IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
3

Lokhu uJohane azakukulobela ingelosi yebandla laseSardesi, naseFiladelfiya, naseLawodikeya

31

3:1
Ef. 2:1
IsAmb. 1:4,16
“Nakuyo ingelosi yebandla laseSardesi loba ukuthi:

“Nakhu akushoyo onawoMoya abayisikhombisa bakaNkulunkulu nezinkanyezi eziyisikhombisa, uthi: Ngiyayazi imisebenzi yakho ukuba unegama lokuthi uyaphila, kanti ufile. 2

3:2
1 Kor. 15:34
Vuka ulinde, uqinise okuseleyo obekuzakufa, ngokuba angifumananga imisebenzi yakho iphelelisiwe phambi kukaNkulunkulu wami; 3
3:3
Math. 24:42
Luk. 12:39
1 Thes. 5:2
2 Pet. 3:10
IsAmb. 16:15
ngakho-ke khumbula ukuthi wamukele wezwa kanjani, kugcine, uphenduke. Ngokuba uma ungalindi, ngiyakuza kuwe njengesela, kawusoze walazi ihora engiyakuza ngalo kuwe.

4

3:4
IsAmb. 4:4
“Kepha-ke unamagama ayingcosana eSardesi alabo abangangcolisanga izingubo zabo; bayakuhamba nami bembethe okumhlophe, ngokuba bafanele. 5
3:5
Eks. 32:32
AmaH. 69:28
Math. 10:32
Luk. 12:8
Fil. 4:3
IsAmb. 13:8
20:12
Onqobayo uyakwembathiswa kanjalo izingubo ezimhlophe, negama lakhe angisoze ngalesula encwadini yokuphila, negama lakhe ngiyakulivuma phambi kukaBaba naphambi kwezingelosi zakhe. 6
3:6
IsAmb. 2:7
Onendlebe makezwe lokho akushoyo uMoya emabandleni.

7

3:7
Jobe 12:14
Isaya 22:22
IsAmb. 1:18
“Nakuyo ingelosi yebandla laseFiladelfiya loba ukuthi:

“Nakhu akushoyo ongcwele, oqinisileyo, onesihluthulelo sikaDavide, ovula kungavali muntu, novalayo kungavuli muntu, uthi: 8

3:8
1 Kor. 16:9
Ngiyayazi imisebenzi yakho; bheka, ngimisile phambi kwakho umnyango ovuliweyo, ongenakuvalwa muntu, ngokuba unamandla amancane, kanti waligcina izwi lami, kawuliphikanga igama lami. 9
3:9
IsAmb. 2:9
Bheka, ngiyakubakhipha esinagogeni* likaSathane abazishaya abaJuda bengesibo, kepha beqamba amanga; bheka, ngiyakubenza ukuba beze bakhuleke phambi kwezinyawo zakho, bazi ukuthi ngikuthandile. 10
3:10
Luk. 21:19
Ngokuba ulilondile izwi lokubekezela kwami, nami-ke ngiyakukulonda ngehora lokulingwa eliyakufika ezweni lonke lokulinga bonke abakhileyo emhlabeni.

11

3:11
IsAmb. 2:10
22:7,12
“Ngiyeza masinyane; bambisisa lokho onakho, ukuze kungabikho muntu okwamuka umqhele wakho. 12
3:12
Gal. 4:26
Heb. 12:22
IsAmb. 2:17
Onqobayo ngiyakumenza abe yinsika ethempelini likaNkulunkulu wami, futhi akasoze aphuma khona; ngiyakuloba negama likaNkulunkulu wami phezu akhe, negama lomuzi kaNkulunkulu wami, iJerusalema elisha elehla ezulwini kuNkulunkulu wami, negama lami elisha. 13Onendlebe makezwe lokho akushoyo uMoya emabandleni.

14

3:14
2 Kor. 1:20
Kol. 1:15
IsAmb. 1:5
“Nakuyo ingelosi yebandla laseLawodikeya loba ukuthi:

“Nakhu akushoyo u-Amen, ufakazi othembekayo noqinisileyo, ukuqala kokudaliweyo kukaNkulunkulu, uthi: 15

3:15
Rom. 12:11
Ngiyayazi imisebenzi yakho ukuthi kawubandi, kawushisi. Sengathi ngabe uyabanda noma ushise. 16
3:16
Math. 12:30
Ngakho-ke njengalokhu usivivi, ungashisi ungabandi, ngiyakukuhlanza uphume emlonyeni wami. 17
3:17
Luk. 18:9
1 Kor. 4:8
Ngokuba uthi: ‘Ngicebile, kangiswele lutho,’ kanti kawazi ukuthi ungolusizi, nowokuhawukelwa, nompofu, nophuphuthekayo, nohamba ze; 18
3:18
IsAmb. 7:13
ngiyakululeka ukuba uthenge kimi igolide elihlanzwe ngomlilo ukuze ucebe, nezingubo ezimhlophe ukuze wembathe, kungabonakali ihlazo lobuze bakho nomuthi wamehlo wokugcoba amehlo akho ukuba ubone.

19

3:19
Jobe 5:17
IzA. 3:11
1 Kor. 11:32
Heb. 12:5
Jak. 1:12
IsAmb. 2:16
“Bonke engibathandayo ngiyabasola, ngibalaye; ngakho-ke shisekela uphenduke. 20
3:20
Joh. 14:21,23
Bheka, ngimi ngasemnyango ngingqongqotha; uma umuntu ezwa izwi lami, avule umnyango, ngiyakungena kuye, ngidle naye, naye adle nami.

21

3:21
Math. 19:28
Luk. 22:28
Joh. 17:24
1 Kor. 6:2
2 Thim. 2:12
“Onqobayo ngiyakumnika ukuba ahlale nami esihlalweni sami sobukhosi, njengalokho nami nganqoba, ngahlala noBaba esihlalweni sakhe sobukhosi.

22“Onendlebe makezwe lokho akushoyo uMoya emabandleni.”

4

UJohane ubona ngombono isihlalo sobukhosi sikaNkulunkulu ezulwini

41

4:1
IsAmb. 1:10,19
Emva kwalokho ngabona, bheka-ke, umnyango uvulekile ezulwini, nezwi lokuqala engalizwayo linjengelecilongo likhuluma nami, lithi: “Yenyukela lapha, ngikutshengise okumelwe ukuba kube khona emva kwalokhu.” 2
4:2
Hez. 1:26
Masinyane ngaba kuMoya. Bheka, isihlalo sobukhosi sasimi ezulwini nohlezi phezu kwesihlalo sobukhosi; 3nohleziyo wayefana netshe lejaspi* nesardiyu* ukubukeka kwakhe, nothingo lwenkosikazi luhaqe isihlalo sobukhosi lufana nesimaragidu* ukubukeka kwalo. 4
4:4
Isaya 24:23
Nesihlalo sobukhosi sasihaqiwe yizihlalo zobukhosi ezingamashumi amabili nane, naphezu kwezihlalo zobukhosi kwakuhlezi amalunga angamashumi amabili nane, embethe izingubo ezimhlophe, enemiqhele yegolide emakhanda awo. 5
4:5
IsAmb. 1:4
3:1
Nasesihlalweni sobukhosi kwaphuma imibani, namazwi, nokuduma; nezibani zomlilo eziyisikhombisa zavutha phambi kwesihlalo sobukhosi, ezingoMoya abayisikhombisa bakaNkulunkulu; 6
4:6
Hez. 1:5
IsAmb. 15:2
nangaphambi kwesihlalo sobukhosi kukhona okunjengolwandle lwengilazi lufana nekristalu,* nangaphakathi kwesihlalo sobukhosi nasekuzungezeni isihlalo sobukhosi kukhona izidalwa ezine zigcwele amehlo ngaphambili nangasemuva. 7Isidalwa sokuqala sasifana nengonyama, nesidalwa sesibili sasifana nethole, nesidalwa sesithathu sasinobuso obunjengobomuntu, nesidalwa sesine sasifana nokhozi olundizayo. 8
4:8
Isaya 6:2
IsAmb. 1:4
Nezidalwa ezine, yileso naleso kuzo, zinamaphiko ayisithupha; emaceleni onke nangaphakathi zigcwele amehlo; kazikhawuli imini nobusuku ukuthi:

“Ingcwele, ingcwele, ingcwele,

iNkosi uNkulunkulu uMninimandla onke,

owayekhona nokhona nozayo.”

9Kuthi lapho izidalwa zimnika inkazimulo nodumo nokubonga ohlezi esihlalweni sobukhosi, yena ophilayo kuze kube phakade naphakade, 10amalunga angamashumi amabili nane awa phansi phambi kwakhe ohlezi esihlalweni sobukhosi, akhuleka kuye ophilayo kuze kube phakade naphakade, aphonsa imiqhele yawo phambi kwesihlalo sobukhosi, ethi:

11

4:11
IsAmb. 14:7
“Ufanele wena Nkosi yethu noNkulunkulu wethu

ukwamukela inkazimulo nodumo namandla,

ngokuba nguwena owadala izinto zonke,

nangenxa yentando yakho zaba khona, zadalwa.”

5

Incwadi enamathelisiwe ngezimpawu eziyisikhombisa

51

5:1
Hez. 2:9
Ngase ngibona esandleni sokunene sakhe owayehlezi esihlalweni sobukhosi incwadi ilotshiwe ngaphakathi nangaphandle, inamathelisiwe ngezimpawu eziyisikhombisa. 2Ngase ngibona ingelosi enamandla imemeza ngezwi elikhulu, ithi: “Ngubani ofanele ukuvula le ncwadi nokuqaqa izimpawu zayo na?” 3Kwakungekho namunye ezulwini, nasemhlabeni, nangaphansi komhlaba owayenamandla okuyivula incwadi, abuke kuyo. 4Ngakhala kakhulu ngokuba kungafunyanwanga namunye ofanele ukuyivula leyo ncwadi, abuke kuyo. 5
5:5
Gen. 49:9
Isaya 11:1,10
Omunye wamalunga wayesethi kimi: “Ungakhali; bheka, inqobile iNgonyama yesizwe sakwaJuda, iMpande kaDavide, ukuba ivule incwadi nezimpawu zayo eziyisikhombisa.”

6

5:6
Zak. 3:9
Joh. 1:29,36
IsAmb. 4:5
Ngase ngibona ngaphakathi kwesihlalo sobukhosi nezidalwa ezine nangaphakathi kwamalunga kumi iWundlu kungathi lihlatshiwe, linezimpondo eziyisikhombisa namehlo ayisikhombisa angoMoya abayisikhombisa bakaNkulunkulu abathunyelwe emhlabeni wonke. 7Leza, layithabatha esandleni sokunene sakhe owayehlezi esihlalweni sobukhosi. 8
5:8
AmaH. 141:2
IsAmb. 8:3
Kuthe seliyithabathile incwadi, izidalwa ezine namalunga angamashumi amabili nane awa phansi phambi kweWundlu, kuyilelo nalelo linehabhu* nezitsha zegolide zigcwele impepho eyimikhuleko yabangcwele. 9
5:9
AmaH. 96:1
Isaya 42:10
1 Kor. 6:20
1 Pet. 1:18
IsAmb. 14:3
Ahlabelela igama elisha, athi:

“Ufanele wena ukuyithabatha incwadi

nokuvula izimpawu zayo,

ngokuba wahlatshwa,

wabathengela uNkulunkulu ngegazi lakho

abavela kuyo yonke imindeni, nezilimi, nabantu, nezizwe,

10

5:10
Eks. 19:5
Isaya 61:6
1 Pet. 2:5,9
IsAmb. 1:6
wabenza babe ngumbuso nabapristi kuNkulunkulu wethu,

babuse emhlabeni.”

11

5:11
Dan. 7:10
Heb. 12:22
Ngase ngibona, ngezwa izwi lezingelosi eziningi zihaqe isihlalo sobukhosi, nezidalwa, namalunga, nomumo wazo wawuyizigidi zezigidi nezinkulungwane zezinkulungwane, 12
5:12
IsAmb. 4:11
zithi ngezwi elikhulu:

“Lifanele iWundlu elahlatshwayo ukwamukela amandla nengcebo,

nokuhlakanipha, nokunqoba, nodumo,

nenkazimulo, nesibusiso.”

13

5:13
1 IziKr. 29:11
AmaH. 148:1
Fil. 2:10
Nakho konke okudaliweyo okusezulwini, nokusemhlabeni, naphansi komhlaba, naselwandle, nakho konke okukukho, ngakuzwa kuthi:

“Kuyena ohlezi esihlalweni sobukhosi nakulo iWundlu makube yisibusiso,

nodumo, nenkazimulo, namandla kuze kube phakade naphakade.”

14
5:14
IsAmb. 4:10
19:4
Nezidalwa ezine zathi: “Amen,” namalunga awa phansi, akhuleka.