IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
8

Indodana yomuntu nenkazimulo yayo

Kumholi wokuhlabelela. NgeGititi.* Ihubo likaDavide.

81

8:1
Hab. 3:3
IsAmb. 5:12
Jehova Nkosi yethu,

igama lakho liyababazeka kangaka emhlabeni wonke!

wena owabeka inkazimulo yakho ezulwini.

2

8:2
Math. 21:16
Ngomlomo wezingane nowabancelayo

wagxilisa amandla ngenxa yabamelene nawe

ukuba uthulise isitha nophindisayo.

3

8:3
AmaH. 102:26
Lapha ngibuka izulu lakho,

umsebenzi weminwe yakho,

inyanga nezinkanyezi ozimisileyo,

4

8:4
Jobe 7:17
AmaH. 144:3
Heb. 2:6
umuntu uyini ukuba umkhumbule,

nendodana yomuntu ukuba uyinake na?

5

8:5
Gen. 1:27
Wamenza waba ngaphansana kukaNkulunkulu,

wamqhelisa ngenkazimulo nangobukhosi.

6

8:6
Gen. 9:2
Math. 28:18
IzE. 2:36
1 Kor. 15:27
Ef. 1:22
Fil. 2:9
Wamenza abe ngumbusi phezu kwemisebenzi yezandla zakho;

konke wakubeka phansi kwezinyawo zakhe:

7izimvu, nezinkomo zonke,

yebo, nezilwane zasendle,

8nezinyoni zezulu,

nezinhlanzi zolwandle,

nakho konke okuhamba ezindleleni zolwandle.

9Jehova Nkosi yethu,

igama lakho liyababazeka kangaka emhlabeni wonke!

9

Ukwahlulela kukaNkulunkulu

Kumholi wokuhlabelela. Indlela: Ukufa kwendodana. Ihubo likaDavide.

91

9:1
Ef. 5:19
Ngiyakumbonga uJehova ngayo yonke inhliziyo yami;

ngiyakulanda zonke izimangaliso zakho.

2Ngiyakujabula, ngethabe kuwe;

ngiyakudumisa igama lakho wena oPhezukonke,

3ngokuba izitha zami zibuyela emuva,

ziwa, zibhubha ebusweni bakho,

4ngokuba ulimelele ilungelo lami nendaba yami,

uhlezi esihlalweni sobukhosi, ungumahluleli olungileyo.

5Ujezisile abezizwe, wabhubhisa ababi;

igama labo ulesulile kuze kube phakade naphakade.

6Izitha ziphelile, zachitheka kuze kube phakade;

imizi wayisimbula,

ukukhunjulwa kwayo kwaphela nya.

7UJehova uyabusa kuze kube phakade;

isihlalo sakhe sobukhosi usimisela ukwahlulela;

8

9:8
IzE. 17:31
umhlaba uyakuwahlulela ngokulunga,

athethe amacala ezizwe ngobuqotho.

9

9:9
AmaH. 37:39
UJehova uyinqaba yocindezelweyo,

uyinqaba ezikhathini zokuhlupheka.

10Nabalaziyo igama lakho bayakwethemba wena;

ngokuba wena Jehova awubashiyi abakufunayo.

11

9:11
AmaH. 74:2
Hubani nimdumise uJehova ohlezi eSiyoni;

memezelani ezizweni izenzo zakhe ezinkulu.

12

9:12
AmaH. 116:15
Ngokuba yena ophindisela igazi uyabakhumbula abahluphekayo;

akakhohlwa ukukhala kwabo.

13

9:13
AmaH. 56:13
119:158
Yiba nomusa kimi, Jehova;

kubone engihlupheka ngakho ngabangizondayo

wena ongiphakamisa emasangweni okufa,

14ukuze ngilande ngalo lonke udumo lwakho,

ngethabe ngokusindisa kwakho

emasangweni endodakazi yaseSiyoni.

15

9:15
IzA. 26:27
Abezizwe bashone phansi egebeni abalenzileyo;

unyawo lwabo lubhajwe esihibeni abasifihlileyo.

16

9:16
IzA. 5:22
UJehova uzazisile, wahlulela;

umcuphile omubi emsebenzini wezandla zakhe. Higayoni.* Sela*

17Ababi bayakubuyela endaweni yabafileyo,

bonke abezizwe abakhohlwa uNkulunkulu.

18

9:18
AmaH. 74:18
Ngokuba ompofu kayikukhohlakala njalo;

ithemba labahluphekayo aliyikunyamalala kuze kube phakade.

19Vuka, Jehova!

Mawungavumi ukuba abantu bahlule;

abezizwe mabahlulelwe ebusweni bakho.

20

9:20
AmaH. 59:13
Mabashaywe luvalo, Jehova;

abezizwe mabazazi ukuthi bangabantu nje. Sela*

10

Ukuchithwa kwababi

101

10:1
IsiLilo 3:56
Jehova, umeleni kude na?

Uzifihlelani ubuso ezikhathini zokuhlupheka na?

2

10:2
AmaH. 37:12
Ngokuqhosha komubi ompofu uyahlupheka;

mababanjwe ngamacebo abawacebileyo.

3Ngokuba omubi uyazigabisa ngokufisa komphefumulo wakhe,

nohulazayo uyamvalelisa,

amdelele uJehova.

4

10:4
Jobe 21:14
AmaH. 14:1
Omubi ngokuzikhukhumeza kobuso bakhe uthi:

“Akanaki lutho;

akakho uNkulunkulu,”

injalo imicabango yakhe yonke.

5

10:5
Hez. 12:27
Izindlela zakhe zithembekile izikhathi zonke;

izahlulelo zakho ziphakeme kakhulu kunokubona kwakhe;

zonke izitha zakhe uyazidelela.

6Uthi enhliziyweni yakhe: “Angiyikuzanyazanyiswa;

izizukulwane nezizukulwane angisoze ngehlelwa ngozi.”

7

10:7
Rom. 3:14
Umlomo wakhe ugcwele isiqalekiso nenkohliso nobudlova;

ngaphansi kolimi lwakhe kukhona ukwelelesa nokonakala.

8Uhlezi ezindaweni zokuqamekela zemizi;

ezindaweni ezisithekileyo uyambulala ongenacala;

amehlo akhe ayamhlwaya othithibeleyo.

9

10:9
AmaH. 17:12
37:32
Jer. 5:26
Endaweni esithekileyo uqamekela njengengonyama emphandwini wayo;

uhlomele ukumbamba ohluphekileyo;

uyambamba ohluphekileyo ngokumngenisa esihibeni sakhe.

10Uyanyonyoba, uyakhothama,

abathithibeleyo bawe ngamazipho akhe.

11

10:11
Jobe 22:13
AmaH. 73:11
Uthi enhliziyweni yakhe:

“UNkulunkulu ukhohliwe,

ubusithezile ubuso bakhe;

akasoze wakubona nanini.”

12Vuka, Jehova!

Nkulunkulu, phakamisa isandla sakho,

ungakhohlwa abahluphekileyo.

13

10:13
Hez. 8:12
Kungani ukuba omubi adelele uNkulunkulu,

athi enhliziyweni yakhe: “Awuyikukunaka,” na?

14

10:14
AmaH. 68:5
Ubonile wena;

ngokuba ukukhathazeka nokuhlupheka uyakubona wena

ukuze ukubeke esandleni sakho;

othithibeleyo uyazinikela kuwe;

wena ungumsizi wentandane.

15

10:15
AmaH. 37:10,36
Yaphula ingalo yomubi;

buphenyisise ububi besoni,

ukuze ungabe usabufumana.

16

10:16
Jer. 10:10
UJehova uyinkosi kuze kube phakade naphakade;

abezizwe bayachithwa emhlabeni wakhe.

17Jehova, uyakuzwa ukulangazela kwabamnene;

uyaqinisa inhliziyo yabo,

indlebe yakho uyibeka kubo

18

10:18
Dut. 10:18
Isaya 2:22
ukuba wahlulele intandane nocindezelweyo,

ukuze umuntu wasemhlabeni angabe esabanga uvalo.