IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
97

Ukubonakala kobukhosi bukaJehova

971

97:1
Isaya 60:9
Zak. 9:9
UJehova uyinkosi;

umhlaba mawethabe,

zijabule iziqhingi eziningi.

2

97:2
Eks. 19:16
Amafu nobumnyama kuyamphahla;

ukulunga nokwahlulela kuyisisekelo sesihlalo sakhe sobukhosi.

3

97:3
IsAmb. 4:5
Umlilo uyahamba phambi kwakhe,

udla izitha zakhe nxazonke.

4Imibani yakhe ikhanyisa izwe;

umhlaba uyakubona, uthuthumele.

5

97:5
Mika 1:4
Izintaba zincibilika njengengcina phambi kukaJehova,

phambi kweNkosi yomhlaba wonke.

6

97:6
AmaH. 8:1
Amazulu ashumayela ukulunga kwakhe;

izizwe zonke zibona inkazimulo yakhe.

7

97:7
Eks. 20:3
Isaya 42:17
Heb. 1:6
Mabajabhe bonke abakhonza izithombe ezibaziweyo,

abazigabisa ngezithombe.

Mkhonzeni nina nonke bonkulunkulu.

8

97:8
Isaya 12:6
ISiyoni liyezwa, liyajabula;

amadodakazi akwaJuda ayethaba

ngenxa yezahlulelo zakho, Jehova.

9

97:9
AmaH. 83:18
Ngokuba wena Jehova uphezu komhlaba wonke,

uphakeme kakhulu phezu kwawonkulunkulu bonke.

10

97:10
Am. 5:14
Joh. 10:28
Rom. 12:9
Nina enithanda uJehova zondani okubi;

uyagcina imiphefumulo yabamkhonzayo;

uyabasindisa ezandleni zababi.

11

97:11
AmaH. 112:4
Ukukhanya kuhlwanyelelwe olungileyo,

ukujabula kuhlwanyelelwe abanhliziyo ziqotho.

12

97:12
AmaH. 30:4
Jabulani kuJehova nina balungileyo,

nibonge igama lakhe elingcwele.