IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
5

Incwadi enamathelisiwe ngezimpawu eziyisikhombisa

51

5:1
Hez. 2:9
Ngase ngibona esandleni sokunene sakhe owayehlezi esihlalweni sobukhosi incwadi ilotshiwe ngaphakathi nangaphandle, inamathelisiwe ngezimpawu eziyisikhombisa. 2Ngase ngibona ingelosi enamandla imemeza ngezwi elikhulu, ithi: “Ngubani ofanele ukuvula le ncwadi nokuqaqa izimpawu zayo na?” 3Kwakungekho namunye ezulwini, nasemhlabeni, nangaphansi komhlaba owayenamandla okuyivula incwadi, abuke kuyo. 4Ngakhala kakhulu ngokuba kungafunyanwanga namunye ofanele ukuyivula leyo ncwadi, abuke kuyo. 5
5:5
Gen. 49:9
Isaya 11:1,10
Omunye wamalunga wayesethi kimi: “Ungakhali; bheka, inqobile iNgonyama yesizwe sakwaJuda, iMpande kaDavide, ukuba ivule incwadi nezimpawu zayo eziyisikhombisa.”

6

5:6
Zak. 3:9
Joh. 1:29,36
IsAmb. 4:5
Ngase ngibona ngaphakathi kwesihlalo sobukhosi nezidalwa ezine nangaphakathi kwamalunga kumi iWundlu kungathi lihlatshiwe, linezimpondo eziyisikhombisa namehlo ayisikhombisa angoMoya abayisikhombisa bakaNkulunkulu abathunyelwe emhlabeni wonke. 7Leza, layithabatha esandleni sokunene sakhe owayehlezi esihlalweni sobukhosi. 8
5:8
AmaH. 141:2
IsAmb. 8:3
Kuthe seliyithabathile incwadi, izidalwa ezine namalunga angamashumi amabili nane awa phansi phambi kweWundlu, kuyilelo nalelo linehabhu* nezitsha zegolide zigcwele impepho eyimikhuleko yabangcwele. 9
5:9
AmaH. 96:1
Isaya 42:10
1 Kor. 6:20
1 Pet. 1:18
IsAmb. 14:3
Ahlabelela igama elisha, athi:

“Ufanele wena ukuyithabatha incwadi

nokuvula izimpawu zayo,

ngokuba wahlatshwa,

wabathengela uNkulunkulu ngegazi lakho

abavela kuyo yonke imindeni, nezilimi, nabantu, nezizwe,

10

5:10
Eks. 19:5
Isaya 61:6
1 Pet. 2:5,9
IsAmb. 1:6
wabenza babe ngumbuso nabapristi kuNkulunkulu wethu,

babuse emhlabeni.”

11

5:11
Dan. 7:10
Heb. 12:22
Ngase ngibona, ngezwa izwi lezingelosi eziningi zihaqe isihlalo sobukhosi, nezidalwa, namalunga, nomumo wazo wawuyizigidi zezigidi nezinkulungwane zezinkulungwane, 12
5:12
IsAmb. 4:11
zithi ngezwi elikhulu:

“Lifanele iWundlu elahlatshwayo ukwamukela amandla nengcebo,

nokuhlakanipha, nokunqoba, nodumo,

nenkazimulo, nesibusiso.”

13

5:13
1 IziKr. 29:11
AmaH. 148:1
Fil. 2:10
Nakho konke okudaliweyo okusezulwini, nokusemhlabeni, naphansi komhlaba, naselwandle, nakho konke okukukho, ngakuzwa kuthi:

“Kuyena ohlezi esihlalweni sobukhosi nakulo iWundlu makube yisibusiso,

nodumo, nenkazimulo, namandla kuze kube phakade naphakade.”

14
5:14
IsAmb. 4:10
19:4
Nezidalwa ezine zathi: “Amen,” namalunga awa phansi, akhuleka.