IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
95

Ukubonga nokulalela uNkulunkulu

951

95:1
Dut. 32:4
Wozani simhubele uJehova,

sihlabelele ngenjabulo kulo idwala lensindiso yethu.

2Masize phambi kobuso bakhe ngokubonga,

sihlabelele kuye ngamahubo.

3

95:3
AmaH. 96:4
Ngokuba uJehova unguNkulunkulu omkhulu,

uyinkosi enkulu phezu kwawonkulunkulu bonke.

4Esandleni sakhe kukhona ukujula komhlaba;

iziqongo zezintaba ngezakhe nazo.

5Ulwandle ngolwakhe, walwenza;

nomhlabathi owomileyo izandla zakhe zawubumba.

6

95:6
Isaya 43:7
Ef. 2:10
Wozani; masikhuleke, sikhothame,

siguqe phambi kukaJehova,

uMenzi wethu.

7

95:7
Eks. 23:21
Ngokuba yena unguNkulunkulu wethu,

thina singabantu bedlelo lakhe nezimvu zesandla sakhe.

Namuhla, uma nilizwa izwi lakhe,

8

95:8
Eks. 17:7
Heb. 3:7
4:7
ningayenzi lukhuni inhliziyo yenu njengaseMeriba,

njengasosukwini lwaseMasa ehlane,

9

95:9
1 Kor. 10:9
lapho oyihlo bangilinga khona, bangivivinya,

babona umsebenzi wami.

10

95:10
Eks. 32:9
Dut. 32:5,6,28
Iminyaka engamashumi amane nganengwa yileso sizukulwane,

ngaze ngathi: “Bangabantu abanhliziyo zabo zidukile,

abazazanga izindlela zami,”

11

95:11
Num. 14:22
Heb. 3:18
4:3
engafunga ngabo olakeni lwami, ngathi:

“Abasoze bangena ekuphumuleni kwami.”