IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
15

Izingelosi eziyisikhombisa nezinhlupho eziyisikhombisa zokugcina

151

15:1
Lev. 26:21
IsAmb. 6:17
11:18
Ngase ngibona esinye isibonakaliso ezulwini esikhulu nesimangalisayo: izingelosi eziyisikhombisa zinezinhlupho eziyisikhombisa zokugcina, ngokuba kwapheleliswa ngazo ulaka lukaNkulunkulu. 2
15:2
IsAmb. 4:6
12:11
13:15
Ngabona kungathi ulwandle lwengilazi luxubene nomlilo, nabavela ekunqobeni isilo nomfanekiso waso nesibalo segama laso bemi ngaselwandle lwengilazi, benamahabhu* kaNkulunkulu. 3
15:3
Eks. 15:1
Dut. 32:1
AmaH. 111:2
145:17
IsAmb. 16:7
Bahlabelela igama likaMose inceku kaNkulunkulu negama leWundlu, bathi:

“Mikhulu, iyamangalisa imisebenzi yakho,

Nkosi Nkulunkulu, Mninimandla onke;

zilungile, ziqinisile izindlela zakho

wena Nkosi yezizwe;

4

15:4
AmaH. 86:9
Isaya 66:23
Jer. 10:7
Mal. 1:11
ngubani ongayikwesaba, Nkosi,

adumise igama lakho, na?

Ngokuba wena wedwa ungcwele,

nezizwe zonke ziyakuza

zikhuleke phambi kwakho,

ngokuba izenzo zakho zokulunga

zibonakalisiwe.”

5

15:5
IsAmb. 11:19
Emva kwalokho ngabona, kwase kuvulwa ithempeli letabernakele* lobufakazi ezulwini, 6
15:6
IsAmb. 1:13
kwaphuma ethempelini izingelosi eziyisikhombisa ezinezinhlupho eziyisikhombisa, zembethe ingubo yelineni ehlanzekileyo nekhazimulayo, zizibophe ezifubeni ngamabhande* egolide. 7
15:7
IsAmb. 4:6
Esinye sezidalwa ezine sanika izingelosi eziyisikhombisa izitsha zegolide, zigcwele ulaka lukaNkulunkulu ophilayo kuze kube phakade naphakade. 8
15:8
Eks. 40:34
1 AmaKh. 8:10
Isaya 6:4
Hez. 44:4
Ithempeli lagcwala umusi ovela ekukhazimuleni kukaNkulunkulu nasemandleni akhe; akakho owayengangena ethempelini, zingakapheleli izinhlupho eziyisikhombisa zezingelosi eziyisikhombisa.