IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
98

Umkhululi wakwa-Israyeli nomahluleli wezwe

Ihubo.

981

98:1
Isaya 52:10
Mhubeleni uJehova igama elisha,

ngokuba wenze izimangaliso;

esokunene sakhe nengalo yakhe engcwele kumtholele ukunqoba.

2

98:2
Luk. 2:30
UJehova wazisile insindiso yakhe;

ukulunga kwakhe ukwambulile emehlweni abezizwe.

3

98:3
Luk. 1:54
Ukhumbulile umusa wakhe nokuthembeka kwakhe kuyo indlu ka-Israyeli;

imikhawulo yonke yomhlaba ibonile insindiso kaNkulunkulu wethu.

4

98:4
AmaH. 100:1
Hlokomani kuJehova ngezwi lokuhalalisa,

nihlabelele ngenjabulo, nihube.

5Mhubeleni uJehova ngehabhu,*

ngehabhu nangezwi lehubo.

6Ngamacilongo nangokukhala komtshingo

hlokomani ngezwi lokuhalalisa phambi kweNkosi uJehova.

7

98:7
AmaH. 96:11
Maludume ulwandle nokugcwala kwalo,

izwe nabakhileyo kulo.

8Imifula mayishaye ihlombe,

izintaba zihalalise kanyekanye

9

98:9
AmaH. 9:8
IzE. 17:31
ebusweni bukaJehova,

ngokuba uyeza ukwahlulela umhlaba.

Uyakwahlulela izwe ngokulunga nezizwe ngobuqotho.