IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
9

Ukwahlulela kukaNkulunkulu

Kumholi wokuhlabelela. Indlela: Ukufa kwendodana. Ihubo likaDavide.

91

9:1
Ef. 5:19
Ngiyakumbonga uJehova ngayo yonke inhliziyo yami;

ngiyakulanda zonke izimangaliso zakho.

2Ngiyakujabula, ngethabe kuwe;

ngiyakudumisa igama lakho wena oPhezukonke,

3ngokuba izitha zami zibuyela emuva,

ziwa, zibhubha ebusweni bakho,

4ngokuba ulimelele ilungelo lami nendaba yami,

uhlezi esihlalweni sobukhosi, ungumahluleli olungileyo.

5Ujezisile abezizwe, wabhubhisa ababi;

igama labo ulesulile kuze kube phakade naphakade.

6Izitha ziphelile, zachitheka kuze kube phakade;

imizi wayisimbula,

ukukhunjulwa kwayo kwaphela nya.

7UJehova uyabusa kuze kube phakade;

isihlalo sakhe sobukhosi usimisela ukwahlulela;

8

9:8
IzE. 17:31
umhlaba uyakuwahlulela ngokulunga,

athethe amacala ezizwe ngobuqotho.

9

9:9
AmaH. 37:39
UJehova uyinqaba yocindezelweyo,

uyinqaba ezikhathini zokuhlupheka.

10Nabalaziyo igama lakho bayakwethemba wena;

ngokuba wena Jehova awubashiyi abakufunayo.

11

9:11
AmaH. 74:2
Hubani nimdumise uJehova ohlezi eSiyoni;

memezelani ezizweni izenzo zakhe ezinkulu.

12

9:12
AmaH. 116:15
Ngokuba yena ophindisela igazi uyabakhumbula abahluphekayo;

akakhohlwa ukukhala kwabo.

13

9:13
AmaH. 56:13
119:158
Yiba nomusa kimi, Jehova;

kubone engihlupheka ngakho ngabangizondayo

wena ongiphakamisa emasangweni okufa,

14ukuze ngilande ngalo lonke udumo lwakho,

ngethabe ngokusindisa kwakho

emasangweni endodakazi yaseSiyoni.

15

9:15
IzA. 26:27
Abezizwe bashone phansi egebeni abalenzileyo;

unyawo lwabo lubhajwe esihibeni abasifihlileyo.

16

9:16
IzA. 5:22
UJehova uzazisile, wahlulela;

umcuphile omubi emsebenzini wezandla zakhe. Higayoni.* Sela*

17Ababi bayakubuyela endaweni yabafileyo,

bonke abezizwe abakhohlwa uNkulunkulu.

18

9:18
AmaH. 74:18
Ngokuba ompofu kayikukhohlakala njalo;

ithemba labahluphekayo aliyikunyamalala kuze kube phakade.

19Vuka, Jehova!

Mawungavumi ukuba abantu bahlule;

abezizwe mabahlulelwe ebusweni bakho.

20

9:20
AmaH. 59:13
Mabashaywe luvalo, Jehova;

abezizwe mabazazi ukuthi bangabantu nje. Sela*