IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
2

UJohane uyalwa ngalokhu azakukulobela ingelosi yebandla lase-Efesu, naseSmirna, nasePhergamu, naseThiyathira

21

2:1
IsAmb. 1:13,20
“Kuyo ingelosi yebandla lase-Efesu loba ukuthi:

“Nakhu akushoyo ophethe izinkanyezi eziyisikhombisa esandleni sakhe sokunene, ohamba phakathi kwezinti zezibani eziyisikhombisa zegolide, uthi: 2

2:2
1 Thes. 1:3
1 Joh. 4:1
Ngiyayazi imisebenzi yakho, nemizamo yakho, nokubekezela kwakho, nokuthi kawunakubamela ababi; wabavivinya abazisho ukuthi bangabaphostoli bengesibo, wabafumana beqamba amanga; 3
2:3
Heb. 10:36
unokubekezela, wakhuthazela ngenxa yegama lami, kawukhathalanga.

4

2:4
Jer. 2:2
“Kepha nginalokhu ngawe ukuthi uluyekile uthando lwakho lwakuqala; 5
2:5
IsAmb. 3:19
ngakho khumbula lapho uwe khona, uphenduke, wenze imisebenzi yakuqala; uma kungenjalo, ngiyeza kuwe, ngilususe uthi lwesibani sakho endaweni yalo, uma ungaphenduki. 6
2:6
AmaH. 139:21
Kepha unalokhu ukuthi uyayizonda imisebenzi yamaNikolawu engiyizondayo nami.

7

2:7
Gen. 2:9
Math. 11:15
2 Kor. 12:4
IsAmb. 3:6
“Onendlebe makezwe lokho akushoyo uMoya emabandleni. Onqobayo ngiyakumnika ukuba adle kuwo umuthi wokuphila oseParadisi* likaNkulunkulu.

8

2:8
IsAmb. 1:17
“Nakuyo ingelosi yebandla laseSmirna loba ukuthi:

“Nakhu akushoyo owokuqala nowokugcina, owayefile kepha osephila, uthi: 9

2:9
Joh. 8:39,44
Rom. 2:28
2 Kor. 11:14
Thith. 1:16
IsAmb. 3:8
Ngiyakwazi ukuhlupheka kwakho nobumpofu bakho – kanti ucebile – nenhlamba yabathi bangabaJuda bengesibo, kodwa beyisinagoge* likaSathane. 10
2:10
Math. 10:28
1 Kor. 9:25
2 Thim. 4:7
Jak. 1:12
IsAmb. 3:11
Ungesabi lokho ozakuhlupheka ngakho. Bheka, uSathane uzakuphonsa abanye kini etilongweni ukuba nilingwe, futhi niyakuhlupheka izinsuku eziyishumi. Thembeka kuze kube sekufeni, ngokunika umqhele wokuphila.

11

2:11
IsAmb. 20:6,14
21:8
“Onendlebe makezwe lokho akushoyo uMoya emabandleni. Onqobayo akasoze oniwa ngukufa kwesibili.

12

2:12
IsAmb. 1:16
“Nakuyo ingelosi yebandla lasePhergamu loba ukuthi:

“Nakhu akushoyo onenkemba ebukhali esika nhlangothi zombili, uthi: 13

2:13
IsAmb. 3:8
Ngiyazi lapho wakhe khona: lapho kukhona isihlalo sobukhosi sikaSathane; nokho ulibambisisile igama lami, kawuphikanga inkolo yami nasemihleni ka-Antipase, ufakazi wami, othembekayo wami, owabulawa phakathi kwenu lapho uSathane wakhe khona.

14

2:14
Num. 25:1
Juda 11
“Nokho kukhona okuyingcosana enginakho ngawe, ngokuba unabo lapho ababambisisa isifundiso sikaBalami owafundisa uBalaki ukuphonsa isikhubekiso phambi kwabantwana bakwa-Israyeli sokuba badle okuhlatshelwe izithombe nokuba bafebe. 15Futhi-ke nawe unabo ababambisisa isifundiso samaNikolawu ngokunjalo. 16
2:16
Isaya 11:4
Ef. 6:17
2 Thes. 2:8
Heb. 4:12
IsAmb. 19:15,21
Ngakho-ke phenduka; uma kungenjalo, ngiyeza kuwe masinyane, ngiyakulwa nabo ngenkemba yomlomo wami.

17

2:17
Isaya 62:2
Joh. 6:32
IsAmb. 3:12
“Onendlebe makezwe lokho akushoyo uMoya emabandleni. Onqobayo ngiyakumnika okwemana* elifihliweyo, ngimuphe itshe elimhlophe, nasetsheni kulotshiwe igama elisha elingaziwa muntu, ngolamukelayo kuphela.

18

2:18
Dan. 10:6
IsAmb. 1:14
“Nakuyo ingelosi yebandla laseThiyathira loba ukuthi:

“Nakhu ekushoyo iNdodana kaNkulunkulu enamehlo anjengamalangabi omlilo, nezinyawo zayo zifana nethusi elikhazimulayo, ithi: 19Ngiyayazi imisebenzi yakho, nothando, nokukholwa, nokukhonza, nokubekezela kwakho, nokuthi imisebenzi yakho yokugcina miningi kuneyokuqala.

20

2:20
1 AmaKh. 16:31
2 AmaKh. 9:7
IzE. 15:20
1 Kor. 10:19
“Kepha nginalokhu ngawe ukuthi uvumela owesifazane uJezabeli ozisho ukuthi ungumprofethikazi, afundise, adukise izinceku zami ukuba zifebe, zidle okuhlatshelwe izithombe; 21
2:21
Rom. 2:4
ngamnika isikhathi sokuba aphenduke, kepha kavumi ukuphenduka ekufebeni kwakhe. 22Bheka, ngiyamphonsa embhedeni, nabaphinga naye ngibaphonsa ekuhluphekeni okukhulu, uma bengaphenduki emisebenzini yakhe; 23
2:23
AmaH. 7:10
Jer. 11:20
Math. 16:27
Rom. 2:6
ngiyakubulala abantwana bakhe ngokufa; amabandla onke ayakwazi ukuthi nginguye ophenya izinso nezinhliziyo, futhi ngiyakumnika yilowo nalowo wenu ngokwemisebenzi yakhe. 24Kodwa ngithi kinina eniseleyo eThiyathira, nonke eningenaso lesi sifundiso, eningakwaziyo okujulileyo kukaSathane njengabakushoyo: Kangiphonsi phezu kwenu omunye umthwalo; 25kepha lokho eninakho, kubambisiseni ngize ngifike.

26

2:26
AmaH. 2:8
“Onqobayo nogcina imisebenzi yami kuze kube sekupheleni lowo ngiyakumnika amandla phezu kwezizwe; 27
2:27
IsAmb. 12:5
uyakuzibusa ngentonga yensimbi, ziphahlazwe njengezitsha ezibunjiweyo, njengalokhu nami ngamukelisiwe nguBaba; 28
2:28
IsAmb. 22:16
futhi ngiyakumnika inkanyezi yokusa. 29Onendlebe makezwe lokho akushoyo uMoya emabandleni.