IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
6

IWundlu livula izimpawu eziyisithupha zokuqala

61

6:1
IsAmb. 4:7
Ngase ngibona lapho iWundlu livula olunye lwezimpawu eziyisikhombisa, ngezwa esinye sezidalwa ezine sisho njengezwi lokuduma, sithi: “Woza!” 2
6:2
Zak. 1:8
IsAmb. 19:11
Ngabona, bheka, nanto ihhashi elimhlophe, nohlezi phezu kwalo ephethe umnsalo wanikwa umqhele, waphuma engonqobayo nokuyakunqoba.

3Nalapho livula uphawu lwesibili, ngezwa isidalwa sesibili sithi: “Woza!” 4

6:4
Math. 24:6
Kwase kuphuma elinye ihhashi elibomvu, nohlezi phezu kwalo waphiwa ukususa ukuthula emhlabeni, ukuze babulalane, wanikwa nenkemba enkulu.

5

6:5
Hez. 4:16
Kuthe selivula uphawu lwesithathu, ngezwa isidalwa sesithathu sithi: “Woza!” Ngase ngibona, bheka, nanto ihhashi elimnyama nohlezi phezu kwalo ephethe isilinganiso ngesandla sakhe. 6Ngase ngizwa kungathi izwi phakathi kwezidalwa ezine lithi: “Imbenge kakolweni ngodenariyu* nezimbenge ezintathu zebhali* ngodenariyu, kepha amafutha newayini ungakoni.”

7Nalapho livula uphawu lwesine, ngezwa izwi lesidalwa sesine sithi: “Woza!” 8

6:8
Jer. 15:2
Hez. 5:12
14:21
Ngase ngibona, bheka, nanto ihhashi elimpofu nohlezi phezu kwalo, igama lakhe lalingukuFa, neHayidese* lalandelana naye; base benikwa amandla phezu kokwesine komhlaba ukuba babulale ngenkemba, nangendlala, nangokufa, nangezilwane zomhlaba.

9

6:9
Joh. 14:21
IsAmb. 20:4
Nalapho selivula uphawu lwesihlanu, ngabona phansi kwe-altare imiphefumulo yababebulewe ngenxa yezwi likaNkulunkulu nangenxa yobufakazi ababe nabo. 10
6:10
Gen. 4:10
Dut. 32:43
AmaH. 79:10
Luk. 18:7
IsAmb. 8:3
Bamemeza ngezwi elikhulu, bathi: “Koze kube nini, Mbusi ongcwele noqinisileyo, ungahluleli, uphindisele igazi lethu kulaba abakhileyo emhlabeni na?” 11
6:11
IsAmb. 3:4
Base benikwa, kwaba yilowo nalowo ingubo ende emhlophe, kwashiwo kubo ukuba baphumule isikhashana, baze baphelele abayizinceku kanye nabo nabazalwane babo ababezakubulawa njengabo.

12

6:12
Isaya 50:3
Hez. 32:7
Joweli 3:15
Math. 24:29
Ngase ngibona lapho livula uphawu lwesithupha, kwaba khona ukuzamazama okukhulu komhlaba, nelanga laba mnyama njengendwangu yesaka loboya, nenyanga yonke yaba njengegazi, 13
6:13
Isaya 34:4
nezinkanyezi zezulu zawela emhlabeni njengomkhiwane uvuthulula umphobo wawo, nxa uzanyazanyiswa ngumoya omkhulu, 14
6:14
IsAmb. 16:20
nezulu lagoqwa njengomqulu wencwadi usongwa, nezintaba zonke neziqhingi zasuswa ezindaweni zazo.

15

6:15
Isaya 2:19
24:21
Namakhosi omhlaba nezikhulu, nezinduna, nabacebileyo, nabanamandla, nezigqila zonke, nabakhululekileyo bacasha emihumeni nasemaweni ezintaba; 16
6:16
Hos. 10:8
Luk. 23:30
base bethi ezintabeni nasemaweni: “Welani phezu kwethu, nisisithe ebusweni balowo ohlezi esihlalweni sobukhosi nasolakeni lweWundlu, 17
6:17
Isaya 13:9
Joweli 2:11
Mal. 3:2
4:5
Rom. 2:5
ngokuba usuku olukhulu lolaka lwabo selufikile; ngubani-ke onamandla okuma na?”