IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
90

INCWADI YESINE

Amahubo 90 – 106

Ubuphakade bukaNkulunkulu nokuphela komuntu

Umkhuleko kaMose, umuntu kaNkulunkulu.

901Nkosi, wena uyisiphephelo sethu ezizukulwaneni ngezizukulwane.

2Kungakaveli izintaba,

ungakawenzi umhlaba nezwe,

kuthi kusukela phakade kuze kube phakade

wena Nkulunkulu ukhona.

3

90:3
Gen. 3:19
Shum. 12:7
Uyambuyisela umuntu othulini, uthi:

“Buyani, bantwana babantu.”

4

90:4
2 Pet. 3:8
Ngokuba iminyaka eyinkulungwane emehlweni akho injengezolo selidlulile,

nanjengomlindo ebusuku.

5

90:5
Isaya 40:6
1 Pet. 1:24
Uyabamukisa njengesikhukhula, banjengobuthongo;

ekuseni banjengotshani obuhlumayo;

6

90:6
Jobe 14:2
ekuseni buyakhahlela, buhlume;

kusihlwa bunqunywe, bubune.

7

90:7
AmaH. 76:7
Ngokuba siyaqedwa yintukuthelo yakho,

nangolaka lwakho siyabhubha.

8

90:8
Jer. 16:17
1 Kor. 4:5
Ubekile amacala ethu phambi kwakho,

izono zethu ezifihliweyo ekukhanyeni kobuso bakho.

9Ngokuba izinsuku zethu ziyadlula ngentukuthelo yakho;

siyafeza iminyaka yethu njengephefu.

10

90:10
Jobe 9:25
AmaH. 89:47
Izinsuku zeminyaka yethu zineminyaka engamashumi ayisikhombisa;

kuthi uma ziziningi, zineminyaka engamashumi ayisishiyagalombili;

nokho ukuvama kwazo kungukuhlupheka nelize,

ngokuba zidlula masinyane,

thina siyandiza, simuke.

11Ngubani owaziyo amandla entukuthelo yakho

nolaka lwakho olunjengakho ukwesabeka kwakho na?

12

90:12
AmaH. 39:4
Sifundise, Nkosi, ukubala izinsuku zethu,

sizuze inhliziyo enokuhlakanipha.

13

90:13
Eks. 32:12
Buya, Jehova! Koze kube nini na?

Hawukela izinceku zakho.

14Sisuthise ngomusa wakho,

kuse sekuseni,

ukuze sithokoze, sijabule izinsuku zethu zonke.

15Sithokozise ngangezinsuku owasihlupha ngazo,

nangangeminyaka esabona okubi ngayo.

16Izenzo zakho mazibonakale kuzo izinceku zakho,

nenkazimulo yakho kubantwana bazo.

17Yebo, ubuhle beNkosi uNkulunkulu wethu abube phezu kwethu,

umise umsebenzi wezandla zethu phezu kwethu;

yebo, umsebenzi wezandla zethu uwumise.

91

UJehova ungumlondolozi

911

91:1
AmaH. 36:7
Yena owakhile ekusithekeni koPhezukonke

nohlezi emthunzini kaSomandla

2

91:2
AmaH. 18:2
uthi kuJehova: “Uyisiphephelo sami nenqaba yami

noNkulunkulu wami engimethembayo.”

3

91:3
AmaH. 124:7
Ngokuba yena uyakukhipha ogibeni lomcuphi

nasobhadaneni olubhubhisayo.

4

91:4
Math. 23:37
Ngezimpaphe zakhe uyakukusibekela,

uphephele phansi kwamaphiko akhe;

ukuthembeka kwakhe kuyisihlangu nehawu.

5

91:5
IzA. 3:24
Awuyikwesaba ivuso lasebusuku,

nomcibisholo ondizayo emini,

6nobhadane oluhamba ebumnyameni,

nesifo esibhubhisayo emini enkulu.

7Bayakuwa abayizinkulungwane ngaseceleni kwakho,

nabayizinkulungwane eziyishumi ngakwesokunene sakho,

kepha akuyikufinyelela kuwe.

8

91:8
AmaH. 92:11
Uyakubuka nje ngamehlo akho,

ubone ukuphindiselwa kwababi,

9ngokuba uthi:

Jehova, uyisiphephelo sami;

oPhezukonke umenzile abe yinqaba yakho.

10

91:10
IzA. 12:21
Awuyikwehlelwa ngokubi,

nesifo asiyikusondela etendeni lakho.

11

91:11
Math. 4:6
Luk. 4:10
Ngokuba uyakuyaleza izingelosi zakhe ngawe,

zikulondoloze ezindleleni zakho zonke.

12

91:12
Jobe 5:23
IzA. 3:23
Ziyakukuthwala ngezandla,

ungaqhuzuki ngonyawo lwakho etsheni.

13

91:13
Dut. 8:15
Mark. 16:18
Luk. 10:19
Uyakunyathela ingonyama nebululu,

unyathele phansi ibhongo lengonyama nodrako.*

14Ngenxa yokuba enamathele kimi, ngakho ngiyamkhulula;

ngiyamphakamisa ngokuba elazi igama lami.

15

91:15
AmaH. 50:15
Uyakungibiza, ngimphendule;

ngiyakuba naye esosizini,

ngimkhulule, ngimdumise.

16

91:16
AmaH. 50:23
Ngiyakumsuthisa ngobude bezinsuku,

ngimbonise insindiso yami.

92

Ukubonga ubumnene nokulunga kukaJehova

Ihubo. Igama losuku lwesabatha.

921

92:1
AmaH. 147:1
Kuhle ukumbonga uJehova nokuhubela igama lakho wena oPhezukonke;

2

92:2
AmaH. 42:8
ukushumayela umusa wakho ekuseni nokuthembeka kwakho ebusuku,

3

92:3
AmaH. 33:2
ngokubetha ugubhu olunezintambo eziyishumi,

nomqangala, kanye nehabhu* elizwakala kamnandi.

4

92:4
AmaH. 77:11
Ngokuba ungithokozisile, Jehova, ngezenzo zakho;

ngiyakumemeza ngokujabula.

5

92:5
Rom. 11:33
Yeka ubukhulu bezenzo zakho, Jehova.

Imicabango yakho ijulile kakhulu.

6Umuntu oyisilima angekucabange,

nesiwula asikuboni.

7Noma ababi behluma njengotshani,

nezigangi noma ziqhakaza zonke,

kuyenzeka ukuba babhujiswe kuze kube phakade.

8Kepha wena Jehova uphakeme kuze kube phakade.

9Ngokuba bheka, izitha zakho, Jehova,

bheka, izitha zakho, ziyakubhubha;

bonke abenza okubi bayakuhlakazwa.

10Kepha uphondo lwami uyaluphakamisa njengolwenyathi,

ngigcotshwa ngamafutha amasha.

11Iso lami liyakubona ngokujabula izitha zami,

nezindlebe zami ziyakuzwa ngokuthokoza ngababi abangivukelayo.

12

92:12
IzA. 11:28
Jer. 17:8
Hos. 14:6
Olungileyo uyahluma njengesundu,

uyakhula njengomsedari* eLebanoni.

13

92:13
Isaya 58:11
Batshaliwe endlini kaJehova,

bamila emagcekeni kaNkulunkulu wethu.

14Nasebudaleni bayakuthela izithelo,

bahlume babe luhlaza,

15

92:15
Dut. 32:4
Zef. 3:5
ukuze bashumayele ukuthi uJehova ulungile;

uyidwala lami okungekho kuye ukungalungi.