IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
88

Ukukhala kosengozini yokufa

Igama. Ihubo lamadodana kaKora. Kumholi wokuhlabelela. NgeMahalati Leyanoti.* IMaskili* likaHemani umEzra.

881Jehova Nkulunkulu wensindiso yami,

ngikhala imini nobusuku phambi kwakho.

2Umkhuleko wami mawufike ebusweni bakho,

indlebe yakho uyibeke ekunxuseni kwami.

3Ngokuba umphefumulo wami ugcwele izinsizi,

ukuphila kwami kusondele endaweni yabafileyo.

4

88:4
Isaya 19:18
30:7
Math. 28:19
IzE. 2:9
Ngibalwa kanye nabashona emgodini,

nginjengomuntu ofileyo.

5

88:5
Isaya 44:5
Icansi lami liphakathi kwabafileyo;

nginjengababuleweyo abalele ethuneni,

ongasabakhumbuli,

benqunyiwe esandleni sakho.

6Ungibekile emgodini ojulile kunayo yonke,

ebumnyameni, otweni.

7

88:7
Isaya 12:3
Jer. 31:12
Kuyangisinda ukuthukuthela kwakho;

amadlambi akho onke ayangicindezela phansi. Sela*

8

88:8
Jobe 19:19
Engikade ngazana nabo ubaxoshele kude,

wangenza ngibe yisinengiso kubo;

ngivalelwe, ngingephume.

9Iso lami liyafa ngosizi;

ngikhala kuwe Jehova imihla yonke,

ngizelulela izandla zami kuwe.

10Abafileyo uyakubenzela isimangaliso na?

Ziyakuvuka yini izithunzi, zikubonge, na? Sela*

11Kuyalandiswa yini ethuneni ngomusa wakho,

nangokuthembeka kwakho endaweni yokubhujiswa na?

12

88:12
Isaya 38:18
Izimangaliso zakho ziyaziwa yini ebumnyameni,

nokulunga kwakho ezweni lokukhohlwa na?

13Kepha mina, Jehova, ngikhala kuwe;

ekuseni umkhuleko wami uyenyuka

phambi kwakho.

14Jehova, ulahlelani umphefumulo wami,

ungifihlelelani ubuso bakho na?

15Ngihluphekile, ngingofayo kusukela ebusheni bami;

ngithwele ukwesabeka kwakho, ngiphelile.

16Ulaka lwakho olushisayo lungehlele;

ukwesabisa kwakho kungiqedile.

17Kungizungeza njengamanzi imihla yonke,

kungikaka kanyekanye.

18

88:18
Jobe 17:13
Isihlobo nomngane ubaxoshele kude;

ubumnyama bungumhlobo wami.