IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
91

UJehova ungumlondolozi

911

91:1
AmaH. 36:7
Yena owakhile ekusithekeni koPhezukonke

nohlezi emthunzini kaSomandla

2

91:2
AmaH. 18:2
uthi kuJehova: “Uyisiphephelo sami nenqaba yami

noNkulunkulu wami engimethembayo.”

3

91:3
AmaH. 124:7
Ngokuba yena uyakukhipha ogibeni lomcuphi

nasobhadaneni olubhubhisayo.

4

91:4
Math. 23:37
Ngezimpaphe zakhe uyakukusibekela,

uphephele phansi kwamaphiko akhe;

ukuthembeka kwakhe kuyisihlangu nehawu.

5

91:5
IzA. 3:24
Awuyikwesaba ivuso lasebusuku,

nomcibisholo ondizayo emini,

6nobhadane oluhamba ebumnyameni,

nesifo esibhubhisayo emini enkulu.

7Bayakuwa abayizinkulungwane ngaseceleni kwakho,

nabayizinkulungwane eziyishumi ngakwesokunene sakho,

kepha akuyikufinyelela kuwe.

8

91:8
AmaH. 92:11
Uyakubuka nje ngamehlo akho,

ubone ukuphindiselwa kwababi,

9ngokuba uthi:

Jehova, uyisiphephelo sami;

oPhezukonke umenzile abe yinqaba yakho.

10

91:10
IzA. 12:21
Awuyikwehlelwa ngokubi,

nesifo asiyikusondela etendeni lakho.

11

91:11
Math. 4:6
Luk. 4:10
Ngokuba uyakuyaleza izingelosi zakhe ngawe,

zikulondoloze ezindleleni zakho zonke.

12

91:12
Jobe 5:23
IzA. 3:23
Ziyakukuthwala ngezandla,

ungaqhuzuki ngonyawo lwakho etsheni.

13

91:13
Dut. 8:15
Mark. 16:18
Luk. 10:19
Uyakunyathela ingonyama nebululu,

unyathele phansi ibhongo lengonyama nodrako.*

14Ngenxa yokuba enamathele kimi, ngakho ngiyamkhulula;

ngiyamphakamisa ngokuba elazi igama lami.

15

91:15
AmaH. 50:15
Uyakungibiza, ngimphendule;

ngiyakuba naye esosizini,

ngimkhulule, ngimdumise.

16

91:16
AmaH. 50:23
Ngiyakumsuthisa ngobude bezinsuku,

ngimbonise insindiso yami.