IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
15

Izingelosi eziyisikhombisa nezinhlupho eziyisikhombisa zokugcina

151

15:1
Lev. 26:21
IsAmb. 6:17
11:18
Ngase ngibona esinye isibonakaliso ezulwini esikhulu nesimangalisayo: izingelosi eziyisikhombisa zinezinhlupho eziyisikhombisa zokugcina, ngokuba kwapheleliswa ngazo ulaka lukaNkulunkulu. 2
15:2
IsAmb. 4:6
12:11
13:15
Ngabona kungathi ulwandle lwengilazi luxubene nomlilo, nabavela ekunqobeni isilo nomfanekiso waso nesibalo segama laso bemi ngaselwandle lwengilazi, benamahabhu* kaNkulunkulu. 3
15:3
Eks. 15:1
Dut. 32:1
AmaH. 111:2
145:17
IsAmb. 16:7
Bahlabelela igama likaMose inceku kaNkulunkulu negama leWundlu, bathi:

“Mikhulu, iyamangalisa imisebenzi yakho,

Nkosi Nkulunkulu, Mninimandla onke;

zilungile, ziqinisile izindlela zakho

wena Nkosi yezizwe;

4

15:4
AmaH. 86:9
Isaya 66:23
Jer. 10:7
Mal. 1:11
ngubani ongayikwesaba, Nkosi,

adumise igama lakho, na?

Ngokuba wena wedwa ungcwele,

nezizwe zonke ziyakuza

zikhuleke phambi kwakho,

ngokuba izenzo zakho zokulunga

zibonakalisiwe.”

5

15:5
IsAmb. 11:19
Emva kwalokho ngabona, kwase kuvulwa ithempeli letabernakele* lobufakazi ezulwini, 6
15:6
IsAmb. 1:13
kwaphuma ethempelini izingelosi eziyisikhombisa ezinezinhlupho eziyisikhombisa, zembethe ingubo yelineni ehlanzekileyo nekhazimulayo, zizibophe ezifubeni ngamabhande* egolide. 7
15:7
IsAmb. 4:6
Esinye sezidalwa ezine sanika izingelosi eziyisikhombisa izitsha zegolide, zigcwele ulaka lukaNkulunkulu ophilayo kuze kube phakade naphakade. 8
15:8
Eks. 40:34
1 AmaKh. 8:10
Isaya 6:4
Hez. 44:4
Ithempeli lagcwala umusi ovela ekukhazimuleni kukaNkulunkulu nasemandleni akhe; akakho owayengangena ethempelini, zingakapheleli izinhlupho eziyisikhombisa zezingelosi eziyisikhombisa.

16

Ukuthululwa kwezitsha zezingelosi eziyisikhombisa

161

16:1
AmaH. 69:24
Jer. 10:25
IsAmb. 15:7
Ngase ngizwa izwi elikhulu livela ethempelini, lithi kuzo izingelosi eziyisikhombisa: “Hambani nithululele emhlabeni izitsha eziyisikhombisa zolaka lukaNkulunkulu.”

2

16:2
Eks. 9:8
Dut. 28:35
Zef. 3:8
IsAmb. 13:16
Eyokuqala yaya-ke, yathululela isitsha sayo emhlabeni; kwase kuvela isilonda esibi esinobuhlungu kubantu abanophawu lwesilo nabakhuleka kumfanekiso waso.

3

16:3
Eks. 7:17
Neyesibili yathululela isitsha sayo elwandle; lwase luba yigazi elinjengelofileyo, nakho konke okuzwayo okuphila elwandle kwafa.

4

16:4
Eks. 7:19
AmaH. 78:44
Neyesithathu yathululela isitsha sayo emifuleni nasemithonjeni yamanzi, kwase kuba yigazi. 5
16:5
Dut. 32:4
AmaH. 119:137
145:17
IsAmb. 6:10
Ngezwa ingelosi yamanzi ithi: “Ulungile wena okhona nowawukhona, oNgcwele, ngokuba wakunquma lokho, 6
16:6
Isaya 49:26
Math. 23:34
ngokuba bachitha igazi labangcwele nelabaprofethi, wabanika ukuba baliphuze igazi; bakufanele.”

7

16:7
IsAmb. 15:3
Ngase ngizwa i-altare lithi: “Yebo, Nkosi Nkulunkulu, Mninimandla onke, ziqinisile, zilungile izahlulelo zakho.”

8Eyesine yayisithululela isitsha sayo elangeni; lase linikwa ukubashisa abantu ngomlilo. 9

16:9
Isaya 8:21
Abantu bashiswa ngokushiswa okukhulu, kepha bahlambalaza igama likaNkulunkulu onamandla phezu kwalezi zinhlupho, kodwa abaphendukanga ukuba bamdumise.

10

16:10
Eks. 10:21
Eyesihlanu yathululela isitsha sayo esihlalweni sobukhosi sesilo; nombuso waso wenziwa mnyama, baluma izilimi zabo ngenxa yobuhlungu, 11futhi bahlambalaza uNkulunkulu wezulu ngenxa yobuhlungu babo nangenxa yezilonda zabo; kepha abaphendukanga emisebenzini yabo.

12Eyesithupha yathululela isitsha sayo emfuleni omkhulu u-Ewufrathe; kwase kusha amanzi awo, ukuze indlela ilungiselwe amakhosi avela empumalanga. 13

16:13
Eks. 8:3
1 AmaKh. 22:21
Ngabona kuphuma emlonyeni kadrako*, nasemlonyeni wesilo, nasemlonyeni womprofethi wamanga omoya abathathu abangcolileyo, befana nezingxangxa; 14
16:14
Math. 24:34
2 Thes. 2:9
ngokuba bangomoya bamademoni, benza izibonakaliso, abaphuma beya emakhosini ezwe lonke ukubahlanganisela ekulweni kosuku olukhulu lukaNkulunkulu uMninimandla onke.

15

16:15
Math. 24:42
1 Thes. 5:2
IsAmb. 3:3,18
Bheka, ngiyeza njengesela; ubusisiwe olindayo, alonde izingubo zakhe ukuba angabi ngohamba ze, baze balibone ihlazo lakhe.

16

16:16
AbAhl. 5:19
2 AmaKh. 23:29
2 IziKr. 35:22
Joweli 3:2,14
Wayesebahlanganisela endaweni ethiwa ngesiHeberu iHarmagedoni.

17

16:17
IsAmb. 21:6
Eyesikhombisa yayisithululela isitsha sayo emoyeni; kwase kuphuma izwi elikhulu ethempelini esihlalweni sobukhosi, lithi: “Sekwenzekile.” 18
16:18
IsAmb. 6:12
Kwase kuba khona imibani, namazwi, nokuduma, kwaba khona nokuzamazama okukhulu komhlaba okungazange kube khona okunjalo, selokhu kwaba khona abantu emhlabeni, ukuzamazama komhlaba okukhulu kangaka. 19
16:19
Isaya 51:22
Jer. 25:15
IsAmb. 14:8,10
17:18
18:5
Umuzi omkhulu waba yizinqamu ezintathu, nemizi yabezizwe yawa. NeBabiloni elikhulu lakhunjulwa phambi kukaNkulunkulu ukuba alinike isitsha sewayini lolaka lwakhe oluvuthayo. 20
16:20
IsAmb. 6:14
Iziqhingi zonke zabaleka, nezintaba azifunyaniswanga. 21
16:21
Eks. 9:23
Josh. 10:11
Isichotho esikhulu esisinda njengetalenta* sivela ezulwini sehlela phezu kwabantu; abantu bamhlambalaza uNkulunkulu ngenxa yohlupho lwesichotho, ngokuba uhlupho lwaso lulukhulu kakhulu.

17

Isifebe esikhulu esiyiBabiloni

171

17:1
Jer. 51:13
Nah. 3:4
Kwase kuza enye yezingelosi eziyisikhombisa ezazinezitsha eziyisikhombisa, yakhuluma nami, yathi: “Woza lapha, ngikutshengise ukwahlulelwa kwesifebe esikhulu esihlezi phezu kwamanzi amaningi, 2
17:2
Jer. 51:7
IsAmb. 14:8
18:3,9
afeba naso amakhosi omhlaba, nabakhileyo emhlabeni badakiswa yiwayini lobufebe baso.”

3

17:3
IsAmb. 13:1
Yayisingiyisa ehlane ngikuMoya. Ngabona owesifazane ekhwele isilo esibomvu, sigcwele amagama enhlamba, sinamakhanda ayisikhombisa nezimpondo eziyishumi. 4
17:4
IsAmb. 18:16
Nowesifazane wayembethe okububende nokubomvu, evunule ngegolide nangamatshe anenani nangamaparele*, ephethe isitsha segolide ngesandla sakhe, sigcwele amanyala nokungcolileyo kobufebe bakhe, 5nasebusweni bakhe kulotshiwe igama eliyimfihlakalo lokuthi:

IBABILONI ELIKHULU,

UNINA WEZIFEBE

NOWAMANYALA OMHLABA

6
17:6
IsAmb. 18:24
Ngase ngibona owesifazane edakiwe yigazi labangcwele negazi lawofakazi bakaJesu. Kuthe lapho ngimbona, ngamangala ngokumangala okukhulu.

Ingelosi iyawuchasisela umbono wesifebe nowesilo

7Yayisithi kimi ingelosi: “Umangalelani na? Ngizakukutshela imfihlakalo yowesifazane neyesilo esimthweleyo, esinamakhanda ayisikhombisa nezimpondo eziyishumi. 8

17:8
IsAmb. 13:3,8
Isilo owasibonayo sasikhona, asisekho; kepha sesizakwenyuka, siphuma kwalasha, siye ekubhujisweni; nabakhileyo emhlabeni bayakumangala, labo abamagama abo angalotshwanga encwadini yokuphila, selokhu kwasekelwa izwe, nxa bebona isilo ukuthi sasikhona, kepha asisekho, kanti sizakuba khona.

9

17:9
IsAmb. 13:18
“Nansi ingqondo enokuhlakanipha. Amakhanda ayisikhombisa ayizintaba eziyisikhombisa, lapho owesifazane ehlezi phezu kwazo. Futhi zingamakhosi ayisikhombisa; 10ayisihlanu asewile, enye ikhona, enye ayikafiki; nanxa isifikile, kumelwe ukuba ihlale isikhashana. 11
17:11
IsAmb. 19:20
Nesilo esasikhona, kepha esingasekho, singesesishiyagalombili, sikuwo ayisikhombisa, siya ekubhujisweni.

12

17:12
Dan. 7:7,20,24
“Izimpondo eziyishumi owazibonayo zingamakhosi ayishumi angakamukeli umbuso, kepha amukeliswa amandla njengamakhosi ihora linye kanye nesilo. 13Lawo anomqondo munye, anika isilo amandla nokubusa kwawo. 14
17:14
Dut. 10:17
1 Thim. 6:15
IsAmb. 19:14,16
Ayakulwa neWundlu, neWundlu liyakuwanqoba, ngokuba liyiNkosi yamakhosi noMbusi wababusi, nabakanye nalo, ababiziweyo, nabakhethiweyo, nabathembekileyo.”

15

17:15
Isaya 8:7
Yayisithi kimi: “Amanzi owabonayo, lapho sihlezi khona isifebe, angabantu, nezixuku, nezizwe, nezilimi. 16
17:16
IsAmb. 18:8
Izimpondo eziyishumi owazibonayo, nesilo, lezi ziyakusizonda isifebe, zisenze incithakalo, sibe yize, zidle inyama yaso, zisishise ngomlilo, zisiqede; 17ngokuba uNkulunkulu ukufakile ezinhliziyweni zazo ukuba zenze umqondo wakhe, ziwenze umqondo munye, zinike isilo umbuso wazo, aze agcwaliseke amazwi kaNkulunkulu. 18Owesifazane owambonayo ungumuzi omkhulu onombuso phezu kwamakhosi omhlaba.”