IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
14

IWundlu nababekwe uphawu lukaNkulunkulu bemi entabeni yaseSiyoni

141

14:1
Hez. 9:4
IsAmb. 3:12
7:3
Ngase ngibona; bheka, iWundlu limi entabeni yaseSiyoni, kumi kanye nalo abayizinkulungwane eziyikhulu namashumi amane nane, benegama lalo negama likaYise lilotshwe emabunzini abo. 2
14:2
IsAmb. 1:15
19:6
Ngase ngizwa izwi livela ezulwini, linjengezwi lamanzi amaningi nanjengezwi lokuduma okukhulu; nezwi engalizwayo lalinjengelababetha amahabhu,* bebetha amahabhu abo. 3
14:3
AmaH. 33:3
96:1
Isaya 42:10
1 Pet. 1:18
IsAmb. 5:9
Bahlabelela igama elisha phambi kwesihlalo sobukhosi, naphambi kwezidalwa ezine, namalunga; kepha akubangakho onamandla okufunda lelo gama, kuphela abayizinkulungwane eziyikhulu namashumi amane nane abathengiweyo emhlabeni. 4
14:4
1 Kor. 6:20
2 Kor. 11:2
IsAmb. 3:4
Labo yibo abangangcoliswanga yisifazane, ngokuba bayizintombi. Labo yibo abalandela iWundlu noma liyaphi. Labo bathengwa ebantwini, babe lulibo kuNkulunkulu nakulo iWundlu, 5
14:5
AmaH. 32:2
Zef. 3:13
Kol. 1:22
nasemlonyeni wabo akufunyaniswanga amanga; kabanasici.

Izingelosi ezintathu zimemezela ukwahlulela

6Ngase ngibona enye ingelosi indiza emkhathini wezulu, inevangeli eliphakade ilishumayela kwabahlezi emhlabeni, nakuzo zonke izizwe, nemindeni, nezilimi, nabantu, 7

14:7
Dut. 32:3
isho ngezwi elikhulu, ithi: “Mesabeni uNkulunkulu, nimnike inkazimulo, ngokuba ihora lokwahlulela kwakhe selifikile; nikhuleke kuye owenza izulu nomhlaba nolwandle nemithombo yamanzi.”

8

14:8
Isaya 21:9
Jer. 51:7
IsAmb. 18:2
Yayisilandela enye ingelosi, ithi: “Liwile, liwile iBabiloni elikhulu, eliphuzise izizwe zonke iwayini lolaka lobufebe balo.”

9Yalandela enye ingelosi yesithathu, ithi ngezwi elikhulu: “Uma kukhona okhuleka kuso isilo nomfanekiso waso, elwamukela futhi uphawu ebunzini lakhe noma esandleni sakhe, 10

14:10
AmaH. 75:8
Isaya 51:17
Jer. 25:15
IsAmb. 16:19
19:20
naye uyakuliphuza iwayini lolaka lukaNkulunkulu elilungisiwe esitsheni solaka lwakhe, lingaxutshiwe, ahlushwe ngomlilo nesibabule phambi kwezingelosi ezingcwele naphambi kweWundlu. 11
14:11
Isaya 34:9
IsAmb. 19:3
20:10
Nomusi wokuhlushwa kwabo uyenyuka kuze kube phakade naphakade; abasenakuphumula imini nobusuku abakhuleka kuso isilo nomfanekiso waso nalowo owamukela uphawu lwegama laso.” 12
14:12
Luk. 21:19
IsAmb. 22:17
13:10
Nakhu ukubekezela kwabangcwele abagcina imiyalo kaNkulunkulu nokukholwa nguJesu.

13

14:13
Isaya 57:2
Joh. 11:25
1 Kor. 15:58
1 Thes. 4:14
Heb. 4:10
Ngase ngizwa izwi livela ezulwini, lithi: “Loba ukuthi: Babusisiwe abafileyo abafele eNkosini kusukela kulesi sikhathi.”

“Yebo,” usho uMoya, “ukuze baphumule ekukhandlekeni kwabo; ngokuba imisebenzi yabo iyabalandela.”

Izingelosi ezimbili zokuvuna

14

14:14
Dan. 7:13
IsAmb. 1:13
Ngase ngibona; bheka, nanto ifu elimhlophe, naphezu kwefu kuhlezi ofana nendodana yomuntu enomqhele wegolide ekhanda lakhe nasesandleni sakhe enesikela elibukhali. 15
14:15
Joweli 3:13
Math. 13:39
Mark. 4:29
Enye ingelosi yayisiphuma ethempelini, imemeza ngezwi elikhulu, ithi kohlezi phezu kwefu: “Faka isikela lakho, uvune, ngokuba kufikile isikhathi sokuvuna, ngokuba sekomile okuvunwayo komhlaba.” 16Ohlezi phezu kwefu wayeseliphonsa isikela emhlabeni; wawusuvunwa umhlaba.

17Enye ingelosi yayisiphuma ethempelini elisezulwini, nayo inesikela elibukhali. 18Nenye ingelosi futhi yaphuma e-altare, inamandla phezu komlilo, yamemeza ngezwi elikhulu kuyo ebinesikela elibukhali, ithi: “Faka isikela lakho elibukhali, ubuthe amahlukuzo omvini womhlaba, ngokuba izithelo zomvini zivuthiwe.” 19

14:19
Isaya 63:3
IsAmb. 19:15
Ingelosi yayisiliphonsa isikela layo emhlabeni, yawuvuna umvini womhlaba, yawuphonsa esikhamweni sewayini esikhulu solaka lukaNkulunkulu. 20Isikhamo sanyathelwa ngaphandle komuzi, kwaphuma igazi esikhamweni, laze lafika ematomini amahhashi, liqeda amastadiyu* ayinkulungwane namakhulu ayisithupha.

15

Izingelosi eziyisikhombisa nezinhlupho eziyisikhombisa zokugcina

151

15:1
Lev. 26:21
IsAmb. 6:17
11:18
Ngase ngibona esinye isibonakaliso ezulwini esikhulu nesimangalisayo: izingelosi eziyisikhombisa zinezinhlupho eziyisikhombisa zokugcina, ngokuba kwapheleliswa ngazo ulaka lukaNkulunkulu. 2
15:2
IsAmb. 4:6
12:11
13:15
Ngabona kungathi ulwandle lwengilazi luxubene nomlilo, nabavela ekunqobeni isilo nomfanekiso waso nesibalo segama laso bemi ngaselwandle lwengilazi, benamahabhu* kaNkulunkulu. 3
15:3
Eks. 15:1
Dut. 32:1
AmaH. 111:2
145:17
IsAmb. 16:7
Bahlabelela igama likaMose inceku kaNkulunkulu negama leWundlu, bathi:

“Mikhulu, iyamangalisa imisebenzi yakho,

Nkosi Nkulunkulu, Mninimandla onke;

zilungile, ziqinisile izindlela zakho

wena Nkosi yezizwe;

4

15:4
AmaH. 86:9
Isaya 66:23
Jer. 10:7
Mal. 1:11
ngubani ongayikwesaba, Nkosi,

adumise igama lakho, na?

Ngokuba wena wedwa ungcwele,

nezizwe zonke ziyakuza

zikhuleke phambi kwakho,

ngokuba izenzo zakho zokulunga

zibonakalisiwe.”

5

15:5
IsAmb. 11:19
Emva kwalokho ngabona, kwase kuvulwa ithempeli letabernakele* lobufakazi ezulwini, 6
15:6
IsAmb. 1:13
kwaphuma ethempelini izingelosi eziyisikhombisa ezinezinhlupho eziyisikhombisa, zembethe ingubo yelineni ehlanzekileyo nekhazimulayo, zizibophe ezifubeni ngamabhande* egolide. 7
15:7
IsAmb. 4:6
Esinye sezidalwa ezine sanika izingelosi eziyisikhombisa izitsha zegolide, zigcwele ulaka lukaNkulunkulu ophilayo kuze kube phakade naphakade. 8
15:8
Eks. 40:34
1 AmaKh. 8:10
Isaya 6:4
Hez. 44:4
Ithempeli lagcwala umusi ovela ekukhazimuleni kukaNkulunkulu nasemandleni akhe; akakho owayengangena ethempelini, zingakapheleli izinhlupho eziyisikhombisa zezingelosi eziyisikhombisa.

16

Ukuthululwa kwezitsha zezingelosi eziyisikhombisa

161

16:1
AmaH. 69:24
Jer. 10:25
IsAmb. 15:7
Ngase ngizwa izwi elikhulu livela ethempelini, lithi kuzo izingelosi eziyisikhombisa: “Hambani nithululele emhlabeni izitsha eziyisikhombisa zolaka lukaNkulunkulu.”

2

16:2
Eks. 9:8
Dut. 28:35
Zef. 3:8
IsAmb. 13:16
Eyokuqala yaya-ke, yathululela isitsha sayo emhlabeni; kwase kuvela isilonda esibi esinobuhlungu kubantu abanophawu lwesilo nabakhuleka kumfanekiso waso.

3

16:3
Eks. 7:17
Neyesibili yathululela isitsha sayo elwandle; lwase luba yigazi elinjengelofileyo, nakho konke okuzwayo okuphila elwandle kwafa.

4

16:4
Eks. 7:19
AmaH. 78:44
Neyesithathu yathululela isitsha sayo emifuleni nasemithonjeni yamanzi, kwase kuba yigazi. 5
16:5
Dut. 32:4
AmaH. 119:137
145:17
IsAmb. 6:10
Ngezwa ingelosi yamanzi ithi: “Ulungile wena okhona nowawukhona, oNgcwele, ngokuba wakunquma lokho, 6
16:6
Isaya 49:26
Math. 23:34
ngokuba bachitha igazi labangcwele nelabaprofethi, wabanika ukuba baliphuze igazi; bakufanele.”

7

16:7
IsAmb. 15:3
Ngase ngizwa i-altare lithi: “Yebo, Nkosi Nkulunkulu, Mninimandla onke, ziqinisile, zilungile izahlulelo zakho.”

8Eyesine yayisithululela isitsha sayo elangeni; lase linikwa ukubashisa abantu ngomlilo. 9

16:9
Isaya 8:21
Abantu bashiswa ngokushiswa okukhulu, kepha bahlambalaza igama likaNkulunkulu onamandla phezu kwalezi zinhlupho, kodwa abaphendukanga ukuba bamdumise.

10

16:10
Eks. 10:21
Eyesihlanu yathululela isitsha sayo esihlalweni sobukhosi sesilo; nombuso waso wenziwa mnyama, baluma izilimi zabo ngenxa yobuhlungu, 11futhi bahlambalaza uNkulunkulu wezulu ngenxa yobuhlungu babo nangenxa yezilonda zabo; kepha abaphendukanga emisebenzini yabo.

12Eyesithupha yathululela isitsha sayo emfuleni omkhulu u-Ewufrathe; kwase kusha amanzi awo, ukuze indlela ilungiselwe amakhosi avela empumalanga. 13

16:13
Eks. 8:3
1 AmaKh. 22:21
Ngabona kuphuma emlonyeni kadrako*, nasemlonyeni wesilo, nasemlonyeni womprofethi wamanga omoya abathathu abangcolileyo, befana nezingxangxa; 14
16:14
Math. 24:34
2 Thes. 2:9
ngokuba bangomoya bamademoni, benza izibonakaliso, abaphuma beya emakhosini ezwe lonke ukubahlanganisela ekulweni kosuku olukhulu lukaNkulunkulu uMninimandla onke.

15

16:15
Math. 24:42
1 Thes. 5:2
IsAmb. 3:3,18
Bheka, ngiyeza njengesela; ubusisiwe olindayo, alonde izingubo zakhe ukuba angabi ngohamba ze, baze balibone ihlazo lakhe.

16

16:16
AbAhl. 5:19
2 AmaKh. 23:29
2 IziKr. 35:22
Joweli 3:2,14
Wayesebahlanganisela endaweni ethiwa ngesiHeberu iHarmagedoni.

17

16:17
IsAmb. 21:6
Eyesikhombisa yayisithululela isitsha sayo emoyeni; kwase kuphuma izwi elikhulu ethempelini esihlalweni sobukhosi, lithi: “Sekwenzekile.” 18
16:18
IsAmb. 6:12
Kwase kuba khona imibani, namazwi, nokuduma, kwaba khona nokuzamazama okukhulu komhlaba okungazange kube khona okunjalo, selokhu kwaba khona abantu emhlabeni, ukuzamazama komhlaba okukhulu kangaka. 19
16:19
Isaya 51:22
Jer. 25:15
IsAmb. 14:8,10
17:18
18:5
Umuzi omkhulu waba yizinqamu ezintathu, nemizi yabezizwe yawa. NeBabiloni elikhulu lakhunjulwa phambi kukaNkulunkulu ukuba alinike isitsha sewayini lolaka lwakhe oluvuthayo. 20
16:20
IsAmb. 6:14
Iziqhingi zonke zabaleka, nezintaba azifunyaniswanga. 21
16:21
Eks. 9:23
Josh. 10:11
Isichotho esikhulu esisinda njengetalenta* sivela ezulwini sehlela phezu kwabantu; abantu bamhlambalaza uNkulunkulu ngenxa yohlupho lwesichotho, ngokuba uhlupho lwaso lulukhulu kakhulu.