IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
99

UNkulunkulu ungoNgcwele

991

99:1
1 Sam. 4:4
2 Sam. 6:2
UJehova uyinkosi; mabathuthumele abantu;

uhlezi phezu kwamakherubi;* mawuzamazame umhlaba.

2

99:2
AmaH. 48:1
UJehova mkhulu eSiyoni,

uphakeme phezu kwezizwe zonke.

3

99:3
Isaya 6:3
Mababonge igama lakho elikhulu nelesabekayo;

ungcwele yena.

4

99:4
Isaya 9:7
Amandla eNkosi athanda okulungileyo,

umisile ubuqotho;

ukwahlulela nokulunga ukwenzile kwaJakobe.

5

99:5
1 IziKr. 28:2
Mphakamiseni uJehova uNkulunkulu wethu,

nikhuleke ngasesanabelweni sezinyawo zakhe;

ungcwele yena.

6

99:6
Eks. 8:12
32:11
Num. 16:20
1 Sam. 7:9
OMose no-Aroni babe phakathi kwabapristi bakhe;

uSamuweli wayephakathi kwabakhulekayo egameni lakhe.

Bakhuleka kuJehova,

yena waphendula.

7

99:7
Eks. 33:9,11
Wakhuluma kubo esensikeni yefu;

bagcina ubufakazi bakhe nezimiso abanika zona.

8Jehova Nkulunkulu wethu,

wena ubaphendulile,

waba kubo uNkulunkulu othethelelayo

nophindiselayo ngezenzo zabo.

9Mphakamiseni uJehova uNkulunkulu wethu,

nikhuleke ngasentabeni yakhe engcwele,

ngokuba ungcwele uJehova uNkulunkulu wethu.