IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
94

Izitha zesizwe sikaNkulunkulu ziyakuphindiselwa

941

94:1
Dut. 32:35
Jer. 51:56
Rom. 12:19
Nkulunkulu wempindiselo,

Jehova, Nkulunkulu wempindiselo, vela ukhanye.

2

94:2
Gen. 18:25
Phakama, Mahluleli womhlaba,

uphindisele kwabazidlayo izenzo zabo.

3

94:3
AmaH. 75:4
Jehova, koze kube nini ababi,

koze kube nini ababi bethaba na?

4Bayampompoza,

bakhuluma amagangangozi;

bayazidla bonke abenza okubi.

5Isizwe sakho, Jehova, bayasiphohloza,

nefa lakho balinyathela phansi.

6Bayabhubhisa umfelokazi nomfokazi,

nezintandane bayazibulala.

7

94:7
AmaH. 10:4
Bathi: “UJehova akaboni,

uNkulunkulu kaJakobe akanaki.”

8Qaphelani nina zithutha phakathi kwabantu;

nani ziwula, niyakuqonda nini na?

9

94:9
Eks. 4:11
IzA. 20:12
Owenza indlebe kanakuzwa na?

Owadala iso kanakubona na?

10Othethisa abezizwe,

yena ofundisa abantu ukwazi, kanakujezisa na?

11

94:11
1 Kor. 3:20
UJehova uyayazi imicabango yabantu ukuba ingumoya nje.

12

94:12
Jobe 5:17
IzA. 3:11
Heb. 12:5
Jehova, ubusisiwe lowo muntu omyalayo,

omfundisayo ngomthetho wakho,

13wenzela ukuba umphumuze ezinsukwini ezimbi,

aze ambelwe umgodi lowo ongenamthetho.

14Ngokuba uJehova akayikulahla abantu bakhe,

nefa lakhe akayikulishiya.

15Ngokuba ukulunga kuyakubuyela ekwahluleleni,

bonke abaqotho ngenhliziyo bakulandele.

16Ngubani oyakungimela phambi kwababi na?

Ngubani oyakungelekelela kwabenza okubi na?

17Uma uJehova ebengesilo usizo lwami,

umphefumulo wami ubuyakushesha ukuhlala ekuthuleni kokufa.

18Lapho ngithe unyawo lwami luyashelela,

umusa wakho, Jehova, wangiphasa.

19

94:19
AmaH. 119:50,92
Kubo ubuninginingi bemicabango yenhliziyo yami

ukududuza kwakho kwathokozisa umphefumulo wami.

20Isihlalo sobubi singahlanganyela nawe yini,

leso esisebenza okubi kungathi ngomthetho na?

21Bahlangana ukuvukela umphefumulo wolungileyo;

igazi elingenacala bayalilahla.

22

94:22
AmaH. 18:2
Kepha uJehova waba yinqaba yami,

uNkulunkulu wami waba yiwa engiphephela kulo.

23Uyaphindisela kubo ukushinga kwabo,

abaqede ngobubi babo;

uJehova uNkulunkulu wethu uyakubaqeda.

95

Ukubonga nokulalela uNkulunkulu

951

95:1
Dut. 32:4
Wozani simhubele uJehova,

sihlabelele ngenjabulo kulo idwala lensindiso yethu.

2Masize phambi kobuso bakhe ngokubonga,

sihlabelele kuye ngamahubo.

3

95:3
AmaH. 96:4
Ngokuba uJehova unguNkulunkulu omkhulu,

uyinkosi enkulu phezu kwawonkulunkulu bonke.

4Esandleni sakhe kukhona ukujula komhlaba;

iziqongo zezintaba ngezakhe nazo.

5Ulwandle ngolwakhe, walwenza;

nomhlabathi owomileyo izandla zakhe zawubumba.

6

95:6
Isaya 43:7
Ef. 2:10
Wozani; masikhuleke, sikhothame,

siguqe phambi kukaJehova,

uMenzi wethu.

7

95:7
Eks. 23:21
Ngokuba yena unguNkulunkulu wethu,

thina singabantu bedlelo lakhe nezimvu zesandla sakhe.

Namuhla, uma nilizwa izwi lakhe,

8

95:8
Eks. 17:7
Heb. 3:7
4:7
ningayenzi lukhuni inhliziyo yenu njengaseMeriba,

njengasosukwini lwaseMasa ehlane,

9

95:9
1 Kor. 10:9
lapho oyihlo bangilinga khona, bangivivinya,

babona umsebenzi wami.

10

95:10
Eks. 32:9
Dut. 32:5,6,28
Iminyaka engamashumi amane nganengwa yileso sizukulwane,

ngaze ngathi: “Bangabantu abanhliziyo zabo zidukile,

abazazanga izindlela zami,”

11

95:11
Num. 14:22
Heb. 3:18
4:3
engafunga ngabo olakeni lwami, ngathi:

“Abasoze bangena ekuphumuleni kwami.”

96

Ukudunyiswa kukaNkulunkulu yizizwe zonke

961

96:1
1 IziKr. 16:23
Isaya 42:10
IsAmb. 5:9
Hlabelelani kuJehova ihubo elisha,

nihlabelele kuJehova,

mhlaba wonke.

2

96:2
Luk. 2:30
Hlabelelani kuJehova, nibonge igama lakhe,

nimemeze insindiso yakhe imihla ngemihla.

3Landani inkazimulo yakhe phakathi kwabezizwe,

izimangaliso zakhe phakathi kwabantu bonke.

4

96:4
Dut. 10:17
Ngokuba mkhulu uJehova, udumisekile kakhulu;

uyesabeka phezu kwabo bonke onkulunkulu.

5

96:5
Isaya 41:23
1 Kor. 8:4
Ngokuba bonke onkulunkulu babezizwe bayizithombe,

kepha uJehova walenza izulu.

6Udumo nobukhosi kusebusweni bakhe;

amandla nenkazimulo kusendlini yakhe engcwele.

7

96:7
AmaH. 29:1
Mnikeni uJehova nina mindeni yabantu,

mnikeni uJehova inkazimulo namandla.

8

96:8
AmaH. 72:10
Mnikeni uJehova inkazimulo yegama lakhe,

nilethe umnikelo,

ningene emagcekeni akhe.

9

96:9
AmaH. 110:3
Khulekani kuJehova,

nihlobe ubungcwele;

thuthumela ebusweni bakhe,

mhlaba wonke.

10

96:10
AmaH. 72:1
Isaya 9:7
Thanini phakathi kwabezizwe: “UJehova uyinkosi,”

izwe lihlala liqinile, lingenakushukunyiswa;

uthetha amacala ezizwe ngobuqotho.

11

96:11
Isaya 44:23
49:13
55:12
Rom. 8:21
Malijabule izulu, umhlaba uthokoze;

maluhlokome ulwandle nokugcwala kwalo.

12Mawename amasimu nakho konke okukuwo,

ijabule imithi yonke yehlathi

13

96:13
IzE. 17:31
ebusweni bukaJehova, ngokuba uyeza,

yebo, uyeza ukwahlulela umhlaba;

uyakwahlulela izwe ngokulunga,

nezizwe ngokuthembeka kwakhe.