IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
3

Lokhu uJohane azakukulobela ingelosi yebandla laseSardesi, naseFiladelfiya, naseLawodikeya

31

3:1
Ef. 2:1
IsAmb. 1:4,16
“Nakuyo ingelosi yebandla laseSardesi loba ukuthi:

“Nakhu akushoyo onawoMoya abayisikhombisa bakaNkulunkulu nezinkanyezi eziyisikhombisa, uthi: Ngiyayazi imisebenzi yakho ukuba unegama lokuthi uyaphila, kanti ufile. 2

3:2
1 Kor. 15:34
Vuka ulinde, uqinise okuseleyo obekuzakufa, ngokuba angifumananga imisebenzi yakho iphelelisiwe phambi kukaNkulunkulu wami; 3
3:3
Math. 24:42
Luk. 12:39
1 Thes. 5:2
2 Pet. 3:10
IsAmb. 16:15
ngakho-ke khumbula ukuthi wamukele wezwa kanjani, kugcine, uphenduke. Ngokuba uma ungalindi, ngiyakuza kuwe njengesela, kawusoze walazi ihora engiyakuza ngalo kuwe.

4

3:4
IsAmb. 4:4
“Kepha-ke unamagama ayingcosana eSardesi alabo abangangcolisanga izingubo zabo; bayakuhamba nami bembethe okumhlophe, ngokuba bafanele. 5
3:5
Eks. 32:32
AmaH. 69:28
Math. 10:32
Luk. 12:8
Fil. 4:3
IsAmb. 13:8
20:12
Onqobayo uyakwembathiswa kanjalo izingubo ezimhlophe, negama lakhe angisoze ngalesula encwadini yokuphila, negama lakhe ngiyakulivuma phambi kukaBaba naphambi kwezingelosi zakhe. 6
3:6
IsAmb. 2:7
Onendlebe makezwe lokho akushoyo uMoya emabandleni.

7

3:7
Jobe 12:14
Isaya 22:22
IsAmb. 1:18
“Nakuyo ingelosi yebandla laseFiladelfiya loba ukuthi:

“Nakhu akushoyo ongcwele, oqinisileyo, onesihluthulelo sikaDavide, ovula kungavali muntu, novalayo kungavuli muntu, uthi: 8

3:8
1 Kor. 16:9
Ngiyayazi imisebenzi yakho; bheka, ngimisile phambi kwakho umnyango ovuliweyo, ongenakuvalwa muntu, ngokuba unamandla amancane, kanti waligcina izwi lami, kawuliphikanga igama lami. 9
3:9
IsAmb. 2:9
Bheka, ngiyakubakhipha esinagogeni* likaSathane abazishaya abaJuda bengesibo, kepha beqamba amanga; bheka, ngiyakubenza ukuba beze bakhuleke phambi kwezinyawo zakho, bazi ukuthi ngikuthandile. 10
3:10
Luk. 21:19
Ngokuba ulilondile izwi lokubekezela kwami, nami-ke ngiyakukulonda ngehora lokulingwa eliyakufika ezweni lonke lokulinga bonke abakhileyo emhlabeni.

11

3:11
IsAmb. 2:10
22:7,12
“Ngiyeza masinyane; bambisisa lokho onakho, ukuze kungabikho muntu okwamuka umqhele wakho. 12
3:12
Gal. 4:26
Heb. 12:22
IsAmb. 2:17
Onqobayo ngiyakumenza abe yinsika ethempelini likaNkulunkulu wami, futhi akasoze aphuma khona; ngiyakuloba negama likaNkulunkulu wami phezu akhe, negama lomuzi kaNkulunkulu wami, iJerusalema elisha elehla ezulwini kuNkulunkulu wami, negama lami elisha. 13Onendlebe makezwe lokho akushoyo uMoya emabandleni.

14

3:14
2 Kor. 1:20
Kol. 1:15
IsAmb. 1:5
“Nakuyo ingelosi yebandla laseLawodikeya loba ukuthi:

“Nakhu akushoyo u-Amen, ufakazi othembekayo noqinisileyo, ukuqala kokudaliweyo kukaNkulunkulu, uthi: 15

3:15
Rom. 12:11
Ngiyayazi imisebenzi yakho ukuthi kawubandi, kawushisi. Sengathi ngabe uyabanda noma ushise. 16
3:16
Math. 12:30
Ngakho-ke njengalokhu usivivi, ungashisi ungabandi, ngiyakukuhlanza uphume emlonyeni wami. 17
3:17
Luk. 18:9
1 Kor. 4:8
Ngokuba uthi: ‘Ngicebile, kangiswele lutho,’ kanti kawazi ukuthi ungolusizi, nowokuhawukelwa, nompofu, nophuphuthekayo, nohamba ze; 18
3:18
IsAmb. 7:13
ngiyakululeka ukuba uthenge kimi igolide elihlanzwe ngomlilo ukuze ucebe, nezingubo ezimhlophe ukuze wembathe, kungabonakali ihlazo lobuze bakho nomuthi wamehlo wokugcoba amehlo akho ukuba ubone.

19

3:19
Jobe 5:17
IzA. 3:11
1 Kor. 11:32
Heb. 12:5
Jak. 1:12
IsAmb. 2:16
“Bonke engibathandayo ngiyabasola, ngibalaye; ngakho-ke shisekela uphenduke. 20
3:20
Joh. 14:21,23
Bheka, ngimi ngasemnyango ngingqongqotha; uma umuntu ezwa izwi lami, avule umnyango, ngiyakungena kuye, ngidle naye, naye adle nami.

21

3:21
Math. 19:28
Luk. 22:28
Joh. 17:24
1 Kor. 6:2
2 Thim. 2:12
“Onqobayo ngiyakumnika ukuba ahlale nami esihlalweni sami sobukhosi, njengalokho nami nganqoba, ngahlala noBaba esihlalweni sakhe sobukhosi.

22“Onendlebe makezwe lokho akushoyo uMoya emabandleni.”