IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
97

Ukubonakala kobukhosi bukaJehova

971

97:1
Isaya 60:9
Zak. 9:9
UJehova uyinkosi;

umhlaba mawethabe,

zijabule iziqhingi eziningi.

2

97:2
Eks. 19:16
Amafu nobumnyama kuyamphahla;

ukulunga nokwahlulela kuyisisekelo sesihlalo sakhe sobukhosi.

3

97:3
IsAmb. 4:5
Umlilo uyahamba phambi kwakhe,

udla izitha zakhe nxazonke.

4Imibani yakhe ikhanyisa izwe;

umhlaba uyakubona, uthuthumele.

5

97:5
Mika 1:4
Izintaba zincibilika njengengcina phambi kukaJehova,

phambi kweNkosi yomhlaba wonke.

6

97:6
AmaH. 8:1
Amazulu ashumayela ukulunga kwakhe;

izizwe zonke zibona inkazimulo yakhe.

7

97:7
Eks. 20:3
Isaya 42:17
Heb. 1:6
Mabajabhe bonke abakhonza izithombe ezibaziweyo,

abazigabisa ngezithombe.

Mkhonzeni nina nonke bonkulunkulu.

8

97:8
Isaya 12:6
ISiyoni liyezwa, liyajabula;

amadodakazi akwaJuda ayethaba

ngenxa yezahlulelo zakho, Jehova.

9

97:9
AmaH. 83:18
Ngokuba wena Jehova uphezu komhlaba wonke,

uphakeme kakhulu phezu kwawonkulunkulu bonke.

10

97:10
Am. 5:14
Joh. 10:28
Rom. 12:9
Nina enithanda uJehova zondani okubi;

uyagcina imiphefumulo yabamkhonzayo;

uyabasindisa ezandleni zababi.

11

97:11
AmaH. 112:4
Ukukhanya kuhlwanyelelwe olungileyo,

ukujabula kuhlwanyelelwe abanhliziyo ziqotho.

12

97:12
AmaH. 30:4
Jabulani kuJehova nina balungileyo,

nibonge igama lakhe elingcwele.

98

Umkhululi wakwa-Israyeli nomahluleli wezwe

Ihubo.

981

98:1
Isaya 52:10
Mhubeleni uJehova igama elisha,

ngokuba wenze izimangaliso;

esokunene sakhe nengalo yakhe engcwele kumtholele ukunqoba.

2

98:2
Luk. 2:30
UJehova wazisile insindiso yakhe;

ukulunga kwakhe ukwambulile emehlweni abezizwe.

3

98:3
Luk. 1:54
Ukhumbulile umusa wakhe nokuthembeka kwakhe kuyo indlu ka-Israyeli;

imikhawulo yonke yomhlaba ibonile insindiso kaNkulunkulu wethu.

4

98:4
AmaH. 100:1
Hlokomani kuJehova ngezwi lokuhalalisa,

nihlabelele ngenjabulo, nihube.

5Mhubeleni uJehova ngehabhu,*

ngehabhu nangezwi lehubo.

6Ngamacilongo nangokukhala komtshingo

hlokomani ngezwi lokuhalalisa phambi kweNkosi uJehova.

7

98:7
AmaH. 96:11
Maludume ulwandle nokugcwala kwalo,

izwe nabakhileyo kulo.

8Imifula mayishaye ihlombe,

izintaba zihalalise kanyekanye

9

98:9
AmaH. 9:8
IzE. 17:31
ebusweni bukaJehova,

ngokuba uyeza ukwahlulela umhlaba.

Uyakwahlulela izwe ngokulunga nezizwe ngobuqotho.

99

UNkulunkulu ungoNgcwele

991

99:1
1 Sam. 4:4
2 Sam. 6:2
UJehova uyinkosi; mabathuthumele abantu;

uhlezi phezu kwamakherubi;* mawuzamazame umhlaba.

2

99:2
AmaH. 48:1
UJehova mkhulu eSiyoni,

uphakeme phezu kwezizwe zonke.

3

99:3
Isaya 6:3
Mababonge igama lakho elikhulu nelesabekayo;

ungcwele yena.

4

99:4
Isaya 9:7
Amandla eNkosi athanda okulungileyo,

umisile ubuqotho;

ukwahlulela nokulunga ukwenzile kwaJakobe.

5

99:5
1 IziKr. 28:2
Mphakamiseni uJehova uNkulunkulu wethu,

nikhuleke ngasesanabelweni sezinyawo zakhe;

ungcwele yena.

6

99:6
Eks. 8:12
32:11
Num. 16:20
1 Sam. 7:9
OMose no-Aroni babe phakathi kwabapristi bakhe;

uSamuweli wayephakathi kwabakhulekayo egameni lakhe.

Bakhuleka kuJehova,

yena waphendula.

7

99:7
Eks. 33:9,11
Wakhuluma kubo esensikeni yefu;

bagcina ubufakazi bakhe nezimiso abanika zona.

8Jehova Nkulunkulu wethu,

wena ubaphendulile,

waba kubo uNkulunkulu othethelelayo

nophindiselayo ngezenzo zabo.

9Mphakamiseni uJehova uNkulunkulu wethu,

nikhuleke ngasentabeni yakhe engcwele,

ngokuba ungcwele uJehova uNkulunkulu wethu.