IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
90

INCWADI YESINE

Amahubo 90 – 106

Ubuphakade bukaNkulunkulu nokuphela komuntu

Umkhuleko kaMose, umuntu kaNkulunkulu.

901Nkosi, wena uyisiphephelo sethu ezizukulwaneni ngezizukulwane.

2Kungakaveli izintaba,

ungakawenzi umhlaba nezwe,

kuthi kusukela phakade kuze kube phakade

wena Nkulunkulu ukhona.

3

90:3
Gen. 3:19
Shum. 12:7
Uyambuyisela umuntu othulini, uthi:

“Buyani, bantwana babantu.”

4

90:4
2 Pet. 3:8
Ngokuba iminyaka eyinkulungwane emehlweni akho injengezolo selidlulile,

nanjengomlindo ebusuku.

5

90:5
Isaya 40:6
1 Pet. 1:24
Uyabamukisa njengesikhukhula, banjengobuthongo;

ekuseni banjengotshani obuhlumayo;

6

90:6
Jobe 14:2
ekuseni buyakhahlela, buhlume;

kusihlwa bunqunywe, bubune.

7

90:7
AmaH. 76:7
Ngokuba siyaqedwa yintukuthelo yakho,

nangolaka lwakho siyabhubha.

8

90:8
Jer. 16:17
1 Kor. 4:5
Ubekile amacala ethu phambi kwakho,

izono zethu ezifihliweyo ekukhanyeni kobuso bakho.

9Ngokuba izinsuku zethu ziyadlula ngentukuthelo yakho;

siyafeza iminyaka yethu njengephefu.

10

90:10
Jobe 9:25
AmaH. 89:47
Izinsuku zeminyaka yethu zineminyaka engamashumi ayisikhombisa;

kuthi uma ziziningi, zineminyaka engamashumi ayisishiyagalombili;

nokho ukuvama kwazo kungukuhlupheka nelize,

ngokuba zidlula masinyane,

thina siyandiza, simuke.

11Ngubani owaziyo amandla entukuthelo yakho

nolaka lwakho olunjengakho ukwesabeka kwakho na?

12

90:12
AmaH. 39:4
Sifundise, Nkosi, ukubala izinsuku zethu,

sizuze inhliziyo enokuhlakanipha.

13

90:13
Eks. 32:12
Buya, Jehova! Koze kube nini na?

Hawukela izinceku zakho.

14Sisuthise ngomusa wakho,

kuse sekuseni,

ukuze sithokoze, sijabule izinsuku zethu zonke.

15Sithokozise ngangezinsuku owasihlupha ngazo,

nangangeminyaka esabona okubi ngayo.

16Izenzo zakho mazibonakale kuzo izinceku zakho,

nenkazimulo yakho kubantwana bazo.

17Yebo, ubuhle beNkosi uNkulunkulu wethu abube phezu kwethu,

umise umsebenzi wezandla zethu phezu kwethu;

yebo, umsebenzi wezandla zethu uwumise.