IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
19

Ezulwini kuyahalaliswa ngokuwa kweBabiloni

191

19:1
IsAmb. 7:10
11:15
Emva kwalokho ngezwa kungathi izwi elikhulu lesixuku esikhulu ezulwini, lithi: “Haleluya! Insindiso, nenkazimulo, namandla ngokukaNkulunkulu wethu, 2
19:2
Dut. 32:43
AmaH. 19:9
119:137
IsAmb. 6:10
16:7
ngokuba ziqinisile, zilungile izahlulelo zakhe; ngokuba isifebe esikhulu esonakalisa umhlaba ngobufebe baso, uliphindisele igazi lezinceku zakhe esandleni saso.”

3

19:3
Isaya 34:10
IsAmb. 14:11
Bathi ngokwesibili: “Haleluya! Nomusi waso wenyuka kuze kube phakade naphakade.”

4

19:4
IsAmb. 4:4
5:14
Ayesewa phansi amalunga angamashumi amabili nane kanye nezidalwa ezine, akhuleka kuNkulunkulu ohlezi esihlalweni sobukhosi, athi: “Amen! Haleluya!”

5

19:5
AmaH. 113:1
134:1
Kwase kuphuma izwi esihlalweni sobukhosi, lithi: “Dumisani uNkulunkulu wethu nonke nina zinceku zakhe, nina enimesabayo, abancane nabakhulu.”

6

19:6
IsAmb. 11:15,17
12:10
Ngase ngizwa kungathi izwi lesixuku esikhulu, linjengezwi lamanzi amaningi, nezwi lokuduma okunamandla, lithi:

“Haleluya! Ngokuba iNkosi uNkulunkulu wethu, uMninimandla onke, iyabusa. 7

19:7
AmaH. 118:24
Math. 22:2
25:10
IsAmb. 21:2,9
Masithokoze, sethabe, futhi masimnike inkazimulo, ngokuba umshado weWundlu ufikile, nomkalo uzilungisele; 8
19:8
AmaH. 45:13
Isaya 61:10
IsAmb. 3:5
wanikwa ukuba embathe ilineni elicolekileyo nelikhazimulayo nelihlanzekileyo,” ngokuba ilineni elicolekileyo liyizenzo ezilungileyo zabangcwele.

9Yayisithi kimi: “Loba ukuthi: ‘Babusisiwe abamenyelwe esidlweni somshado weWundlu.’ ” Yayisithi kimi: “Lawo angamazwi aqinisileyo kaNkulunkulu.”

10

19:10
IzE. 10:25
14:13
IsAmb. 22:8
Ngase ngiwa phansi phambi kwezinyawo ukukhuleka kuyo. Yayisithi kimi: “Musa; ngiyinceku kanye nawe nabazalwane bakho abaphethe ubufakazi bukaJesu; khuleka kuNkulunkulu. Ngokuba ubufakazi bukaJesu bungumoya wokuprofetha.”

UKristu uyalwa nesilo

11

19:11
Isaya 11:4
IsAmb. 1:5
3:14
6:2
Ngase ngibona izulu livulekile; bheka, nanto ihhashi elimhlophe nohlezi phezu kwalo obizwa ngokuthi oThembekileyo noQinisileyo; uyahlulela, alwe ngokulunga. 12
19:12
IsAmb. 1:14
2:18
3:12
Amehlo akhe angamalangabi omlilo, nasekhanda lakhe kukhona imiqhele eminingi; unegama elilotshiweyo elingaziwa muntu, nguyena kuphela; 13
19:13
Isaya 63:1
Joh. 1:1
wembethe ingubo efafazwe ngegazi; igama lakhe nguLizwi kaNkulunkulu. 14
19:14
Math. 25:31
28:3
Izimpi zasezulwini zamlandela zikhwele amahhashi amhlophe, zembethe ilineni elicolekileyo, elimhlophe nelihlanzekileyo. 15
19:15
AmaH. 2:8
Joweli 3:13
2 Thes. 2:8
IsAmb. 1:16
2:27
12:5
14:19
Emlonyeni wakhe kwaphuma inkemba ebukhali, ukuze ashaye izizwe ngayo; yena uyakuzibusa ngentonga yensimbi; yena uqobo uyanyathela isikhamo sewayini lentukuthelo yolaka lukaNkulunkulu uMninimandla onke. 16
19:16
Dut. 10:17
Dan. 2:48
1 Thim. 6:15
IsAmb. 17:14
Unegama lilotshiwe engutsheni yakhe nasethangeni lakhe elithi:

INKOSI YAMAKHOSI NOMBUSI WABABUSI

17

19:17
Hez. 39:17
Ngase ngibona ingelosi imi elangeni, yamemeza ngezwi elikhulu ezinyonini zonke ezindizayo emkhathini wezulu, ithi: “Wozani, nibuthane esidlweni esikhulu sikaNkulunkulu 18ukuba nidle inyama yamakhosi, nenyama yezinduna, nenyama yamaqhawe, nenyama yamahhashi neyabakhwele kuwo, nenyama yabo bonke abakhululekileyo nabayizigqila, abancane nabakhulu.”

19

19:19
AmaH. 2:2
IsAmb. 16:14
Ngabona isilo, namakhosi omhlaba, nezimpi zawo zibuthene ukulwa naye owayehlezi ehhashini nempi yakhe. 20
19:20
Isaya 30:33
Hez. 38:22
Dan. 7:11
IsAmb. 13:12
14:10
20:10
Isilo sase sibanjwa nomprofethi wamanga okanye naso owenza izibonakaliso phambi kwaso, abadukisa ngazo abamukela uphawu lwesilo nabakhuleka kumfanekiso waso; labo bobabili baphonswa besezwa echibini lomlilo elivutha isibabule. 21Nabaseleyo babulawa ngenkemba ephuma emlonyeni wakhe owayehlezi ehhashini, nezinyoni zonke zasutha inyama yabo.