IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
91

UJehova ungumlondolozi

911

91:1
AmaH. 36:7
Yena owakhile ekusithekeni koPhezukonke

nohlezi emthunzini kaSomandla

2

91:2
AmaH. 18:2
uthi kuJehova: “Uyisiphephelo sami nenqaba yami

noNkulunkulu wami engimethembayo.”

3

91:3
AmaH. 124:7
Ngokuba yena uyakukhipha ogibeni lomcuphi

nasobhadaneni olubhubhisayo.

4

91:4
Math. 23:37
Ngezimpaphe zakhe uyakukusibekela,

uphephele phansi kwamaphiko akhe;

ukuthembeka kwakhe kuyisihlangu nehawu.

5

91:5
IzA. 3:24
Awuyikwesaba ivuso lasebusuku,

nomcibisholo ondizayo emini,

6nobhadane oluhamba ebumnyameni,

nesifo esibhubhisayo emini enkulu.

7Bayakuwa abayizinkulungwane ngaseceleni kwakho,

nabayizinkulungwane eziyishumi ngakwesokunene sakho,

kepha akuyikufinyelela kuwe.

8

91:8
AmaH. 92:11
Uyakubuka nje ngamehlo akho,

ubone ukuphindiselwa kwababi,

9ngokuba uthi:

Jehova, uyisiphephelo sami;

oPhezukonke umenzile abe yinqaba yakho.

10

91:10
IzA. 12:21
Awuyikwehlelwa ngokubi,

nesifo asiyikusondela etendeni lakho.

11

91:11
Math. 4:6
Luk. 4:10
Ngokuba uyakuyaleza izingelosi zakhe ngawe,

zikulondoloze ezindleleni zakho zonke.

12

91:12
Jobe 5:23
IzA. 3:23
Ziyakukuthwala ngezandla,

ungaqhuzuki ngonyawo lwakho etsheni.

13

91:13
Dut. 8:15
Mark. 16:18
Luk. 10:19
Uyakunyathela ingonyama nebululu,

unyathele phansi ibhongo lengonyama nodrako.*

14Ngenxa yokuba enamathele kimi, ngakho ngiyamkhulula;

ngiyamphakamisa ngokuba elazi igama lami.

15

91:15
AmaH. 50:15
Uyakungibiza, ngimphendule;

ngiyakuba naye esosizini,

ngimkhulule, ngimdumise.

16

91:16
AmaH. 50:23
Ngiyakumsuthisa ngobude bezinsuku,

ngimbonise insindiso yami.

92

Ukubonga ubumnene nokulunga kukaJehova

Ihubo. Igama losuku lwesabatha.

921

92:1
AmaH. 147:1
Kuhle ukumbonga uJehova nokuhubela igama lakho wena oPhezukonke;

2

92:2
AmaH. 42:8
ukushumayela umusa wakho ekuseni nokuthembeka kwakho ebusuku,

3

92:3
AmaH. 33:2
ngokubetha ugubhu olunezintambo eziyishumi,

nomqangala, kanye nehabhu* elizwakala kamnandi.

4

92:4
AmaH. 77:11
Ngokuba ungithokozisile, Jehova, ngezenzo zakho;

ngiyakumemeza ngokujabula.

5

92:5
Rom. 11:33
Yeka ubukhulu bezenzo zakho, Jehova.

Imicabango yakho ijulile kakhulu.

6Umuntu oyisilima angekucabange,

nesiwula asikuboni.

7Noma ababi behluma njengotshani,

nezigangi noma ziqhakaza zonke,

kuyenzeka ukuba babhujiswe kuze kube phakade.

8Kepha wena Jehova uphakeme kuze kube phakade.

9Ngokuba bheka, izitha zakho, Jehova,

bheka, izitha zakho, ziyakubhubha;

bonke abenza okubi bayakuhlakazwa.

10Kepha uphondo lwami uyaluphakamisa njengolwenyathi,

ngigcotshwa ngamafutha amasha.

11Iso lami liyakubona ngokujabula izitha zami,

nezindlebe zami ziyakuzwa ngokuthokoza ngababi abangivukelayo.

12

92:12
IzA. 11:28
Jer. 17:8
Hos. 14:6
Olungileyo uyahluma njengesundu,

uyakhula njengomsedari* eLebanoni.

13

92:13
Isaya 58:11
Batshaliwe endlini kaJehova,

bamila emagcekeni kaNkulunkulu wethu.

14Nasebudaleni bayakuthela izithelo,

bahlume babe luhlaza,

15

92:15
Dut. 32:4
Zef. 3:5
ukuze bashumayele ukuthi uJehova ulungile;

uyidwala lami okungekho kuye ukungalungi.

93

UJehova uyinkosi

931UJehova uyinkosi,

wembethe ubukhosi;

uJehova wembethe, ubhince amandla.

Nezwe limi liqinile, lingazanyazanyiswa.

2

93:2
Isaya 44:6
Isihlalo sakhe sobukhosi simi siqinile kwasendulo;

wena ukhona kwaphakade.

3

93:3
Isaya 17:12
Imifula iphakamisile, Jehova,

imifula iphakamisile ukuholoba kwayo;

imifula iphakamisa ukuduma kwayo.

4

93:4
AmaH. 65:7
89:9
UJehova ophakeme unamandla

kunokuholoba kwamanzi amaningi,

kunokuduma kwamadlambi olwandle.

5

93:5
AmaH. 19:7
Ukufakaza kwakho kuqinisekile kakhulu.

Ubungcwele buyifanele indlu yakho, Jehova,

kuze kube phakade.