba yiziwula, 23
1:23
Eks. 20:4
Dut. 4:15
1 AmaKh. 11:4
12:28
2 AmaKh. 17:29
AmaH. 106:19
Isaya 40:18
Jer. 2:11
IzE. 17:19
nenkazimulo kaNkulunkulu ongabhubhiyo bayiguqula ifane nomfanekiso womuntu obhubhayo, owezinyoni, nowezilwane ezinezinyawo ezine nezinwabuzelayo.

24

1:24
AmaH. 81:11
IzE. 14:16
2 Thes. 2:11
Ngalokho uNkulunkulu wabanikela ezinkanukweni zezinhliziyo zabo kukho ukungcola, bahlazisane imizimba yabo, 25baguqule iqiniso likaNkulunkulu, balenza amanga; bahlonipha, bakhonza okudaliweyo kunoMdali ongobongekayo kuze kube phakade. Amen.

26

1:26
Lev. 18:23
Ef. 5:11
Ngenxa yalokho uNkulunkulu wabanikela ekuhuhekeni okuyihlazo; ngokuba abesifazane babo baguqula ukwenza okwemvelo kwaba ngokuphambene nemvelo; 27
1:27
Lev. 18:22
20:13
ngokunjalo nabesilisa bayeka ukwenza kwemvelo kowesifazane, basha ngokukhanukelana, abesilisa benza okuyichilo kwabesilisa, bezitholela umvuzo ofanele ukuduka kwabo.

28Nanjengalokho bengakunakanga ukumazi uNkulunkulu, uNkulunkulu wabanikela engqondweni yokunganaki ukwenza okungafanele, 29

1:29
Gal. 5:19
begcwele konke ukungalungi, nokonakala, nesangabe, nobubi; begcwele umhawu, nokubulala, nokuphikisana, nenkohliso, nobuqili, nokuhleba; 30beyizinyevuzi, nabazonda uNkulunkulu, nezidlova, nabazidlayo, nabazigabisayo, nabaqambi bokubi, nabangalaleli abazali, 31nabangenangqondo, nabangathembekile, nabangenaluthando, nabangenasihawu, 32
1:32
AmaH. 50:18
abathi besazi isimiso sokulunga sikaNkulunkulu sokuthi abenza okunjalo bafanele ukufa, abenzi lokho kuphela, kodwa babuye bavumelana nabakwenzayo.