IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
4

UJohane ubona ngombono isihlalo sobukhosi sikaNkulunkulu ezulwini

41

4:1
IsAmb. 1:10,19
Emva kwalokho ngabona, bheka-ke, umnyango uvulekile ezulwini, nezwi lokuqala engalizwayo linjengelecilongo likhuluma nami, lithi: “Yenyukela lapha, ngikutshengise okumelwe ukuba kube khona emva kwalokhu.” 2
4:2
Hez. 1:26
Masinyane ngaba kuMoya. Bheka, isihlalo sobukhosi sasimi ezulwini nohlezi phezu kwesihlalo sobukhosi; 3nohleziyo wayefana netshe lejaspi* nesardiyu* ukubukeka kwakhe, nothingo lwenkosikazi luhaqe isihlalo sobukhosi lufana nesimaragidu* ukubukeka kwalo. 4
4:4
Isaya 24:23
Nesihlalo sobukhosi sasihaqiwe yizihlalo zobukhosi ezingamashumi amabili nane, naphezu kwezihlalo zobukhosi kwakuhlezi amalunga angamashumi amabili nane, embethe izingubo ezimhlophe, enemiqhele yegolide emakhanda awo. 5
4:5
IsAmb. 1:4
3:1
Nasesihlalweni sobukhosi kwaphuma imibani, namazwi, nokuduma; nezibani zomlilo eziyisikhombisa zavutha phambi kwesihlalo sobukhosi, ezingoMoya abayisikhombisa bakaNkulunkulu; 6
4:6
Hez. 1:5
IsAmb. 15:2
nangaphambi kwesihlalo sobukhosi kukhona okunjengolwandle lwengilazi lufana nekristalu,* nangaphakathi kwesihlalo sobukhosi nasekuzungezeni isihlalo sobukhosi kukhona izidalwa ezine zigcwele amehlo ngaphambili nangasemuva. 7Isidalwa sokuqala sasifana nengonyama, nesidalwa sesibili sasifana nethole, nesidalwa sesithathu sasinobuso obunjengobomuntu, nesidalwa sesine sasifana nokhozi olundizayo. 8
4:8
Isaya 6:2
IsAmb. 1:4
Nezidalwa ezine, yileso naleso kuzo, zinamaphiko ayisithupha; emaceleni onke nangaphakathi zigcwele amehlo; kazikhawuli imini nobusuku ukuthi:

“Ingcwele, ingcwele, ingcwele,

iNkosi uNkulunkulu uMninimandla onke,

owayekhona nokhona nozayo.”

9Kuthi lapho izidalwa zimnika inkazimulo nodumo nokubonga ohlezi esihlalweni sobukhosi, yena ophilayo kuze kube phakade naphakade, 10amalunga angamashumi amabili nane awa phansi phambi kwakhe ohlezi esihlalweni sobukhosi, akhuleka kuye ophilayo kuze kube phakade naphakade, aphonsa imiqhele yawo phambi kwesihlalo sobukhosi, ethi:

11

4:11
IsAmb. 14:7
“Ufanele wena Nkosi yethu noNkulunkulu wethu

ukwamukela inkazimulo nodumo namandla,

ngokuba nguwena owadala izinto zonke,

nangenxa yentando yakho zaba khona, zadalwa.”