IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
22

IJerusalema elisha

221

22:1
Hez. 47:1
Zak. 14:8
Joh. 4:10,14
Wayesengikhombisa umfula wamanzi okuphila ucwebezela njengekristalu,* uvela esihlalweni sobukhosi sikaNkulunkulu neseWundlu. 2
22:2
Gen. 2:9
Hez. 47:12
IsAmb. 2:7
Phakathi kwesitaladi sawo nomfula emaceleni omabili kukhona umuthi wokuphila, uthela izithelo eziyishumi nambili, uthela izithelo zawo izinyanga ngezinyanga, namaqabunga omuthi angawokuphulukisa izizwe. 3
22:3
Zak. 14:11
Akusayikuba khona nokukodwa ukuqalekisa. Isihlalo sobukhosi sikaNkulunkulu neseWundlu siyakuba kuwo, nezinceku zakhe ziyakumkhonza, 4
22:4
AmaH. 17:15
42:2
Math. 5:8
1 Kor. 13:12
1 Joh. 3:2
IsAmb. 3:12
14:1
zibone ubuso bakhe, negama lakhe liyakuba semabunzini azo. 5
22:5
AmaH. 36:9
Isaya 60:19
Dan. 7:18,27
IsAmb. 5:10
21:23,25
Ubusuku abusayikuba khona; abadingi ukukhanya kwesibani nokukhanya kwelanga, ngokuba iNkosi uNkulunkulu iyakubakhanyisela; bayakubusa phakade naphakade.

Iqiniso lombono

6

22:6
IsAmb. 1:1
19:9
21:5
Yayisithi kimi: “Lawo mazwi athembekile, aqinisile, neNkosi uNkulunkulu wemimoya yabaprofethi iyithumile ingelosi yayo ukuzikhombisa izinceku zayo okuzakwenzeka masinyane.”

7

22:7
IsAmb. 1:3
3:11
“Bheka, ngiyeza masinyane. Ubusisiwe ogcina amazwi esiprofetho sale ncwadi.”

8Mina Johane nginguye owezwa nowabona lezi zinto. Kuthe sengizwile, sengibonile, ngawa phansi ukuba ngikhuleke phambi kwezinyawo zengelosi engikhombisile lezo zinto. 9

22:9
IzE. 14:13
IsAmb. 19:10
Yayisithi kimi: “Musa; ngiyinceku kanye nawe nabazalwane bakho abaprofethi nabagcina amazwi ale ncwadi; khuleka kuNkulunkulu.”

10

22:10
Dan. 8:26
12:4
IsAmb. 10:4
Yathi kimi: “Ungavali ngophawu amazwi esiprofetho sale ncwadi, ngokuba isikhathi siseduze. 11
22:11
Dan. 12:10
2 Thim. 3:13
Ongalungile makenze njalo okungalungile, nongcolileyo makazingcolise njalo, kepha olungileyo makenze njalo ukulunga, nongcwele makazingcwelise njalo.”

12

22:12
AmaH. 62:12
Isaya 40:10
Rom. 14:12
IsAmb. 20:12
“Bheka, ngiyeza masinyane, nomvuzo wami unami ukumnika yilowo nalowo njengokomsebenzi wakhe. 13
22:13
Isaya 44:6
48:12
IsAmb. 1:8,17
21:6
Ngingu-Alfa no-Omega, owokuqala nowokuphela, isiqalo nesigcino.

14

22:14
IsAmb. 7:14
“Babusisiwe abahlanza izingubo zabo ukuba bathole ilungelo labo emthini wokuphila, bangene emzini ngamasango. 15
22:15
IsAmb. 21:8,27
Ngaphandle kukhona izinja, nabathakathi, nezifebe, nababulali, nabakhonza izithombe, nabo bonke abathanda nabenza amanga.

16

22:16
Num. 24:17
Isaya 11:1,10
Luk. 1:78
Rom. 15:12
IsAmb. 1:1
5:5
“Mina Jesu ngithumile ingelosi yami ukufakaza kini lezi zinto emabandleni. Ngiyimpande nenzalo kaDavide, inkanyezi yokusa ecwebezelayo.” 17
22:17
Isaya 55:1
IsAmb. 21:6
UMoya nomlobokazi bathi: “Woza!” Nozwayo makathi: “Woza!” Nowomileyo makeze; othandayo makathabathe amanzi okuphila ngesihle.

18

22:18
Dut. 4:2
12:32
IzA. 30:6
Ngiyafakaza mina kubo bonke abezwayo amazwi esiprofetho sale ncwadi; uma ekhona owenezela kulokhu, uNkulunkulu uyakwenezela kuye izinhlupho ezilotshiwe kule ncwadi; 19
22:19
Gal. 1:8
IsAmb. 2:7
21:2
futhi uma ekhona osusa utho kuwo amazwi encwadi yalesi siprofetho, uNkulunkulu uyakususa isabelo sakhe emthini wokuphila, nasemzini ongcwele, nakulokhu okulotshiwe kule ncwadi.

20

22:20
1 Kor. 16:22
IsAmb. 1:7
Ofakaza ngalezi zinto uthi: “Yebo, ngiyeza masinyane.”

Amen. Woza, Nkosi Jesu!

21Umusa weNkosi yethu uJesu Kristu mawube nani nonke.

Amen.