IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
96

Ukudunyiswa kukaNkulunkulu yizizwe zonke

961

96:1
1 IziKr. 16:23
Isaya 42:10
IsAmb. 5:9
Hlabelelani kuJehova ihubo elisha,

nihlabelele kuJehova,

mhlaba wonke.

2

96:2
Luk. 2:30
Hlabelelani kuJehova, nibonge igama lakhe,

nimemeze insindiso yakhe imihla ngemihla.

3Landani inkazimulo yakhe phakathi kwabezizwe,

izimangaliso zakhe phakathi kwabantu bonke.

4

96:4
Dut. 10:17
Ngokuba mkhulu uJehova, udumisekile kakhulu;

uyesabeka phezu kwabo bonke onkulunkulu.

5

96:5
Isaya 41:23
1 Kor. 8:4
Ngokuba bonke onkulunkulu babezizwe bayizithombe,

kepha uJehova walenza izulu.

6Udumo nobukhosi kusebusweni bakhe;

amandla nenkazimulo kusendlini yakhe engcwele.

7

96:7
AmaH. 29:1
Mnikeni uJehova nina mindeni yabantu,

mnikeni uJehova inkazimulo namandla.

8

96:8
AmaH. 72:10
Mnikeni uJehova inkazimulo yegama lakhe,

nilethe umnikelo,

ningene emagcekeni akhe.

9

96:9
AmaH. 110:3
Khulekani kuJehova,

nihlobe ubungcwele;

thuthumela ebusweni bakhe,

mhlaba wonke.

10

96:10
AmaH. 72:1
Isaya 9:7
Thanini phakathi kwabezizwe: “UJehova uyinkosi,”

izwe lihlala liqinile, lingenakushukunyiswa;

uthetha amacala ezizwe ngobuqotho.

11

96:11
Isaya 44:23
49:13
55:12
Rom. 8:21
Malijabule izulu, umhlaba uthokoze;

maluhlokome ulwandle nokugcwala kwalo.

12Mawename amasimu nakho konke okukuwo,

ijabule imithi yonke yehlathi

13

96:13
IzE. 17:31
ebusweni bukaJehova, ngokuba uyeza,

yebo, uyeza ukwahlulela umhlaba;

uyakwahlulela izwe ngokulunga,

nezizwe ngokuthembeka kwakhe.