IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
5

Incwadi enamathelisiwe ngezimpawu eziyisikhombisa

51

5:1
Hez. 2:9
Ngase ngibona esandleni sokunene sakhe owayehlezi esihlalweni sobukhosi incwadi ilotshiwe ngaphakathi nangaphandle, inamathelisiwe ngezimpawu eziyisikhombisa. 2Ngase ngibona ingelosi enamandla imemeza ngezwi elikhulu, ithi: “Ngubani ofanele ukuvula le ncwadi nokuqaqa izimpawu zayo na?” 3Kwakungekho namunye ezulwini, nasemhlabeni, nangaphansi komhlaba owayenamandla okuyivula incwadi, abuke kuyo. 4Ngakhala kakhulu ngokuba kungafunyanwanga namunye ofanele ukuyivula leyo ncwadi, abuke kuyo. 5
5:5
Gen. 49:9
Isaya 11:1,10
Omunye wamalunga wayesethi kimi: “Ungakhali; bheka, inqobile iNgonyama yesizwe sakwaJuda, iMpande kaDavide, ukuba ivule incwadi nezimpawu zayo eziyisikhombisa.”

6

5:6
Zak. 3:9
Joh. 1:29,36
IsAmb. 4:5
Ngase ngibona ngaphakathi kwesihlalo sobukhosi nezidalwa ezine nangaphakathi kwamalunga kumi iWundlu kungathi lihlatshiwe, linezimpondo eziyisikhombisa namehlo ayisikhombisa angoMoya abayisikhombisa bakaNkulunkulu abathunyelwe emhlabeni wonke. 7Leza, layithabatha esandleni sokunene sakhe owayehlezi esihlalweni sobukhosi. 8
5:8
AmaH. 141:2
IsAmb. 8:3
Kuthe seliyithabathile incwadi, izidalwa ezine namalunga angamashumi amabili nane awa phansi phambi kweWundlu, kuyilelo nalelo linehabhu* nezitsha zegolide zigcwele impepho eyimikhuleko yabangcwele. 9
5:9
AmaH. 96:1
Isaya 42:10
1 Kor. 6:20
1 Pet. 1:18
IsAmb. 14:3
Ahlabelela igama elisha, athi:

“Ufanele wena ukuyithabatha incwadi

nokuvula izimpawu zayo,

ngokuba wahlatshwa,

wabathengela uNkulunkulu ngegazi lakho

abavela kuyo yonke imindeni, nezilimi, nabantu, nezizwe,

10

5:10
Eks. 19:5
Isaya 61:6
1 Pet. 2:5,9
IsAmb. 1:6
wabenza babe ngumbuso nabapristi kuNkulunkulu wethu,

babuse emhlabeni.”

11

5:11
Dan. 7:10
Heb. 12:22
Ngase ngibona, ngezwa izwi lezingelosi eziningi zihaqe isihlalo sobukhosi, nezidalwa, namalunga, nomumo wazo wawuyizigidi zezigidi nezinkulungwane zezinkulungwane, 12
5:12
IsAmb. 4:11
zithi ngezwi elikhulu:

“Lifanele iWundlu elahlatshwayo ukwamukela amandla nengcebo,

nokuhlakanipha, nokunqoba, nodumo,

nenkazimulo, nesibusiso.”

13

5:13
1 IziKr. 29:11
AmaH. 148:1
Fil. 2:10
Nakho konke okudaliweyo okusezulwini, nokusemhlabeni, naphansi komhlaba, naselwandle, nakho konke okukukho, ngakuzwa kuthi:

“Kuyena ohlezi esihlalweni sobukhosi nakulo iWundlu makube yisibusiso,

nodumo, nenkazimulo, namandla kuze kube phakade naphakade.”

14
5:14
IsAmb. 4:10
19:4
Nezidalwa ezine zathi: “Amen,” namalunga awa phansi, akhuleka.
6

IWundlu livula izimpawu eziyisithupha zokuqala

61

6:1
IsAmb. 4:7
Ngase ngibona lapho iWundlu livula olunye lwezimpawu eziyisikhombisa, ngezwa esinye sezidalwa ezine sisho njengezwi lokuduma, sithi: “Woza!” 2
6:2
Zak. 1:8
IsAmb. 19:11
Ngabona, bheka, nanto ihhashi elimhlophe, nohlezi phezu kwalo ephethe umnsalo wanikwa umqhele, waphuma engonqobayo nokuyakunqoba.

3Nalapho livula uphawu lwesibili, ngezwa isidalwa sesibili sithi: “Woza!” 4

6:4
Math. 24:6
Kwase kuphuma elinye ihhashi elibomvu, nohlezi phezu kwalo waphiwa ukususa ukuthula emhlabeni, ukuze babulalane, wanikwa nenkemba enkulu.

5

6:5
Hez. 4:16
Kuthe selivula uphawu lwesithathu, ngezwa isidalwa sesithathu sithi: “Woza!” Ngase ngibona, bheka, nanto ihhashi elimnyama nohlezi phezu kwalo ephethe isilinganiso ngesandla sakhe. 6Ngase ngizwa kungathi izwi phakathi kwezidalwa ezine lithi: “Imbenge kakolweni ngodenariyu* nezimbenge ezintathu zebhali* ngodenariyu, kepha amafutha newayini ungakoni.”

7Nalapho livula uphawu lwesine, ngezwa izwi lesidalwa sesine sithi: “Woza!” 8

6:8
Jer. 15:2
Hez. 5:12
14:21
Ngase ngibona, bheka, nanto ihhashi elimpofu nohlezi phezu kwalo, igama lakhe lalingukuFa, neHayidese* lalandelana naye; base benikwa amandla phezu kokwesine komhlaba ukuba babulale ngenkemba, nangendlala, nangokufa, nangezilwane zomhlaba.

9

6:9
Joh. 14:21
IsAmb. 20:4
Nalapho selivula uphawu lwesihlanu, ngabona phansi kwe-altare imiphefumulo yababebulewe ngenxa yezwi likaNkulunkulu nangenxa yobufakazi ababe nabo. 10
6:10
Gen. 4:10
Dut. 32:43
AmaH. 79:10
Luk. 18:7
IsAmb. 8:3
Bamemeza ngezwi elikhulu, bathi: “Koze kube nini, Mbusi ongcwele noqinisileyo, ungahluleli, uphindisele igazi lethu kulaba abakhileyo emhlabeni na?” 11
6:11
IsAmb. 3:4
Base benikwa, kwaba yilowo nalowo ingubo ende emhlophe, kwashiwo kubo ukuba baphumule isikhashana, baze baphelele abayizinceku kanye nabo nabazalwane babo ababezakubulawa njengabo.

12

6:12
Isaya 50:3
Hez. 32:7
Joweli 3:15
Math. 24:29
Ngase ngibona lapho livula uphawu lwesithupha, kwaba khona ukuzamazama okukhulu komhlaba, nelanga laba mnyama njengendwangu yesaka loboya, nenyanga yonke yaba njengegazi, 13
6:13
Isaya 34:4
nezinkanyezi zezulu zawela emhlabeni njengomkhiwane uvuthulula umphobo wawo, nxa uzanyazanyiswa ngumoya omkhulu, 14
6:14
IsAmb. 16:20
nezulu lagoqwa njengomqulu wencwadi usongwa, nezintaba zonke neziqhingi zasuswa ezindaweni zazo.

15

6:15
Isaya 2:19
24:21
Namakhosi omhlaba nezikhulu, nezinduna, nabacebileyo, nabanamandla, nezigqila zonke, nabakhululekileyo bacasha emihumeni nasemaweni ezintaba; 16
6:16
Hos. 10:8
Luk. 23:30
base bethi ezintabeni nasemaweni: “Welani phezu kwethu, nisisithe ebusweni balowo ohlezi esihlalweni sobukhosi nasolakeni lweWundlu, 17
6:17
Isaya 13:9
Joweli 2:11
Mal. 3:2
4:5
Rom. 2:5
ngokuba usuku olukhulu lolaka lwabo selufikile; ngubani-ke onamandla okuma na?”

7

Izinceku phakathi kwezizwe zakwa-Israyeli ziyabekwa uphawu

71

7:1
Dan. 7:2
Zak. 6:5
Emva kwalokho ngabona izingelosi ezine zimi emagumbini omane omhlaba, zibamba imimoya emine yomhlaba, ukuze kungavunguzi moya emhlabeni, naselwandle, nakowodwa umuthi. 2Ngase ngibona enye ingelosi yenyuka empumalanga, inophawu lukaNkulunkulu ophilayo, yamemeza ngezwi elikhulu kuzo izingelosi ezine ezanikwa ukuba ziwone umhlaba nolwandle, 3
7:3
Hez. 9:4
IsAmb. 9:4
yathi: “Ningoni umhlaba, nolwandle, nemithi, size sizibeke uphawu izinceku zikaNkulunkulu wethu emabunzini azo.” 4
7:4
IsAmb. 14:1
Ngase ngizwa umumo wababekwa uphawu, izinkulungwane eziyikhulu namashumi amane nane, ababekwa uphawu ezizweni zonke zabantwana bakwa-Israyeli:

5Esizweni sakwaJuda babekwa uphawu abayizinkulungwane eziyishumi nambili,

esizweni sakwaRubeni abayizinkulungwane eziyishumi nambili,

esizweni sakwaGadi abayizinkulungwane eziyishumi nambili,

6esizweni sakwa-Asheri abayizinkulungwane eziyishumi nambili,

esizweni sakwaNafetali abayizinkulungwane eziyishumi nambili,

esizweni sakwaManase abayizinkulungwane eziyishumi nambili,

7esizweni sakwaSimeyoni abayizinkulungwane eziyishumi nambili,

esizweni sakwaLevi abayizinkulungwane eziyishumi nambili,

esizweni sakwa-Isakare abayizinkulungwane eziyishumi nambili,

8esizweni sakwaZabuloni abayizinkulungwane eziyishumi nambili,

esizweni sakwaJosefa abayizinkulungwane eziyishumi nambili,

esizweni sakwaBenjamini abayizinkulungwane eziyishumi nambili.

9

7:9
Joh. 12:13
IsAmb. 6:11
19:8
Emva kwalokho ngabona, bheka-ke, isixuku esikhulu ebesingenakubalwa muntu, sivela kuzo zonke izizwe, nemindeni, nabantu, nezilimi, simi phambi kwesihlalo sobukhosi naphambi kweWundlu, sembethe izingubo ezinde ezimhlophe, siphethe amahlamvu esundu ngezandla zaso, 10
7:10
AmaH. 3:8
Isaya 43:11
IsAmb. 12:10
samemeza ngezwi elikhulu, sithi:

“Insindiso ngekaNkulunkulu wethu

ohlezi esihlalweni sobukhosi neyeWundlu!”

11
7:11
IsAmb. 5:11
Nezingelosi zonke ezazimi zihaqe isihlalo sobukhosi namalunga nezidalwa ezine zawa phansi ngobuso phambi kwesihlalo sobukhosi, zakhuleka kuNkulunkulu, zathi:

12“Amen! Isibusiso, nenkazimulo,

nokuhlakanipha, nokubongwa, nodumo,

namandla, nokunqoba makube kuNkulunkulu wethu

kuze kube phakade naphakade.

Amen!”

13Elinye lamalunga lase liphendula, lithi kimi: “Laba abembethe izingubo ezimhlophe bangobani, bavelaphi, na?”

14

7:14
Dan. 12:1
Math. 24:21
Heb. 9:14
1 Joh. 1:7
IsAmb. 1:5
3:10
Ngase ngithi kulo: “Nkosi yami, nguwe owaziyo.”

Lase lithi kimi: “Laba yibo abaphuma osizini olukhulu, bahlanza izingubo zabo, bazenza zaba mhlophe egazini leWundlu. 15

7:15
Isaya 4:5
IsAmb. 21:3
Ngalokho-ke baphambi kwesihlalo sobukhosi sikaNkulunkulu bemkhonza imini nobusuku ethempelini lakhe, nohlezi esihlalweni sobukhosi uyakumisa itabernakele* phezu kwabo. 16
7:16
AmaH. 121:6
Isaya 49:10
Kabasayikulamba, kabasayikoma kabasoze bahlatshwa yilanga nakushisa kuni, 17
7:17
AmaH. 23:1
Isaya 25:8
Hez. 34:23
ngokuba iWundlu elingaphakathi nesihlalo sobukhosi liyakubelusa, libaholele emithonjeni yamanzi okuphila; noNkulunkulu uyakwesula izinyembezi zonke emehlweni abo.”