IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
96

Ukudunyiswa kukaNkulunkulu yizizwe zonke

961

96:1
1 IziKr. 16:23
Isaya 42:10
IsAmb. 5:9
Hlabelelani kuJehova ihubo elisha,

nihlabelele kuJehova,

mhlaba wonke.

2

96:2
Luk. 2:30
Hlabelelani kuJehova, nibonge igama lakhe,

nimemeze insindiso yakhe imihla ngemihla.

3Landani inkazimulo yakhe phakathi kwabezizwe,

izimangaliso zakhe phakathi kwabantu bonke.

4

96:4
Dut. 10:17
Ngokuba mkhulu uJehova, udumisekile kakhulu;

uyesabeka phezu kwabo bonke onkulunkulu.

5

96:5
Isaya 41:23
1 Kor. 8:4
Ngokuba bonke onkulunkulu babezizwe bayizithombe,

kepha uJehova walenza izulu.

6Udumo nobukhosi kusebusweni bakhe;

amandla nenkazimulo kusendlini yakhe engcwele.

7

96:7
AmaH. 29:1
Mnikeni uJehova nina mindeni yabantu,

mnikeni uJehova inkazimulo namandla.

8

96:8
AmaH. 72:10
Mnikeni uJehova inkazimulo yegama lakhe,

nilethe umnikelo,

ningene emagcekeni akhe.

9

96:9
AmaH. 110:3
Khulekani kuJehova,

nihlobe ubungcwele;

thuthumela ebusweni bakhe,

mhlaba wonke.

10

96:10
AmaH. 72:1
Isaya 9:7
Thanini phakathi kwabezizwe: “UJehova uyinkosi,”

izwe lihlala liqinile, lingenakushukunyiswa;

uthetha amacala ezizwe ngobuqotho.

11

96:11
Isaya 44:23
49:13
55:12
Rom. 8:21
Malijabule izulu, umhlaba uthokoze;

maluhlokome ulwandle nokugcwala kwalo.

12Mawename amasimu nakho konke okukuwo,

ijabule imithi yonke yehlathi

13

96:13
IzE. 17:31
ebusweni bukaJehova, ngokuba uyeza,

yebo, uyeza ukwahlulela umhlaba;

uyakwahlulela izwe ngokulunga,

nezizwe ngokuthembeka kwakhe.

97

Ukubonakala kobukhosi bukaJehova

971

97:1
Isaya 60:9
Zak. 9:9
UJehova uyinkosi;

umhlaba mawethabe,

zijabule iziqhingi eziningi.

2

97:2
Eks. 19:16
Amafu nobumnyama kuyamphahla;

ukulunga nokwahlulela kuyisisekelo sesihlalo sakhe sobukhosi.

3

97:3
IsAmb. 4:5
Umlilo uyahamba phambi kwakhe,

udla izitha zakhe nxazonke.

4Imibani yakhe ikhanyisa izwe;

umhlaba uyakubona, uthuthumele.

5

97:5
Mika 1:4
Izintaba zincibilika njengengcina phambi kukaJehova,

phambi kweNkosi yomhlaba wonke.

6

97:6
AmaH. 8:1
Amazulu ashumayela ukulunga kwakhe;

izizwe zonke zibona inkazimulo yakhe.

7

97:7
Eks. 20:3
Isaya 42:17
Heb. 1:6
Mabajabhe bonke abakhonza izithombe ezibaziweyo,

abazigabisa ngezithombe.

Mkhonzeni nina nonke bonkulunkulu.

8

97:8
Isaya 12:6
ISiyoni liyezwa, liyajabula;

amadodakazi akwaJuda ayethaba

ngenxa yezahlulelo zakho, Jehova.

9

97:9
AmaH. 83:18
Ngokuba wena Jehova uphezu komhlaba wonke,

uphakeme kakhulu phezu kwawonkulunkulu bonke.

10

97:10
Am. 5:14
Joh. 10:28
Rom. 12:9
Nina enithanda uJehova zondani okubi;

uyagcina imiphefumulo yabamkhonzayo;

uyabasindisa ezandleni zababi.

11

97:11
AmaH. 112:4
Ukukhanya kuhlwanyelelwe olungileyo,

ukujabula kuhlwanyelelwe abanhliziyo ziqotho.

12

97:12
AmaH. 30:4
Jabulani kuJehova nina balungileyo,

nibonge igama lakhe elingcwele.

98

Umkhululi wakwa-Israyeli nomahluleli wezwe

Ihubo.

981

98:1
Isaya 52:10
Mhubeleni uJehova igama elisha,

ngokuba wenze izimangaliso;

esokunene sakhe nengalo yakhe engcwele kumtholele ukunqoba.

2

98:2
Luk. 2:30
UJehova wazisile insindiso yakhe;

ukulunga kwakhe ukwambulile emehlweni abezizwe.

3

98:3
Luk. 1:54
Ukhumbulile umusa wakhe nokuthembeka kwakhe kuyo indlu ka-Israyeli;

imikhawulo yonke yomhlaba ibonile insindiso kaNkulunkulu wethu.

4

98:4
AmaH. 100:1
Hlokomani kuJehova ngezwi lokuhalalisa,

nihlabelele ngenjabulo, nihube.

5Mhubeleni uJehova ngehabhu,*

ngehabhu nangezwi lehubo.

6Ngamacilongo nangokukhala komtshingo

hlokomani ngezwi lokuhalalisa phambi kweNkosi uJehova.

7

98:7
AmaH. 96:11
Maludume ulwandle nokugcwala kwalo,

izwe nabakhileyo kulo.

8Imifula mayishaye ihlombe,

izintaba zihalalise kanyekanye

9

98:9
AmaH. 9:8
IzE. 17:31
ebusweni bukaJehova,

ngokuba uyeza ukwahlulela umhlaba.

Uyakwahlulela izwe ngokulunga nezizwe ngobuqotho.